Pre-booked phone interpreting ترجمه همزمان تلفنی از پیش رزرو شده

مترجمان همزمان تلفنی از پیش رزرو شده را می توان از قبل از وقت ملاقات هماهنگ کرد.

خدمات ترجمه همزمان تلفنی از پیش رزرو شده معمولاً توسط سازمانی که نیاز به برقراری ارتباط با مشتری غیر انگلیسی زبان خود دارد از طریق ارائه درخواست رزرواسیون مترجم همزمان تا 28 روز پیش از وقت ملاقات، رزرو می شود.

چنانچه یک سازمان برای شما یک مترجم همزمان تلفنی از پیش رزرو شده هماهنگ کرده باشد و شما نیاز دارید که وقت ملاقات خود را لغو کنید، مهم است که سازمان را در اسرع وقت مطلع کنید، زیرا اگر رزرواسیون خود را با TIS National تا حداقل 24 ساعت پیش از وقت ملاقات لغو نکنند، هزینه خدمات از آنها مطالبه خواهد شد.