ترجمانی فوری تلفونی

خدمات ترجمانی تلفونی فوری TIS National، 24 ساعت در روز، و در هر روز سال با زنگ زدن به 450 131 در دسترس است.

این خدمات در دسترس هر فرد یا سازمان در استرالیا قرار دارد که غیر انگلیسی زبانان را قادر میسازد که مستقلانه از طریق تلفون به خدمات و معلومات در استرالیا دسترسی داشته باشند.

چگونه میتوان به ترجمان تلفونی فوری دسترس پیدا کرد

 1. به TIS National به شمارۀ 450 131 زنگ بزنید.
 2. وقتی به کارمند TIS National وصل شدید زبانی را که ضرورت دارید بگویید.
 3. روی خط بمانید تا کارمند یک ترجمان را برای شما پیدا کند.
 4. کارمند رابطۀ شما را با یک ترجمان در زبانی که شما تقاضا کرده اید برقرار خواهد کرد از شما خواسته میشود که این معلومات را بدهید:
  1. نام خود
  2. نام سازمانی را که میخواهید با آن تماس بگیرید
  3. شمارۀ تلفون سازمانی را که میخواهید با آن تماس بگیرید
 5. روی خط تلفون بمانید تا این کارمند ارتباط شما و ترجمان را با سازمانی که میخواهید برقرار کند.

  TIS National نمیتواند تضمین کند که سازمانی که شما میخواهید با آن تماس بگیرید تلفون TIS National را قبول کند. اکثریت خدمات TIS National برای غیر انگلیسی زبانان مجانی اند زیرا سازمانی که شما با آن تماس میگیرید مصارف این خدمات را قبول میکند. اما اگر سازمانی که شما می خواهید با آن تماس بگیرید مصارف این خدمات را قبول نکند شما میتوانید یک حساب خصوصی را با TIS National ثبت کنید. و خود شما مصارف خدمات را بدهید.

  ساعات کاری نیز بین سازمانها فرق میکند. اغلب سازمانها در استرالیا در ساعات کاری عادی بین 9 صبح الی 5 بعد از ظهر از دوشنبه تا جمعه کار میکنند. تعداد زیادی از سازمانها در روزهای تعطیل عمومی در دسترس نیستند.