خدمات قابل دسترس

این صفحه وب معلومات مربوط به خدمات TIS National را به هر کسی که مهارت زبان انگلیسی اش محدود است یا انگلیسی بلد نیست، ارائه می دهد.

خدمات قابل دسترس

خدمات قابل دسترس

TIS National یک خدمات ترجمانی برای اشخاصی با مهارت محدود یا بدون مهارت زبان انگلیسی و برای سازمان ها و کسب و کارهایی است که نیاز دارند با مشتریان غیر انگلیسی زبان خود ارتباط برقرار کنند. خدمات ما غیر انگلیسی زبانان را قادر می سازند تا به طور مستقل به خدمات و معلومات در استرالیا دسترسی داشته باشند.

TIS National دسترسی به ترجمانان را از طریق تلفون، از طریق یک پلت فرم کنفرانس ویدئویی یا بطور حضوری در یک قرار ملاقات حضوری فراهم می کند.

مصارف تماس گرفتن با TIS National از یک تلفون ثابت یا تلفون موبایل چقدر است

شما می توانید با مصارف یک تماس محلی در سرتاسر استرالیا با TIS National با شماره 131450 تماس برقرار کنید. مصارف تماس از تلفون های موبایل یا خارج از استرالیا امکان دارد نظر به ارائه دهنده خدمات مورد استفاده، نرخ بالاتری داشته باشد.

اکثر مصارف خدمات ترجمانی TIS National برای اشخاص غیر انگلیسی زبان رایگان است. به طور عموم سازمانی که با آن تماس می گیرید مصارف خدمات را می پذیرد.

ترجمانی تلفونی فوری

خدمات ترجمانی تلفونی فوری TIS National به صورت 24 ساعته در همه روزهای سال با شماره تلفون 131450 در دسترس است.

این خدمات برای هر شخص یا سازمانی در استرالیا در دسترس است.

نحوه دسترسی به ترجمان تلفونی فوری

با TIS National با شماره 131450 تماس بگیرید.

یک رهنمای اتومات از شما می پرسد که به کدام زبان نیاز دارید. لطفاً زبان مورد نظر تان را بیان کنید.

هنگامی که به یک اپراتور ملی انگلیسی زبان TIS وصل می شوید، از شما خواسته می شود تا زبان مورد نیاز خود را تأیید کنید.

لطفاً تا زمانی که اپراتور یک ترجمان قابل دسترس را برای شما پیدا کند، به روی خط بمانید. اگر به زبان مورد نظر ترجمانی قابل دسترس نباشد، اپراتور از شما میخواهد بعداً تماس بگیرید، یا میتوانید یک ترجمان به زبان دیگری درخواست کنید.

ترجمان به اپراتور ملی TIS می گوید که باید با چه کسی تماس برقرار شود و اپراتور به تماس و وصل نمودن شما و ترجمان به سازمان مورد نظر اقدام می کند.

معلوماتی که باید به ما ارائه کنید

اپراتور شما را با یک ترجمان به زبانی که درخواست کردید وصل می کند. از شما تقاضا می شود که موارد ذیل را فراهم کنید:

  • نام تان
  • نام سازمانی را که می خواهید تماس بگیرید
  • نمره تلفون سازمانی را که می خواهید تماس بگیرید
  • همچنین امکان دارد از شما خواسته شود معلومات مورد نیازی را که این سازمان درخواست کرده است توسط TIS National ثبت شود، فراهم کنید (برای مثال، شماره شناسایی یا شماره مطالبه).

سازمانی که با آن تماس میگیرید امکان دارد فقط در ساعات کاری عادی خود شان در دسترس باشد و ساعات کاری بین سازمانها متفاوت است.

خدمات ترجمانی رزرو شده

سه نوع خدمات رزرو شده برای ارتباط سازمان های ثبت شده با مشتری غیر انگلیسی زبان وجود دارد.

این خدمات شامل موارد زیر می شوند:

  • خدمات ترجمانی تلفونی از قبل رزرو شده برای مشتریان سازمان در دسترس است تا قبل از قرار ملاقات، ترجمان تلفونی رزرو کنند.
  • ترجمان های حضوری (رو در رو) را می توان قبل از قرار ملاقات برای حضور در یک مکان خاص رزرو کرد. ترجمان های حضوری را می توان برای هر مکانی در استرالیا (با توجه به در دسترس بودن ترجمان) ترتیب داد.
  • ترجمانی ویدئویی از راه دور به سازمانها این امکان را میدهد تا بجای ترجمان حضوری یا از طریق تلفون با یک ترجمان از طریق یک پلتفرم کنفرانس ویدئویی به انتخاب خود ارتباط برقرار کنند.

خدمات معمولاً توسط سازمان یا نمایندگی ثبت شده ای رزرو می شود که باید با مشتری غیر انگلیسی زبان خود ارتباط برقرار کند.

اگر یک سازمان ترجمانی را برای شما رزرو کرده است و نمی توانید به قرار ملاقات تان بروید، مهم است که به زودی قابل امکان به آن سازمان اطلاع دهید.