TIS National ترجمه مدارک

ترجمه رایگان مدارک

Department of Social Services (DSS) برای افرادی که بطور دائم در استرالیا مستقر می شوند خدمات ترجمه رایگان فراهم
می کند. افراد دارای اقامت دائم و برخی از دارندگان ویزاهای موقت یا مشروط می توانند تا حد اکثر 10 مدرک واجد شرایط را، طی دو سال اول تاریخ اعطای ویزای واجد شرایط خود، به انگلیسی ترجمه کنند.

هدف خدمات ترجمه رایگان حمایت از مشارکت در اشتغال، تحصیلات و مشارکت جامعه محلی می باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد خدمات در www.translating.dss.gov.au یا از طریق تماس با دفتر کمک رسانی خدمات ترجمه رایگان موجود می باشد.

ایمیل: fts@migrationtranslators.com.au

تلفن:  1800 962 100

 

ترجمه مدارک تجاری

TIS National  خدمات ترجمه مدارک تجاری را فراهم نمی کند.

 

چنانچه نیاز به تکمیل ترجمه مدرکی تجاری دارید، می توانید از طریق تارنمای National Accreditation Authority for Translating and Interpreting (NAATI)  به دنبال یک مترجم صلاحیت دار بگردید.