တူၢ်လိၥ်မုၥ်နၤဆူ TIS National အအိၣ်

TIS National ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ကတိၤကျိးထံအတၢ်မၤစၢၤ ဆူပှၤလၢအတကတိၤအဲကလံးကျိာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ဆူခၢၣ်စးကရၢတဖၣ် ဒီး ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ် လၢအလိၣ်ဆဲးကျိးဒီး အပှၤစူးကါတၢ်ဖိ လၢတကတိၤအဲကလံးကျိာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.  တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒုးသ့ဒုးဘၣ် ပှၤတကတိၤအဲးကလံးကျိာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိး ကမၤန့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤ ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဖဲကီၢ်အီးစထြ့လယါအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တူၢ်လိၥ်မုၥ်နၤဆူ TIS National အအိၣ်
တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်သံကွၢ်အီၤညီနုၢ်တဖၣ်

တၢ်သံကွၢ်လၢတၢ်သံကွၢ်အီၤညီနုၢ်တဖၣ်

တၢ်ကျိးထံဒီးတၢ်ကတိၤကျိးထံအတၢ်မၤစၢၤ (TIS National) ထုးထီၣ်တၢ်သံကွၢ်လၢညီနုၢ်တၢ်သံကွၢ်အီၤအါမံၤလၢတၢ်ကစံးဆၢတၢ်သံကွၢ်မုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤလၢပှၤလၢအတကတိၤအဲကလံးကျိၥ်လၢအကစၢ်ကျိၥ်အပူၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲနမ့ၢ်တထံၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်လၢနဃုအီၤလၢပပှၥ်ယဲၤအပူၤန့ၣ်၀ံသးစူၤဆဲးကျိးပှၤဒီး TIS National အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤကမၤစၢၤနၤဃုၥ်ဒီးနတၢ်သံကွၢ်သံဒိးန့ၣ်လီၤ.