Thông báo Bản quyền

Thông tin về bản quyền nội dung của trang mạng TIS National.

Thông báo Bản quyền

Bản quyền nội dung trên trang này 

© Liên bang Úc 2022.

Bộ Nội vụ (Bộ) khuyến khích việc phổ biến và trao đổi thông tin được cung cấp trên Trang mạng này.

Liên bang Úc sở hữu bản quyền đối với tất cả các tài liệu do Bộ biên soạn.

Tất cả tài liệu được trình bày trên Trang mạng này đều được cung cấp theo giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 của Úc, ngoại trừ:

  • Quốc huy của Liên bang – điều khoản sử dụng có tại đây
  • biểu tượng (logo) của Bộ
  • các tài liệu đặc biệt không được cung cấp theo giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 của Úc
  • nội dung do bên thứ ba cung cấp.

Giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 của Úc là một thỏa thuận cấp phép dạng tiêu chuẩn cho phép quý vị sao chép, phân phối, truyền tải và điều chỉnh ấn phẩm này với điều kiện là quý vị có ghi nhận tác giả của ấn phẩm đó.

Chi tiết về các điều kiện cấp phép liên quan có tại Creative Commons Attribution 3.0 Australia, cũng bộ luật pháp lý Creative Commons đầy đủ.

Ghi nhận tác giả

Tài liệu có được từ Trang mạng này được ghi nhận cho Bộ tức là Bộ Nội vụ của Chính phủ Úc.

Bản quyền của bên thứ ba

Bản quyền do bên thứ ba nắm giữ đối với tài liệu trên trang mạng của chúng tôi luôn thuộc về bên thứ ba đó. Quý vị phải xin phép họ để sử dụng hoặc sao chép tài liệu.

Bộ đã thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để:

  • ghi rõ ràng nhãn cho tài liệu có bản quyền thuộc sở hữu của bên thứ ba

  • đảm bảo rằng chủ sở hữu bản quyền đã đồng ý cho tài liệu này được trình bày trên Trang mạng này.

Sử dụng các biểu tượng (logo)

Không được sử dụng biểu tượng của Bộ Nội vụ và biểu tượng của TIS National nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể của Liên bang Úc. Nếu quý vị muốn xin phép, vui lòng liên hệ với Bộ.

Đối với mọi thắc mắc về bản quyền và việc sử dụng biểu tượng của chúng tôi, vui lòng gửi email đến Chi nhánh Thông tin và Truyền thông: comms@homeaffairs.gov.au.

Đối với tất cả các yêu cầu khác, hãy liên hệ với chúng tôi.