مأموریت TIS National

به عنوان بخشی از Department of Immigration and Border Protection، Translating and Interpreting Service (TIS National) از اهداف و مقاصد اداره حمایت می کند.

اظهاریه مأموریت ما، نمایی کلی از اهداف و مقاصد خاص TIS National به عنوان یکی از خدمات اداره فراهم می کند.

مأموریت TIS National ارتباط دادن دولت، مشاغل و جوامع محلی، از طریق فراهم کردن خدمات زبانی معتبر و به رسمیت شناخته شده، مقرون به صرفه و امن است.