قانون حفظ حریم خصوصی

قانون حفظ حریم خصوصی مصوبه 1988 (Cth) (قانون حفظ حریم خصوصی) وزارت امور داخله (این وزارت) را ملزم می کند که هنگام جمع آوری معلومات شخصی در مورد اشخاص، موارد خاصی را به اطلاع اشخاص برساند. این اطلاعیه برای شما در مورد آن موضوعات است.

قانون حفظ حریم خصوصی

اطلاعیه حفظ حریم خصوصی

قانون حفظ حریم خصوصی مصوبۀ سال 1988(کامنولت) (قانون حفظ حریم خصوصی) Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act)) از وزارت امور داخله (Department of Home Affairs) (این وزارت) می خواهد زمانی که معلومات شخصی در مورد یک شخص را جمع آوری می کند، موضوعات خاصی را باید به آن شخص اطلاع دهد. این اطلاعیه برای شما در بارۀ آن موضوعات است.

خدمات ترجمه کتبی وشفاهی (TIS National) (Translating and Interpreting Service) چه می کند؟

TIS National یک خدمات ترجمه است که توسط وزارت امور داخله ارائه می شود. TIS National برای افرادی که انگلیسی صحبت نمی کنند و برای سازمان ها و کسب و کارهایی که نیاز به برقراری ارتباط با مشتریان غیر انگلیسی زبان شان دارند خدمات زبان ارائه می دهد.

TIS National خدمات زیر را ارائه می دهد:

 • ترجمانی تلفونی فوری
 • خدمات ترجمانی تلفونی اتومات (Automated Telephone Interpreting Service - ATIS)
 • ترجمانی تلفونی از قبل ریزرف شده
 • ترجمانی در محل
 • ترجمانی ویدیویی از راه دور
 • مجموعه ای از نشریات معلوماتی و مواد تبلیغاتی در مورد خدمات ما

چه چیزی به عنوان "معلومات شخصی" در نظر گرفته می شود؟

معلومات شخصی معلومات یا نظری است، خواه صحیح یا غیر صحیح، درباره فردی که به طور منطقی قابل شناسایی است.

معلومات شخصی همچنین شامل «معلومات حساس» است که در قانون حفظ حریم خصوصی (Privacy Act) به‌عنوان معلومات درباره منشاء نژادی یا قومی، گرایش یا اعمال جنسی، سوابق جنایی، عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای یا تجاری یا اتحادیه‌های کارگری، اعتقادات یا وابستگی‌های مذهبی، فلسفی ، باورها، عقاید سیاسی، عضویت در انجمن های سیاسی، صحت، معلومات جنتیکی و بیومتریک تعریف شده است.

TIS National چه زمانی و چگونه معلومات شخصی شما را جمع آوری می کند؟

TIS National معلومات شخصی همه طرف‌های درگیر در خدمات ما را جمع‌آوری می‌کند، از جمله ترجمان ها، افراد غیر انگلیسی زبان و مشتریان سازمان هایی که مایل به برقراری ارتباط با مشتریان غیر انگلیسی زبان شان هستند. ما همچنین معلومات تماس نزدیک ترین اقارب / تماس اضطراری ترجمان ها را جمع آوری می کنیم.

به طور کلی، TIS National معلومات شخصی را مستقیماً از شما جمع آوری می کند. ما این معلومات را زمانی جمع‌آوری می‌کنیم که شما معلوماتی را از طریق تلفون یا اینترنت به ما ارائه می‌دهید، از جمله از طریق ایمیل. برای مثال، می‌توانید از طریق تلفون یا از طریق اینترنت با ما تماس بگیرید تا سؤالی بپرسید، نظر ارائه دهید، ایمیلی برای ما ارسال کنید، ترجمان ریزرف کنید یا از خدمات ترجمانی ما استفاده کنید. اگر تصمیم بگیرید معلومات شخصی خود را ارائه نکنید، این ممکن است بر توانایی ما برای ارائه خدمات به شما تأثیر بگذارد.

