شرایط و ضوابط استفاده

1. عمومی

 1. استفاده شما ازاین وب سایت و خدمات ارائه شده توسط Translating and Interpreting Service (“TIS National”) برای عرضۀ خدمات ترجمانی منوط به شرایط و ضوابط بیان شده در زیر و هر گونه شرایط و ضوابط است که دراین وب سایت ظاهر می شود، به آن اشاره میگردد و یا با این وب سایت یا با این شرایط و ضوابط ("شرایط") مرتبط است. منوط به مادۀ (2)1 زیر، در صورت بروز هرگونه تناقض ویا تعارض، شرایط و ضوابطی که در ذیل بیان گردیده اند برآنها حکم فرما میگردد.
 2. اگر شما به طور جداگانه با TIS National برای عرضه خدمات ترجمانی توافق کرده اید، در صورت بروز هر گونه تناقض و یا تعارض شرایط آن موافقه حکم فرما میباشد.
 3. اگر شما این شرایط را نمی پذیرید از استفاده از این وب سایت خود داری کنید و نباید از خدماتی که TIS National عرضه میکند استفاده کنید.
 4. کامنولت استرالیا، که توسط Department of Immigration and Border Protection نمایندگی میشود با شمارۀ کار و کسب استرالیا ((ABN 33 380 054 835 از 6 Chan Street, Belconnen ACT 2617 و یا جانشین آن ("ما"، "به ما"، "این وزارت" یا "کامنولت") اداره کنندۀ TIS National و این وب سایت و خدمات که توسط TIS National ارائه میگردند میباشد.

2. تعبیر

 1. درین اصطلاحات:
  1. " شما" و "کاربر" به معنای هرکسی است که از وب سایت بازدید و/ یا ازآن و یا خدماتی که TIS National ارائه میکند استفاده می نماید، از جمله موسسات، سازمانهآ، ترجمان ها و افراد
  2. ارجاع به این "وب سایت" به معنای https://www.tisnational.gov.au/ و/یا https://tisonline.tisnational.gov.au است
  3. خدمات ارائه شده توسط TIS National که در معرض این شرایط میباشند عبارتند از:
   1. ثبت نام به عنوان یک مشتری TIS National با استفاده از فرم آنلاین ارائه شده در وب سایت، ای میل و یا از طریق تلفن؛
   2. ایجاد حساب TIS National با استفاده از فرم آنلاین ارائه شده در وب سایت، ای میل و یا از طریق تلفن یا استفاده از یک حساب TIS National
   3. ثبت نام و استفاده از سیستم رزرو خودکار TIS Online برای خود مدیریت رزرو ترجمان حضوری، از جمله ایجاد و استفاده از نمایه و مشخصات
    TIS Online ("TIS Online ")
   4. رزرو آنلاین و تلفونی برای خدمات ترجمانی
   5. خدمات ترجمانی حضوری و تلفونی
   6. درخواست برای دسترسی به ATIS صوتی و استفاده از آن
   7. درخواست برای ترجمان شدن با TIS National با استفاده از فورم آنلاین که در وب سایت ارائه شده است
   8. سفارشات برای مواد تبلیغاتی با استفاده از فرم آنلاین ارائه شده در وب سایت؛
   9. هر گونه خدمات دیگر که گاهگاهی توسط TIS National تعیین میگردد (با هم، خدمات " TIS National")
   10. ارائۀ نظرات و انتقادات به TIS National با استفاده از فورم آنلاین
  4. مفرد شامل جمع و جمع شامل مفرد میگردد و یک جنس (مذکر و مونث) شامل جنس دیگر هم میشود
  5. شکل گرامری دیگر یک کلمۀ تعریف شده یا یک اصطلاح معنای مشابه را دارا میباشد
  6. ارجاع به یک سند، نشریه، پالیسی کامنولت و یا ابزار، ارجاع به آن سند، نشریه، پالیسی کامنولت و یا ابزار است آن چنان که گاهگاهی تغییر می یابد ، تکمیل میشود و یا جایگزین میگردد.
  7. ارجاع به $، $ A، AUD، دلار یا $ ارجاع به دلار استرالیا است مگر آنکه طور دیگر ذکر شده باشد؛
  8. ارجاع به زمان، زمان آن جایی است که یک وظیفه درآن انجام میشود و در صورت عدم قطعیت و وضاحت، ارجاع به زمان در سرزمین پایتخت استرالیا ("ACT" ) میباشد.
  9. ارجاع به یک حزب شامل مجریان حزب، مدیران، جانشینان و نمایندگان مجاز و جایگزینان میگردد
  10. ارجاع به یک فرد شامل یک فرد طبیعی، مشارکت، بادی کورپورت، انجمن، مراجع دولتی ویا محلی یا سازمان ویا نهاد دیگر میگردد.
  11. در صورتی که کاربر یک ولی (قیم) است، کاربراین شرایط را می پذیرد و شخصا درظرفیت خود به عنوان ولی وارد توافقشده و تضمین میکند که توان آن را دارد که تعهدات خود را تحت این شرایط انجام دهد.
  12. ارجاع به یک قانون، فرمان، کد و یا قوانین دیگر، شامل مقررات و دیگر ابزار تحت آن و تثبیت، اصلاح، مصوبات دوباره و یا تعویض هر یک از آنها میگردد
  13. معنی کلمات عمومی به مثالهای خاص که با "از جمله" "برای مثال" و یا عبارات مشابه معرفی شده اند محدود نمی شود
  14. هرگونه توافق، نمایندگی، تضمین و یا غرامت توسط دو یا چند شخص (به شمول آن که دو یا چند نفر شامل همان اصطلاح تعریف شده باشد) آنها را مشترکا و جداگانه متعهد و ملزم میسازد
  15. هرگونه توافق، نمایندگی، تضمین و یا غرامت به نفع دو یا چند شخص (به شمول آن که دو یا چند نفر شامل همان اصطلاح تعریف شده باشد) به نفع آنها مشترکا و جداگانه میباشد
  16. قاعده ساخت (تعبیر و دادن معنا به یک قانون، زبان و سند. مترجم) به ضرر یک طرف تطبیق نمیشود به دلیل این که آن طرف، مسئول آماده سازی این قرارداد یا هربخشی از آن اسناد بوده است.
  17. اگر یک روز که در آن یا تا آن وقت یک تعهد باید انجام شود و یا یک رویداد باید رخ دهد، یک روز کاری در محل مربوط نیست، آن تعهد و یا رویداد باید درآن روز یا در روز کاری بعدی درآن مکان انجام شود، و
  18. عنوان ها تنها برای سهولت در ارجاع هستند و بر تعبیر تاثیر نمی گذارد.

