សូមស្វាគមន៍មកកាន់ TIS National

TIS National ផ្តល់ជូនសេវាបកប្រែភាសាដល់អស់អ្នកមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស និងភ្នាក់ងារ ហើយនិងអាជីវកម្មទាំងឡាយដែលត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយ អតិថិជនរបស់ពួកគេដែលមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស។ សេវាកម្មទាំងនេះអាចឱ្យអ្នកមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទទួលបានសេវាកម្ម និងព័ត៌មានដោយឯករាជ្យ នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។

FAQs

សំន រែដលេគស រញឹក

សេវាកម្មជាតិបកប្រែភាសាសរសេរ និងបកប្រែផ្ទាល់មាត់ (TIS National) បានបង្កើតសំណួរដែលគេតែងសួរញឹកញាប់ជាច្រើន ដែលបានរចនាឡើងដើម្បីឆ្លើយសំណួរទូទៅមួយចំនួន សម្រាប់អ្នកដែលមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស ជាភាសារបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរកឃើញអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើង ហើយបុគ្គលិករបស់ TIS National នឹងជួយក្នុងការសាកសួររបស់អ្នក។