ارائه نظرات

نظرات شما مهم است و به ما کمک می کند تا خدمات خود را بهبود بخشیم. شما می توانید با تکمیل فرم تعارفات، شکایات و پیشنهادات وزارت امور داخلی بازخورد خود را ارائه دهید.

ارائه نظرات

ارائه نظرات

TIS National تلاش می کند خدماتی با کیفیت بالا را برای همه مشتریان خود فراهم کند. لطفاً تعاریف، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق تماس با مرکز ارتباطات ما به شماره 131 450 و درخواست یک مترجم شفاهی به ما ارائه دهید.

ما تنها در زمانی در ارتباط با نظرات شما تماس خواهیم گرفت که مشخص کرده باشید مایل هستید از TIS National پاسخی دریافت کنید.