3. توافق کاربر

 1. با
  1. دسترسی و یا استفاده از وب سایت، ویا
  2. دسترسی ویا استفاده از هریک از خدمات TIS National
  شما تصدیق میکنید که شرایط را خوانده و آنرا می پذیرید و موافقه دارید که به آنها پابند هستید و یک توافقی بین ما و شما به وجود آمده است ("توافق").
 2. این شرایط ممکن است بدون هیچگونه اطلاع قبلی اصلاح گردد. و دسترسی شما و استفاده ازین وب سایت و خدماتTIS National بدون هیچگونه اطلاع قبلی خاتمه یابد. ادامۀ استفادۀ شما بعد از چنین اصلاح شرایط، نمایندگی از این اذعان شما میکند که شما این شرایط اصلاح شده را خوانده اید و موافقه میکنید که با آن پابند هستید. ما توصیه میکنیم که هر زمانی که از وب سایت استفاده میکنید و قبل از استفاده از خدمات TIS National شرایط را از نظر اصلاح مرور کنید.

4. ظرفیت قانونی

 1. شما باید 18 ساله یا بیشتر باشید تا به خدمات TIS National دسترس پیدا کنید ویا ازآن استفاده کنید.
 2. هر گونه رزرو با استفاده از این وب سایت و یا استفاده از خدمات TIS National اعتراف شما به این است که:
  1. بیشتر از 18 سال دارید
  2. این شرایط را می پذیرید، و
  3. موافقه میکنید که در رابطه با این شرایط با ما وارد یک قرارداد قانونی شده اید
 3. این وزارت حق اقدام قانونی خود و تقاضای جبران خسارت نمودن از والدین و یا سرپرست طفل خرد سالی را که با رزرو کردن و ثبت کردن یک معامله باعث وارد کردن هرگونه زیان و خسارت به ما میگردد، محفوظ نگهمیدارد.

