Liên hệ chúng tôi

Thông dịch trên điện thoại không đặt trước

Dịch vụ thông dịch trên điện thoại không đặt trước TIS National có sẵn 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm.

Điện thoại: 131 450 (trong nước Úc)

Dịch vụ này có sẵn cho bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào tại nước Úc, cho phép những người không nói tiếng Anh tiếp cận độc lập các dịch vụ và thông tin qua điện thoại.

Làm thế nào để tiếp cận một thông dịch viên trên điện thoại không đặt trước

 1. Gọi TIS National số 131 450.
 2. Khi quý vị được nối máy với một nhân viên tổng đài TIS National, hãy nói ngôn ngữ mà quý vị cần.
 3. Giữ máy trong khi nhân viên tổng đài tìm một thông dịch viên có sẵn cho quý vị.
 4. Nhân viên tổng đài sẽ nối máy cho quý vị với một thông dịch viên nói ngôn ngữ mà quý vị yêu cầu. Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp:
  1. tên của quý vị
  2. tên của tổ chức mà quý vị cần liên lạc
  3. số điện thoại của tổ chức mà quý vị cần liên lạc.
 5. Giữ máy trong khi nhân viên tổng đài nối máy cho quý vị và thông dịch viên với tổ chức đó.