សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព

ច្បាប់ស្ដីអំពីឯកជនភាពឆ្នាំ១៩៨៨ (Cth) (Privacy Act 1988 (Cth)) (ច្បាប់ស្ដីអំពីឯកជនភាព) (Privacy Act) តម្រូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃ (ក្រសួងនេះ) ប្រាប់ព័ត៌មានមួយចំនួនទៅបុគ្គលណាម្នាក់នៅពេលក្រសួងនេះប្រមូល ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីបុគ្គលនោះ។ នេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកស្ដីអំពីកិច្ចការទាំងនោះ។

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព