سازمان هایی که از مترجمان همزمان TIS National استفاده می کنند؟

از طریق TIS Nationalبا چه کسانی می توانم تماس بگیرم؟

TIS National خدمات ترجمه همزمان را برای طیفی وسیع از نهادها و مشاغل در سراسر استرالیا فراهم می کند

بیش از 20000 سازمان، از جمله Department of Immigration and Border Protection نزد TIS National ثبت نام شده اند.

برخی از مشتریان ما عبارتند از:

 •  اداره های دولتی فدرال و ایالتی

 •  شهرداری های محلی

 •  متخصصین پزشکی و بهداشتی

 •  داروخانه ها

 •  شرکت های آب، برق و گاز

 •  شرکت های مخابراتی

 •  خدمات اورژانس

 •  خدمات حقوقی

 •  ارائه کنندگان خدمات جامعه محلی و اسکان

ترجمه همزمان پزشکی

پزشکان عمومی (GPs) و متخصصین پزشکی می توانند از طریق TIS National 24 ساعت در روز، در هر روز از سال، به خدمات ترجمه همزمان رایگان دسترسی داشته باشند، خصوصاً اگر خدماتی را ارائه می دهند که:

 •  تحت مدیکر Medicare قابل مطالبه باشد

 •  در مطب های خصوصی ارائه شده اند

 •  برای افراد غیر انگلیسی زبان که شهروند استرالیایی هستند، اقامت دائم دارند، یا دارندگان ویزاهای اقامت موقت بشردوستانه (زیرمجموعه 449) (Temporary Humanitarian Stay (subclass 449))؛ مورد موقت بشردوستانه (زیرمجموعه 786) (Temporary Humanitarian Concern (subclass 786))؛ ویزای محافظتی موقت (زیرمجموعه 785) (Temporary Protection (subclass 785))؛ و پناهگاه امن اساسی (زیرمجموعه 790) (Safe Haven Enterprise (subclass 790)) فراهم می شود.

اگر پزشک عمومی یا متخصص شما نزد TIS National ثبت نام نکرده است، از او بخواهید برای کسب اطلاعات در مورد چگونگی ثبت نام از تارنمای TIS National دیدن کند.