دربارۀ TIS National

Translating and Interpreting Service (TIS National) خدمات ترجمانی است که توسط Department of Home Affairs برای آنانی که نمیتوانند به انگلیسی گفتگو کنند و موسسات و کار وکسب هایی که نیاز به گفتگو با مراجعین غیرانگلیسی زبان خود دارند، ارائه میگردد.

TIS National دارای:

  • بیشتر از 40 سال تجربه در حرفۀ ترجمانی است

  • دسترسی به بیشتر از 2500 ترجمان قراردادی در سرتاسر استرالیا دارد

  • دسترسی به ترجمانهای که به بیشتر از 160 زبان گفتگو میکنند.

آنچه ما ارائه می کنیم:

  • ترجمانی تلفونی فوری

  • ترجمانی تلفونی فوری ATIS Voice که با صدا به صورت اتومات فعال میگردد.

  • ترجمانی تلفونی از پیش رزرو شده

  • ترجمانی حضوری

خدمات ترجمانی تلفونی TIS National ، 24 ساعت در روز، هر روز سال به قیمت یک تماس محلی برای هر شخص یا موسسه ای که در استرالیا به ترجمان ضرورت داشته باشد در دسترس قرار میگیرد.

ماموریت TIS National

در مورد ماموریت ما از معلومات به دست آورید. ماموریت ما این است که انتخاب اول غیر انگلیسی زبانان، ترجمانها، مراجعین و کارمندان مؤسسات درعرضۀ خدمات زبان باشیم و دسترسی و برابری حقوق به جامعه ارائه کنیم

تاریخچۀ TIS National

در مورد تاریخچۀ TIS Nationalو خدمات زبان از معلومات به دست آورید.

دسترسی و برابری حقوق

دسترسی و برابری حقوق این اصل را انعکاس میدهد که همۀ استرالیایی ها باید بتوانند به خدمات و برنامه های دولتی، صرف نظر از سابقۀ فرهنگی، زبانی و دینی شان به صورت مساویانه دسترس داشته باشند. در مورد چگونگی حمایت TIS National از سیاست دسترسی و برابری حقوق حکومت استرالیا به مراجعه کنید.

انتشارات و تبلیغات TIS National

تعدادی از مواد منتشر شده و تبلیغاتی در برای دانلود در دسترس است ویا میتوانید از طریق این سایت آنها را فرمایش دهید.