تماس با ما

جزئیات تماس برای خدمات ترجمه شفاهی تلفنی فوری TIS National.

تماس با ما

تماس با ما

ترجمه  فوری تلفنی

خدمات ترجمه فوری تلفنیTIS National  بیست و چهار ساعت در روز، در هر روز از سال موجود می باشد.

تلفن: 131450 (در استرالیا)

این خدمات برای هر فرد یا سازمانی در استرالیا موجود است، و به افراد غیر انگلیسی زبان این امکان را می دهد که بطور مستقل از طریق تلفن به خدمات و اطلاعات دسترسی داشته باشند.

چگونگی دسترسی به یک مترجم فوری تلفنی

  1. با TIS National به شماره 131 450 تماس بگیرید.
  2. وقتی ارتباط شما با یک اپراتور TIS National برقرار شد، زبان مورد نیاز خود را به او بگویید.
  3. پای خط بمانید تا اپراتور یک مترجم شفاهی موجود را برای شما پیدا کند.
  4. اپراتور ارتباط شما را با یک مترجم شفاهی به زبانی که درخواست داده اید برقرار خواهد کرد. اطلاعات زیر از شما خواسته خواهد شد:
  1. نام
  2. نام سازمانی که نیاز به تماس با آن را دارید
  3. شماره تلفن سازمانی که نیاز به تماس با آن را دارید.
  1. پای خط بمانید تا اپراتور ارتباط شما و مترجم شفاهی را با سازمان برقرار کند.