اعلامیه حق نشر

معلومات در مورد حق چاپ در مورد محتوای وب سایت TIS National.

حق نشر مطالب در این سایت

© دولت کامنولث استرالیا 2022.

وزارت امور داخله (این وزارت) انتشار و تبادل معلومات ارائه شده در این وب سایت را تشویق می کند.

دولت کامنولث استرالیا دارای حق تکثیر کلیه مطالب تولید شده توسط این وزارتخانه است.

تمام مطالب ارائه شده در این وب سایت تحت مجوز Creative Commons Attribution 3.0 استرالیا ارائه شده است، به استثنای موارد:

  • نشان ملی دولت کامنولث - شرایط استفاده در اینجا موجود است
  • لوگوهای این وزارت
  • مطالبی که به طور خاص تحت مجوز Creative Commons Attribution 3.0 استرالیا ارائه نشده اند
  • محتوای ارائه شده توسط طرف ثالث.

مجوز Creative Commons Attribution 3.0 استرالیا یک توافق مجوز فورم استندارد است که به شما امکان میدهد این نشریه را کاپی، توزیع، انتقال و تطبیق دهید، مشروط بر اینکه اثر را نسبت دهید.

جزئیات شرایط مجوز مربوطه در Creative Commons Attribution 3.0 استرالیا موجود است، همانگونه که کد قانونی کامل Creative Commons نیز موجود است.

نسبت دادن

مطالب به دست آمده از این وب سایت باید به این وزارت یعنی وزارت امور داخله دولت استرالیا نسبت داده شود.

حق چاپ طرف ثالث

حق چاپ توسط طرف ثالث برای مطالب موجود در وب سایت ما در اختیار خود طرف ثالث می ماند. برای استفاده یا بازتولید مطالب باید از آنها اجازه بگیرید.

این وزارت تمام تلاش های منطقی را به کار گرفته است تا:

مواردی را که حق نشر متعلق به طرف ثالثی است به وضوح لیبل گذاری کند

اطمینان حاصل کند که مالک حق چاپ با ارائه این مطالب در این وب سایت موافقت کرده است.

استفاده از لوگو

لوگوی وزارت امور داخله و لوگوی TIS National نباید بدون اجازه قبلی، به خصوص، و کتبی دولت کامنولث استرالیا استفاده شود. اگر مایل به دریافت مجوز هستید، لطفا با این وزارت تماس بگیرید.

برای تمام پرسش ها در مورد حق چاپ و استفاده از لوگو های ما، لطفاً به شعبه ارتباطات و رسانه ایمیل روان کنید: comms@homeaffairs.gov.au

برای هرگونه پرسش دیگر، با ما تماس بگیرید.