ஆங்கிலம் அல்லாத மொழியைப் பேசுபவர்கள்

Slideshow

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எங்களுடைய உயர் தேவையுள்ள மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ள ஆங்கிலம் அல்லாத மொழியைப் பேசுபவர்களுக்கான தகவல்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

TIS National சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதில் உதவி

ஆங்கில மொழியைப் பேசுகின்ற முகவரமைப்புகளையும் தொழில்களையும் தொடர்புகொள்வதற்கு TIS National சேவைகளைப் பயன்படுத்துவது பற்றி ஆங்கிலம் அல்லாத மொழியைப் பேசுபவர்களுக்கான தகவல்கள்

TIS National சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதில் உதவி

ஆங்கிலம் அல்லாத மொழியைப் பேசுபவராக இருந்தால் வாடிக்கையாளர் ஆகுவது எப்படி

ஆங்கிலம் அல்லாத மொழியைப் பேசுபவராக நீங்கள் TIS National உடன் உங்களுடைய சொந்தத் தனிப்பட்ட கணக்கை உருவாக்க இயலும்.

ஆங்கிலம் அல்லாத மொழியைப் பேசுபவராக இருந்தால் வாடிக்கையாளர் ஆகுவது எப்படி

ஆவண மொழிபெயர்ப்புகள்

TIS National ஊடாகக் கிடைக்கின்ற இலவச ஆவண மொழிபெயர்ப்புச் சேவை பற்றிய தகவல்கள்

ஆவண மொழிபெயர்ப்புகள்