ما همچنین ممکن است معلومات شخصی را از سایر سازمان ها (از جمله سازمان های دولتی و ارائه دهندگان خدمات قراردادی) به منظور ارائه خدمات ترجمانی جمع آوری کنیم. ما جزئیات نزدیک ترین اقارب را مستقیماً از ترجمان ها جهت استفاده در مدیریت شرایط اضطراری مربوط به ترجمان ها جمع آوری می کنیم.

ما همچنین ممکن است تماس ها برای ترجمانی را برای اهداف تضمین کیفیت و درستکاری (integrity) ضبط کنیم. سازمان های مشتری ما که از خدمات ترجمانی TIS National برای برقراری ارتباط با مشتریان غیر انگلیسی زبان شان استفاده می کنند، نیز ممکن است تماس های ترجمانی را ضبط کنند. معلومات شخصی ترجمان ها و سایر افراد درگیر در خدمات در این گونه ضبط ها جمع آوری می شود.

چرا TIS National معلومات شخصی شما را جمع آوری و استفاده می کند؟

TIS National معلومات شخصی شما را در مواردی که منطقاً برای ارائه خدمات ترجمانی و اجرای پرداخت‌های مربوط به آن ضروری و مستقیماً با آن مرتبط باشد جمع‌آوری می‌کند. ما همچنین ممکن است از معلومات شخصی شما برای اهداف مربوط به تضمین کیفیت، امنیت و درستی خدمات ترجمانی خود استفاده کنیم.

اگربعضی یا همه معلومات توسط این وزارت جمع آوری نشده باشد، ممکن است ما نتوانیم خدمات ترجمانی یا اجراآت پرداخت های مرتبط با آن را به شما ارائه دهیم.

چه نوع معلومات شخصی را TIS National جمع آوری می کند؟

هنگامی که از خدمات ترجمه ما استفاده می کنید، ممکن است در مورد هویت شما معلومات بخواهیم. این می تواند شامل نام، آدرس، شماره تلفون، تاریخ تولد، شماره حساب، شماره بیمه نامه یا سایر شماره شناسایی باشد.

قانون حفظ حریم خصوصی (Privacy Act) شرایط سختگیرانه ای را برای جمع آوری معلومات حساس تعیین کرده است. این معلومات شامل مجموعه ای از معلومات صحی یا بیومتریک است. معلومات مربوط به وضعیت واکسیناسیون شما معلومات صحی و ضبط صدای شما معلومات بیومتریک است.

TIS National ممکن است خدمات ترجمانی ارائه شده را ضبط کند. این ضبط‌ها ممکن است معلومات شخصی همه طرف‌هایی را که در تماس ترجمانی شرکت می‌کنند، ضبط کند. اگر تماس‌ها را ضبط می‌کنیم، این معلومات را برای اهداف تضمین کیفیت و اطمینان از درستی خدمات ترجمانی‌ که ارائه می‌دهیم جمع‌آوری می‌کنیم.

اگر ترجمان های هستید که خدمات ترجمانی را برای TIS National ارائه می‌کنید، یا مشتری یک سازمان هستید، ممکن است رکاردی از صدای شما را برای ایجاد رمز عبور صوتی (vocal password) یا چاپ صوتی ('voiceprint')جمع‌آوری کنیم. این ریکارد به طور ایمن در پایگاه معلومات چاپ صوتی ('voiceprint') ارائه دهندۀ خدمات قراردادی ما ذخیره می شوند. ما همچنین ممکن است معلومات مربوط به وضعیت واکسیناسیون را از ترجمان ها خود جمع آوری کنیم. ترجمان ها می‌توانند معلومات مربوط به جمع‌آوری و استفاده از معلومات واکسیناسیون کووید توسط TIS National را در اطلاعیه حریم خصوصی (Privacy notice) ما بیابند - مجموعه معلومات وضعیت واکسیناسیون COVID-19 ، در پورتال ترجمان در TIS آنلاین (TIS Online) موجود است.

