ترجمه همزمان حضوری

مترجمان همزمان حضوری (رو در رو) را می توان پیش از وقت ملاقات رزرو کرد تا در مکانی خاص حضور یابند. خدمات مترجمان همزمان حضوری را می توان برای همه نقاط استرالیا هماهنگ کرد (مشروط به موجود بودن مترجم همزمان).

وقت های ملاقات حضوری معمولاً توسط سازمانی که نیاز به برقراری ارتباط با مشتری غیر انگلیسی زبان خود دارد از طریق ارائه درخواست رزرواسیون مترجم همزمان حضوری تا سه ماه پیش از وقت ملاقات، رزرو می شود.

چنانچه یک سازمان برای شما یک مترجم همزمان حضوری هماهنگ کرده باشد و شما نیاز دارید که وقت ملاقات خود را لغو کنید، مهم است که سازمان را در اسرع وقت مطلع کنید، زیرا اگر رزرواسیون خود را با TIS National تا حداقل 24 ساعت پیش از وقت ملاقات لغو نکنند، هزینه خدمات از آنها مطالبه خواهد شد.