افراد غیر انگلیسی زبان

Slideshow

پرسش های متداول

اطلاعات ترجمه شده به زبان های پر درخواست برای افراد غیر انگلیسی زبان.

پرسش های متداول

کمک برای استفاده از خدمات TIS National

اطلاعات برای افراد غیر انگلیسی زبان در مورد استفاده از TIS National برای تماس با نهادها و مشاغل انگلیسی زبان.

کمک برای استفاده از خدمات TIS National

چگونه می توانید به عنوان یک فرد غیر انگلیسی زبان مشتری ما شوید

به عنوان یک فرد غیر انگلیسی زبان شما می توانید یک حساب شخصی با TIS National ایجاد کنید.

چگونه می توانید به عنوان یک فرد غیر انگلیسی زبان مشتری ما شوید

ترجمه مدارک

اطلاعات در مورد خدمات ترجمه مدارک رایگان موجود از طریق TIS National

ترجمه مدارک