کمک برای استفاده از خدمات TIS National

Translating and Interpreting Service (TIS National) خدمات مترجمی شفاهی برای افرادی است که به زبان انگلیسی صحبت نمی کنند و نهادها و مشاغلی که نیاز به برقراری ارتباط با مشتریان غیر انگلیسی زبان خود دارند. خدمات ما به افراد غیر انگلیسی زبان این امکان را می دهند که بطور مستقل به خدمات و اطلاعات در استرالیا دسترسی پیدا کنند.

خدمات برای افراد غیر انگلیسی زبان

TIS National دسترسی به مترجمان شفاهی را بصورت تلفنی یا حضوری برای وقت های ملاقات فراهم می کند.

اکثر خدمات TIS National برای افراد غیر انگلیسی زبان رایگان می باشند. بطور کلی، سازمانی که با آن تماس می گیرید هزینه خدمات را متقبل می شود.

ترجمه شفاهی فوری تلفنی

خدمات ترجمه شفاهی فوری تلفنی TIS National 24 ساعت در روز، در هر روز از سال از طریق تماس با شماره 131 450 موجود می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به ترجمه شفاهی فوری تلفنی مراجعه کنید.

خدمات ترجمه شفاهی تلفنی از پیش رزرو شده

شما ممکن است نیاز داشته باشید یک سازمان، خدمات ترجمه شفاهی تلفنی را از پیش برای وقت ملاقات یا مصاحبه ای رزرو کند. خدمات ترجمه شفاهی تلفنی از پیش رزرو شده معمولاً توسط سازمانی که نیاز دارد با مشتری غیر انگلیسی زبان خود ارتباط قرار کند رزرو
می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به
ترجمه شفاهی تلفنی از پیش رزرو شده  مراجعه کنید.

 

ترجمه شفاهی حضوری

مترجمان شفاهی حضوری را می توان پیش از وقت ملاقاتی برای حضور در مکانی خاص رزرو کرد. وقت های ملاقات حضوری معمولاً توسط سازمانی که نیاز دارد با مشتری غیر انگلیسی زبان خود ارتباط قرار کند رزرو می شود. برای اطلاعات بیشتر به ترجمه شفاهی حضوری مراجعه کنید.

 

آیا سازمان ها موظف هستند مترجم شفاهی فراهم کنند؟

اداره ها و نهادهای دولتی استرالیا متعهد هستند تحت سیاست دسترسی و برابری برای جامعه چندفرهنگی  پاسخگوی نیازهای مراجعه کنندگان با مهارت های محدود زبان انگلیسی باشند.

برخی از سازمان های خصوصی ممکن است تماس های تلفنی TIS National را متقبل نشوند، با این وجود اگر بطور مستقیم با آن سازمان تماس بگیرید، ممکن است با کمک یک مترجم شفاهی با شما مجدد تماس بگیرند.

چنانچه بخواهید با یک سازمان که مشتری TIS National نیست تماس بگیرید و سازمان حاضر نیست هزینه های مرتبط با خدمات را متقبل شود، شما شاید انتخاب کنید یک حساب شخصی با TIS National ایجاد کنید و هزینه خدمات را خود پرداخت کنید. برای کسب اطلاعات در مورد چگونگی ثبت یک حساب شخصی با  TIS National به مراجعه کنید.

سازمان هایی که از مترجمان شفاهی TIS National استفاده می کنند

شما می توانید فهرستی از انواع سازمان هایی که از خدمات مشاهده کنید.

 

استفاده از مترجم شفاهی در وضعیت های خاص

منبع

وضعیت

دولت استرالیا یک بسته ایمنی خانواده که حاوی اطلاعات در مورد قوانین استرالیا در مورد خشونت خانگی و خانوادگی، تجاوز جنسی و ازدواج اجباری، و حق ایمنی زنان را طراحی کرده است. این بسته حاوی چهار برگه اطلاع رسانی و یک فیلمنامه است که به 46 زبان ترجمه شده است. بسته ایمنی خانواده از طریق تارنمای Department of Social Services موجود است.

مکمل بسته ایمنی خانواده، برگه های اطلاع رسانی ترجمه شفاهی در وضعیت های وقوع خشونت خانگی و مترجمان شفاهی و ایمنی خانواده می باشند که هدف آنها ارتقای آگاهی از نقش و مسئولیت های مترجمان شفاهی در وضعیت های خشونت خانگی است.

خشونت خانگی و خانوادگی