اطلاعاتی در مورد TIS National

Translating and Interpreting Service (TIS National) خدمات مترجمی همزمان است که توسط Department of Home Affairs برای افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمی کنند، نهادها و مشاغلی که نیاز به برقراری ارتباط با مشتریان غیر انگلیسی زبان خود دارند، فراهم می شود.

TIS National:

  •  بیش از 40 سال تجربه در صنعت مترجمی همزمان دارد

  •  دسترسی به بیش از 2500 مترجم همزمان قراردادی در سراسر استرالیا دارد

  •  دسترسی به مترجمان همزمانی که به بیش از 160 زبان صحبت می کنند

ما خدمات زیر را فراهم می کنیم:

  •  ترجمه همزمان فوری تلفنی.

  •  ترجمه همزمان فوری تلفنی با سیستم خودکار تشخیص صدا ATIS Voice

  •  ترجمه همزمان تلفنی از پیش رزرو شده.

  •  ترجمه همزمان حضوری.

خدمات ترجمه همزمان فوری تلفنی TIS National 24 ساعت در روز، در هر روز از سال با هزینه تماس تلفنی محای برای همه افراد یا سازمان ها در استرالیا که نیاز به مترجم همزمان دارند، موجود می باشد.

هدف TIS National

اطلاعاتی در مورد هدف ما برای آنکه گزینه اول برای افراد غیر انگلیسی زبان، مترجمان همزمان، مشتریان و کارمندان نهادهای متفاوت در استرالیا، برای فراهم کردن خدمات زبانی جهت ارائه امکانات دسترسی و برابری به جامعه محلی باشیم، را در  بیابید.

تاریخچه TIS National

اطلاعاتی در مورد تاریخچه TIS National و خدمات زبانی آن در استرالیا را در  بیابید.

 

دسترسی و برابری

دسترسی و برابری منعکس کننده این اصول هستند که همه استرالیایی ها باید بتوانند به برنامه ها و خدمات دولتی به صورت برابر، صرفنظر از پیشینه های فرهنگی، زبانی یا مذهبی خود دسترسی داشته باشند. اطلاعاتی در مورد اینکه TIS National چگونه از سیاست دسترسی و برابری دولت استرالیا حمایت می کند را در بیابید.

نشریات و تبلیغات TIS National

طیفی از نشریات و مطالب تبلیغاتی برای دانلود یا سفارش کردن از طریق سایت  موجود می باشند.