تاریخچه TIS National

Translating and Interpreting Service (TIS National) تاریخچه ای بلند مدت در ارائه خدمات زبانی در استرالیا دارد.

خدمات مترجمی کامنولث در سال 1947، در نتیجه برنامه مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم، آغاز شد. در حالیکه مهاجران جدید در استرالیا مستقر می شدند، نیاز به خدمات زبانی پدیدار شد. در پاسخ، Red Cross و دولت کامنولث شروع به انجام فعالیت های مترجمی جهت برآورده کردن این نیاز کردند.

این خدمات در دسامبر 1958 متحد شده و وقتی که Department of Immigration and Border Protection (که در آن زمان Department of Immigration نام داشت) مسئولیت این فعالیت ها را به عهده گرفت، خدمات زبانی دولت کامنولث تشکیل شد. امروزه، این خدمات، TIS National نام دارد.

تاریخ های مهم برای TIS National

  •  1947: خدمات مترجمی کامنولث آغاز شد.

  •  1958: Department of Immigration مسئولیت فعالیت های مترجمی را به عهده گرفت.

  •  1973: اداره مهاجرت، خدمات رایگان ترجمه شفاهی تلفنی در مواقع اضطراری را برای کمک به افراد غیر انگلیسی زبان تاسیس کرد.

  •  1991: خدمات ترجمه شفاهی تلفنی و واحد ترجمه هدایت شده توسط دولت ادغام شده و به Translating and Interpreting Service تغییر نام پیدا کرد.

  •  1998: Translating and Interpreting Service از نه مکان در سراسر استرالیا به سه مکان عملیاتی در ملبورن، شهر پرت و سیدنی ادغام شد.

  •  2002: Translating and Interpreting Service به یک مکان در ملبورن ادغام شد و به Translating and Interpreting Service (TIS National) تغییر نام پیدا کرد.

  •  2013: Department of Immigration and Citizenship (DIAC) به Department of Immigration and Border Protection (DIBP) تغییر نام پیدا کرد.

  •  2015: Department of Immigration and Border Protection و Australian Customs and Border Protection Service در تاریخ 1 ژوئیه 2015 به یک اداره جدید تبدیل شد.