دسترسی و برابری برای جامعه چندفرهنگی

دسترسی و برابری برای جامعه چندفرهنگی چیست؟

همه استرالیایی ها، صرفنظر از پیشینه های فرهنگی یا نیازهای زبانی از حق دسترسی برابر به سیاست ها، برنامه ها و خدمات دولتی برخوردار هستند.

دولت استرالیا متعهد به انجام این کار است، بواسطه سیاست دسترسی و برابری جامعه چندفرهنگی  تقویت شده که هدف آن این است که کلیه برنامه ها و خمات دولت استرالیا:

  •  عادلانه باشند

  •  به راحتی قابل دسترسی باشند

  •  استفاده از آنها راحت باشد

  •  پاسخگوی نیازهای فرهنگی و زبانی جامعه متنوع استرالیا باشند.

اطلاعات بیشتر در مورد کل رویکرد دولت  در تارنمای Department of Social Services موجود می باشد.

TIS National چگونه دسترسی و برابری برای جامعه چندفرهنگی را به جامعه محلی استرالیا ارائه می دهد؟

 TIS National به روش های زیر دسترسی و برابری برای جامعه چندفرهنگی را به جامعه محلی متنوع استرالیا ارائه می دهد:

  •  فراهم کردن خدمات ترجمه همزمان فوری تلفنی 24 ساعت در روز، در هر روز از سال

  •  فراهم کردن خدمات ترجمه همزمان رایگان برای افراد غیرانگلیسی زبان

  •  فراهم کردن خدمات ترجمه همزمان رایگان برای مشتریان واجد شرایط نهاد

  •  فراهم کردن طیفی از گزینه های خدمات ترجمه همزمان برای برآورده کردن نیازهای شما

  •  فراهم کردن طیفی از نشریات اطلاع رسانی و مطالب تبلیغاتی در مورد خدمات ما.

منابع مفید دیگر در مورد تعهد دولت استرالیا به دسترسی و برابری برای جامعه چندفرهنگی در تارنمای Department of Social Services  موجود می باشند.