ما معلومات حساس شما را فقط با رضایت شما جمع آوری می کنیم. ما از شما می خواهیم در مواردی که جمع آوری معلومات حساس شما برای ارائه خدمات ما ضروری است یا مستقیماً با آن مرتبط است رضایت خود را اعلام کنید. شما می‌توانید رضایت ندهید، با این حال، این ممکن است بر توانایی ما برای ارائه خدمات ما به شما یا ارائه انواع خاصی از کار به شما، اگر ترجمان TIS National هستید، تأثیر بگذارد.

TIS National ممکن است معلومات شخصی شما را فاش کند

TIS National معلومات شخصی را به منظور تسهیل خدمات ترجمانی، اطمینان از کیفیت، امنیت و درستی خدمات ما و درخواست پرداخت برای آن خدمات افشا می کند. ما ممکن است معلومات شخصی را برای ترجمان ها و مشتریان سازمان، از جمله دولت، سازمان‌های اجتماعی و بخش خصوصی و نهادهای تأمین مالی که به نمایندگی از طرف دیگر سازمان‌هایی که از خدمات ما استفاده می‌کنند، افشا کنیم.

معلومات شخصی فاش شده ممکن است شامل نام، آدرس، شماره تلفون، تاریخ تولد، عکس، شماره حساب، شماره بیمه نامه، سایر شماره شناسایی، یا عنوان شغل و معلومات تماس کاری مشتریان سازمان باشد.

TIS National همچنین ممکن است معلومات شخصی را در مواردی که افشای آن توسط قانون استرالیا، از جمله قانون یک ایالت یا قلمرو، مجاز یا مورد نیاز است، افشا کند. مطابق با قانون، TIS National همچنین ممکن است معلومات شخصی شما را به این وزارت، سایر سازمان های دولتی یا اشخاص ثالث (از جمله شخصی که موضوع شکایت است) به منظور پاسخ به یک شکایت یا ارائه نظر برای بهبود خدمات ما فاش کند

به جز مواردی که در این اعلامیه حفظ حریم خصوصی (Privacy Notice) ذکر شده است، TIS National معمولاً معلومات شخصی را برای دریافت کنندگان خدمات ما در خارج از کشور فاش نمی کند.

معلومات وبسایت

TIS National این وبسایت را با کمک فنی یک منبع بیرونی (outsourced) اداره می کند.

هنگام بازدید از این وبسایت، سابقه بازدید شما ثبت می شود. معلومات برای اهداف آماری ثبت می شود و برای موارد زیر استفاده می شود:

 • نظارت بر دسترسی به سایت
 • معلوم کردن این که به چه معلوماتی بیشترین/کمترین دفعات دسترسی شده است
 • بهبود تجربه کاربری سایت.

معلوماتی که هنگام دسترسی به این وب سایت ثبت می کنیم ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • آدرس IP یا سرور شما
 • تاریخ و زمان بازدید شما از سایت
 • صفحاتی که مورد دسترسی قرار گرفته اند
 • آیا قبلاً از وب سایت ما بازدید کرده اید و اگر کرده اید، چند وقت یکبار و چه زمانی
 • سیستم عامل شما (به عنوان مثال، Windows 8, Mac OS X ، و غیره)
 • نسخه و نوع مرورگر وبسایت شما (به عنوان مثال، Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome و غیره)
 • مارک و مدل دستگاه تلفون موبایل شما (در صورت استفاده)
 • زمان گرفته شده برای انتقال معلومات به شما
 • آدرس اینترنت قبلی که از آن مستقیماً به این وب سایت آمده اید
 • سن، جنسیت، زبان و مکان شما (شهر/ شهرک)
 • علایق شما.

این معلومات تجزیه و تحلیل می شود تا به ما کمک کند که:

 • از کاربران خدمات ما درک بهتری داشته باشیم
 • پیوندهای شکسته و تنگناها در وب سایت ما و سایر مشکلات سایت را نشان دهیم
 • سایت ما را برای استفاده کارآمد شما حفظ کنیم.

هیچ تلاشی برای شناسایی شما از طریق فعالیت‌های مرور شما انجام نمی‌شود، به استثنای مواردی که تحقیق در مورد استفاده نادرست از امکانات اینترنتی ما، یا جایی که یک سازمان مجری قانون حکمی را برای بازرسی ثبت های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت اعمال می‌کند.

