کمک در استفاده از خدمات TIS National

کمک برای افراد غیر انگلیسی زبان

اگر یک فرد غیر انگلیسی زبان هستید یا به یک فرد غیر انگلیسی زبان جهت دسترسی به خدمات ما کمک می کنید، به صفحه کمک برای استفاده از خدمات TIS National برای افراد غیر انگلیسی زبان  مراجعه کنید.

با ما تماس بگیرید

برای اطلاعات بیشتر یا دریافت کمک با یک کارمند TIS National تماس بگیرید