تذکر درباره حق نشر

اطلاعات درباره حق نشر محتوای وب سایت TIS National.

تذکر درباره حق نشر

تذکر درباره حق نشر

حق نشر محتوای این وب سایت

Commonwealth of Australia 2022©.

وزارت کشور(وزارت) نشر و تبادل اطلاعات ارائه شده در این وب سایت را تشویق می کند.

کامنولت استرالیا مالک حق نشر تمامی مطالب تولید شده توسط وزارت است.

تمامی مطالب ارائه شده در این وب سایت تحت مجوز Creative Commons Attribution 3.0 استرالیا ارائه شده اند، به استثنای:

  • نشان ملی استرالیا (Commonwealth Coat of Arms) – شرایط استفاده در اینجا موجودند
  • لوگوهای وزارت 
  • مطالبی که به طور اخص تحت مجوز Creative Commons Attribution 3.0 استرالیا ارائه نشده اند
  • محتوایی که توسط اشخاص ثالث ارائه شده اند.

مجوز Creative Commons Attribution 3.0 استرالیا یک نوع مجوز توافق استاندارد است که به شما اجازه می دهد این نشریه را کپی، توزیع، منتقل و مطابقت بدهید مشروط به آنکه شما کار را ارجاع بدهید.

جزئیات شرایط مجوز مربوطه در Creative Commons Attribution 3.0 Australia و همچنین کد حقوقی کامل Creative Commons موجودند.

ارجاع

مطالب بدست آمده از این وب سایت باید به وزارت به عنوان وزارت کشور دولت استرالیا (Australian Government Department of Home Affairs) ارجاع داده شوند.

حق کپی شخص ثالث

حق کپی متعلق به شخص ثالث نسبت به مطلبی در وب سایت ما، نزد آن شخص ثالث باقی می ماند. شما باید اجازه آنها را برای استفاده یا تولید مجدد مطلب کسب کنید.

وزارتخانه تمامی تلاش های معقول خود را کرده است تا:

در مواردی که حق کپی متعلق به شخص ثالث است، مطالب را به وضوح مشخص کند.

اطمینان حاصل کند که صاحب حق کپی به نمایش این مطلب در این وب سایت رضایت داده است.

استفاده از لوگو ها

لوگو وزارت کشور و لوگو TIS National نباید بدون اجازه قبلی، مشخص، کتبی دولت کامنولت استرالیا بکار بروند. اگر مایلید اجازه بگیرید، لطفا با وزارتخانه تماس بگیرید.

برای تمامی سوالات درباره حق کپی و استفاده از لوگوهای ما، لطفا به بخش ارتباطات و رسانه ها (Communications and Media Branch) ایمیل بزنید: comms@homeaffairs.gov.au.

برای تمامی سوالات دیگر، با ما تماس بگیرید.