کوکی ها (Cookies)

ما از «کوکی‌ها» برای حفظ ارتباط با کاربر از طریق جلسه وب‌سایت استفاده می‌کنیم. یک کوکی فایل کوچکی است که توسط ما ارائه می‌شود و هنگام دسترسی به سایت ما توسط نرم‌افزار مرورگر وب در کمپیوتر شما ذخیره می‌شود. توضیحات در مورد اینکه کوکی ها چیست و چگونه کار می کنند را می توان در سایت کمیشنر حفظ حریم خصوصی Privacy Commissioner) (یافت. کوکی ها به ما این امکان را می دهند که هنگام مرور وب سایت ما، شما را به عنوان یک کاربر انفرادی وب شناسایی کنیم.

از دو نوع کوکی ممکن است توسط این وب سایت استفاده شود

کوکی های جلسه

اینها فقط در طول یک جلسه مرورگر وب با یک وب سایت خاص وجود دارند. با پایان دادن به جلسه اینترنت یا خاموش کردن کمپیوتر، تمام کوکی ها بلافاصله از بین می روند. کاپی ما از معلومات شما به طور اتومات بیست دقیقه پس از آخرین استفاده شما از سیستم حذف خواهد شد. از این معلومات فقط به این منظور استفاده می شود که به شما در استفاده موثرتر از سیستم های وب سایت ما کمک کند، نه برای ردیابی حرکات شما در اینترنت، یا برای ثبت معلومات خصوصی در مورد شما.

کوکی های دوامدار

اینها برای یک دوره زمانی مشخص وجود دارند (معمولاً فراتر از پایان جلسه جاری).

هیچگونه معلومات قابل شناسایی شخصی در کوکی های مورد استفاده این وب سایت ذخیره نمی شود. هیچ تلاشی برای شناسایی کاربران ناشناس یا فعالیت‌های مرور آنها انجام نخواهد شد، مگر اینکه از نظر قانونی انجام این کار اجباری باشد مانند در صورت تحقیق، که در آن یک سازمان مجری قانون ممکن است حکمی را برای بازرسی ثبت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت اعمال کند.

تجزیه و تحلیل های گوگل (Google Analytics)

ما همچنین ازGoogle Analytics، که یک سرویس تجزیه و تحلیل وب است، برای به دست آوردن گزارش هایی که به بهبود تجربه شما در هنگام استفاده از وب سایت ما کمک می کند، استفاده می کنیم.

Google Analytics ممکن است کوکی‌هایی را در مرورگر شما تنظیم کند یا کوکی‌هایی را بخواند که از قبل وجود دارند تا به تجزیه و تحلیل چگونگی استفاده کاربران از وب‌سایت کمک کنند. معلومات تولید شده توسط کوکی در مورد استفاده شما از وب سایت (از جمله آدرس IP شما) به سرورهای Google که ممکن است در خارج از استرالیا واقع شده باشند منتقل و ذخیره می شود

Google از این معلومات برای ارزیابی استفاده شما از وب‌سایت ما، گردآوری گزارش‌های مربوط به فعالیت وب‌سایت برای اپراتورهای وب‌سایت و ارائه سایر خدمات مرتبط با فعالیت وب‌سایت و استفاده از اینترنت استفاده می‌کند. شما می‌توانید درباره این که Google چگونه معلومات بازدید از وبسایت را پروسس می کند از اینجامعلومات بیشتری کسب کنید.

اکثر مرورگرها به شما این امکان را می دهند که انتخاب کنید کوکی ها را بپذیرید یا نه. اگر نمی‌خواهید کوکی‌ها روی کمپیوترشما قرار داده شود، لطفاً تنظیمات ترجیحات مرورگر خود را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی به وب‌سایت ما، همه کوکی‌ها را رد کند. لطفاً توجه داشته باشید که در صورت انجام این کار ممکن است نتوانید از کارکرد کامل این وب سایت استفاده کنید.

