ترجمه همزمان تلفنی از پیش رزرو شده

مترجمان همزمان تلفنی از پیش رزرو شده را می توان از قبل از وقت ملاقات هماهنگ کرد.

خدمات ترجمه همزمان تلفنی از پیش رزرو شده معمولاً توسط سازمانی که نیاز به برقراری ارتباط با مشتری غیر انگلیسی زبان خود دارد از طریق ارائه درخواست رزرواسیون مترجم همزمان تا 28 روز پیش از وقت ملاقات، رزرو می شود.

چنانچه یک سازمان برای شما یک مترجم همزمان تلفنی از پیش رزرو شده هماهنگ کرده باشد و شما نیاز دارید که وقت ملاقات خود را لغو کنید، مهم است که سازمان را در اسرع وقت مطلع کنید، زیرا اگر رزرواسیون خود را با TIS National تا حداقل 24 ساعت پیش از وقت ملاقات لغو نکنند، هزینه خدمات از آنها مطالبه خواهد شد.