ارائه نمودن پیشنهادات و انتقادات

ارائه نمودن نظریات تان برای ما مهم است و به ما در بهبود خدمات ما کمک می کند. شما می توانید با تکمیل فورم تعارفات، شکایات و پیشنهادات وزارت امور داخله نظریات خود را ارائه دهید.

ارائه نمودن پیشنهادات و انتقادات

ارائه نمودن پیشنهادات و انتقادات

ارائه نمودن نظریات تان برای ما مهم است و به ما در بهبود خدمات ما کمک می کند. شما می توانید با تکمیل فورم تعارفات، شکایات و پیشنهادات وزارت امور داخله نظریات خود را ارائه دهید.

TIS National تلاش میکند که به تمام مراجعین ما خدمات با کیفیت عالی ارائه نماید. لطفا تمجیدها، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق تماس با مرکز تماس ما به شماره 450 131 و با درخواست ترجمان ارائه کنید.

در مورد نظراتی که ارائه می کنید ما در صورتی با شما تماس می گیریم که از TIS National پاسخ بخواهید.