Thông dịch trực tiếp

Các thông dịch viên trực tiếp (mặt đối mặt) có thể được đặt trước để tham dự một cuộc hẹn tại một địa điểm cụ thể. Thông dịch viên trực tiếp có thể được đặt trước cho bất cứ địa điểm nào tại Úc (tùy thuộc vào sự sẵn có của thông dịch viên).

Các cuộc hẹn trực tiếp thường được đặt trước bởi tổ chức cần giao tiếp với khách hàng không nói tiếng Anh của mình bằng cách gửi một yêu cầu đặt trước thông dịch viên trực tiếp tối đa ba tháng trước cuộc hẹn.

Nếu một tổ chức đã sắp xếp một thông dịch viên trực tiếp cho quý vị và quý vị cần hủy cuộc hẹn đó, điều quan trọng là quý vị phải thông báo cho tổ chức đó càng sớm càng tốt, vì họ sẽ bị tính phí dịch vụ nếu họ không hủy việc đặt trước với TIS National ít nhất 24 giờ trước cuộc hẹn.