د ترجمانی نوشتاری و گفتاری (TIS National ) خوش آمدین

تیس نیشنل خدمات ترجمانی دیره بلدی کسایکھ انگلسی توره نموگیھ و بلدی ارگانھا و بیزنیس ھا کھ میخوایھ قنجغھ مشتری کھ انگلسی توره نموگیھ د تماس شونھ. ای خدمات بلدی کسایکھ انگلسی توره نموگیھ تا بیتنھ مستقل دسترسی د خدمات و معلومات د استرالیا دیشتھ باشھ.

د ترجمانی نوشتاری و گفتاری (TIS National ) خوش آمدین
سوالای کھ دایم پورسان موشھ

سوالای کھ دایم پورسان موشھ

خدمات ترجمانی نوشتاری و گفتاری ( TIS National ) یک تعداد از سوالای که دایم پورسان موشه ره بلدی غیر انگلیسی زبانا طوری جور کیده که باضی سوالای عمومی ره جواب بیدیه. که باضی از سوالای مشترک که بلدی هر نفر که د زیبون از خود توره موگیه پیدا موشه ره جواب یدیه. اگه شمو چیزی که ره بلدی شی میگردین د ویب سایت از مو پیدا نمیتنین لطفاً قد از مو د تماس شونین و یک کارمند ( TIS National) شیموره قد سوالای شیم کمک مونه.