غیرانگلیسی زبانان

Slideshow

سوالات متداول

این معلومات به زبانهایی که تقاضای بالا دارند برای غیر انگلیسی زبانان ترجمه شده است.

سوالات متداول

کمک به استفاده از خدمات TIS National

معلومات برای غیر انگلیسی زبانان در مورد استفاده از TIS National که با سازمانها و کار وکسب های انگلیسی زبان تماس برقرار کنند.

 کمک به استفاده از خدمات TIS National

چگونه به حیث یک غیر انگلیسی زبان میتوان مشتری خدمات ترجمانی شد

به حیث یک غیر انگلیسی زبان شما میتوانید با TIS National حساب خصوصی خود را باز کنید.

چگونه به حیث یک غیر انگلیسی زبان میتوان مشتری خدمات ترجمانی شد

ترجمۀ اسناد

معلومات در مورد خدمات ترجمۀ مجانی اسناد از طریق TIS National در دسترس است.

ترجمۀ اسناد