به جای آن، اکثر مرورگرها به شما این امکان را می‌دهند که چگونه کوکی ها را تنظیم و استفاده از کوکی‌ها را در حین مرور، مدیریت کنید و کوکی‌ها و معلومات مرور را پاک کنید. همچنین، ممکن است مرورگر شما تنظیماتی داشته باشد که به شما امکان می دهد کوکی ها را به صورت سایت به سایت مدیریت کنید. برای مثال، تنظیمات Google Chrome به شما امکان می‌دهد کوکی‌های موجود را حذف کنید، همه کوکی‌ها را اجازه دهید یا مسدود کنید، و ترجیحات کوکی را برای وب‌سایت‌ها تنظیم کنید. Google Chrome حالت ناشناس (incognito mode) نیز دارد، که پس از بستن همه پنجره‌های ناشناس، تاریخ Chrome شما از سایت های بازدید شده یا کوکی ها را در دستگاه شما ذخیره نمی‌کند.

نقشه های گوگل (Google Maps)

ما از رابط برنامه نویسی برنامه نقشه های گوگل (Google Maps Application Programming Interface (API)) استفاده می کنیم که مشمول پالیسی حفظ حریم خصوصی (Google Privacy Policy) است که در پالیسی حفظ حریم خصوصی - حریم خصوصی و شرایط) Privacy Policy – Privacy & Terms – Google (در دسترس است.

چگونگی دسترسی یا تصحیح معلومات شخصی یا طرح شکایت در مورد حریم خصوصی

شما می توانید بخواهید که به معلومات مربوط به خود در ریکاردهای TIS National (به جزء از ریکارد مستثنی) تحت قانون حفظ حریم خصوصی (Privacy Act) یا قانون آزادی معلومات مصوبه سال 1982 (Freedom of Information Act 1982 (FOI Act).) دسترسی داشته باشید.

شما می توانید از ما بخواهید که معلومات شخصی را که ما در مورد شما نگهداری می کنیم اصلاح کنیم: اگر فکر می کنید که:

 • این معلومات ناقص، نادرست، کهنه یا گمراه کننده است
 • این معلومات قرار بوده، قرار است، یا در دسترس قرار داده شده که به منظور اهداف اداری استفاده شود، و
 • هیچ سوالی در مورد هویت فرد ایجاد نمی کند.

بهترین راه برای دسترسی به معلومات شخصی شما یا تلاش برای اصلاح یا نوشتن یاداشت بر یک ریکارد بستگی به شرایط دارد.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد شیوۀ انجام این کار یا شکایت در صورتی که فکرمی کنید TIS National معلومات شما را به اشتباه جمع آوری یا مدیریت کرده است، لطفاً با استفاده از معلومات تماس زیر با ما تماس بگیرید.

اگر در رابطه با شیوه‌های حفظ حریم خصوصی (privacy policy) یک سازمانی نگرانی‌هایی دارید که ما خدمات ترجمه برای آن ارائه می‌کنیم، توصیه می‌کنیم پالیسی رازداری آنها را بخوانید. این باید حاوی معلوماتی در مورد شیوۀ شکایت یا گرفتن معلومات در مورد شیوه های حفظ حریم خصوصی آنها باشد.

نحوه تماس با ما

شما می توانید با تکمیل کردن فورم نظردهی آنلاین (online feedback form) این وزارت با ما تماس بگیرید.

در غیر این صورت، می توانید برای ما در آدرس زیر بنویسید:

TIS National
Privacy Matters
GPO Box 241
Melbourne VIC 3001
Australia

معلومات بیشتر

معلومات بیشتر در مورد شیوۀ جمع‌آوری، نگهداری، استفاده و افشای معلومات شخصی (از جمله معلومات حساس)، و همچنین معلومات مربوط به دسترسی و شکایات توسط این وزارت را می‌توانید در فورم 1442i و اطلاعیه حفظ حریم خصوصی (Form 1442i – Privacy Notice) - و پالیسی رازداری ما، در http://www.homeaffairs.gov.au/privacyپیدا کنید.