با ما تماس بگیرید

جزئیات تماس برای خدمات ترجمانی فوری تلفونی TIS National.

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

ترجمانی فوری تلفونی

خدمات ترجمانی فوری تلفونی 24 TIS National، ساعت در روز و هر روز سال در دسترس است.

تلفون: 450 131 ( در داخل استرالیا)

این سرویس در دسترس هر فرد یا سازمانی در استرالیا است، و افراد غیر انگلیسی زبان را قادر میسازد که به طور مستقل به خدمات واطلاعات از طریق تلفون دسترسی پیدا کنند.

چگونه به ترجمان فوری تلفونی دسترسی پیدا کرد

 1. به TIS National به شمارۀ 450 131 زنگ بزنید.
 2. وقتی به کارمند TIS National وصل شدید زبانی را که ضرورت دارید بگویید.
 3. روی خط بمانید تا کارمند یک ترجمان را برای شما پیدا کند.
 4. کارمند با شما با یک ترجمان به زبانی که خواسته اید تماس میگیرد. از شما خواسته میشود که این معلومات را بدهید:
  1. نام خود
  2. نام سازمانی را که میخواهید با آن تماس بگیرید
  3. شمارۀ تلفون سازمانی را که میخواهید با آن تماس بگیرید
 5. روی خط بمانید تا کارمند ارتباط شما و ترجمان را با سازمانی که میخواهید برقرار کند.