5. رزرو کردن

 1. تمام تقاضاهای رزرو ترجمان حضوری باید به صورت تحریری با استفاده از فورم آنلاین که در وب سایت وجود دارد وی; با استفاده از حساب TIS Online شما صورت گیرند. در صورت امکان، شما باید حداقل یک هفته قبل درخواست ترجمان حضوری را با استفاده از حسابTIS Online بدهید ویا فورم ثبت ترجمان حضوری را تکمیل کنید.
 2. تقاضای رزرو کردن ترجمان حضوری غیر اضطراری آنلاین را 24 ساعت در روز، 7 روز در هفته میتوان انجام داد.
 3. رزرو برای قرارهای ملاقات ممکن است تا سه (3) ماه پیشتر از تاریخ درخواست صورت گیرد.
 4. در صورت شرایط اضطراری، شما ممکن است با ما از طریق تلفون تماس بگیرید و ما تمام تلاش های معقول خود را انجام میدهیم که برای شما یک ترجمان حضوری را آماده سازیم. شما باید درخواست کتبی را برای ما در اسرع وقت پس از تماس تلفونی با ما ارسال کنید.
 5. این مسئولیت شما است که نیازمندی خاص خود برای یک ترجمان را به ما اطلاع دهید، مانند:
  1. اعتبارنامۀ National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (“NAATI”)
  2. جنس، و
  3. ادامۀ ترجمان که خدمات ترجمانی را ارائه میکند
 6. شما اذعان میدارید که:
  1. ارسال رزرو شما از طریق وب سایت ("هدایت الکترونیکی") را ممکن است ما به دلایلی که خارج از کنترل معقول و منطقی هر دو طرف است، از جمله اما نه محدود به، خرابی برق، خرابی مکانیکی، نرم افزار، کامپیوتر، و یا خرابی ارتباط از راه دور، و یا حذف یا خرابی ارائه دهندگان وب سایت شخص ثالث و یا سیستم، دریافت نکنیم.
  2. ما ممکن است در مورد تمام رزروهای انتقال یافتۀ تکمیل شده و یا صادر شده از طریق وب سایت بدون رضایت بیشتر شما ویا مراجعه به شما اقدام کنیم.
  3. (iiI) ممکن است ما یک رزرو را به عنوان یک رزرو معتبر تلقی کنیم. ما تحت هیچ الزامی نیستیم که صحت یا صلاحیت افرادی را که چنین هدایت الکترونیکی را صادر میکنند بررسی کنیم، و یا صحت و کامل بودن چنین هدایات الکترونیکی را تحقیق کنیم.
  4. تمام درخواست رزرو منوط به موجود بودن ترجمان و تایید توسط ما است. ما هیچ تضمینی نمی دهیم که خدمات ترجمانی درخواست شده در دسترس خواهد بود، یا این که یک ترجمان خاص را بتوانیم به شما با توجه به درخواست شما اختصاص دهیم.
  5. ما ممکن است، بنا به صلاحدید مطلق خود، هر رزروی را ، به هر دلیلی (یا بدون هیچ دلیل) که توسط شما صورت گرفته است قبول یا رد کنیم ، از جمله یک اشتباه در رزرو شما.
  6. ما کار را به ترجمان ها به اساس پالیسی های تخصیصTIS National اختصاص می دهیم. پالیسی کامل را می توان در پالیسی تخصیص TIS National یافت.
 7. هدایات ترجمان که در فرم درخواست رزرو ترجمان درج شده است، به صورت خودکار به ترجمانها نمایش داده خواهد شد و نباید به ترجمانهای خاصی اشاره شود، شامل اظهارات افترا آمیز و یا توهین آمیز و یا شرایط خاص برای این کار باشد.
 8. هدایات باید محدود به آن هدایات باشد که به ترجمان کمک کند که محل ترجمانی را در وقت رزرو حضوری پیدا کند

6. فسخ

 1. فسخ وظابف ترجمان حضوری یا ترجمانی تلفونی از قبل رزرو شده توسط سازمانها، موسسات ویا افراد به صورت تحریری و با ارائۀ دلیل معقول برای فسخ حداقل 24 ساعت قبل از قرار ملاقات باید صورت گیرد.
 2. برای فسخ وظابف ترجمان حضوری یا ترجمانی تلفونی از قبل رزرو شده شما باید:
  1. در صورتی که رزرو با استفاده از TIS Online صورت گرفته باشد، فسخ نیز باید با استفاده از حساب TIS Online صورت گیرد، یا
  2. در صورتی که رزرو با استفاده از TIS Online صورت نگرفته باشد، یک ایمیل را یا به تیم رزرو حضوری (tis@border.gov.au) یا به تیم ترجمانی تلفونی از قبل رزرو شده (tis.prebook@border.gov.au) همراه با مشخصات وظیفه ( به شمول شماره وظیفه) و دلیل فسخ بفرستید.
 3. اگر وظیفۀ ترجمان حضوری یا ترجمانی تلفونی از قبل رزرو شده فسخ شود اما اطلاع لازم برای فسخ داده نشود ویا در مدت کمتراز 24 ساعت داده شود، شما باید به خدمات ترجمانی طبق برنامه پرداخت نمایید
 4. در صورت اطلاع فسخ کمتراز مدت 24 ساعت برای رزرو چند روزه، باید فیس برابر با یک روز کامل کار، به شمول وقت و مصارف سفر ترجمان پرداخت شود.

7. هزینه های خدمات

 1. ما از شما مطابق به فیس های که در برنامه های منتشر شده از مصارف خدمات مشخص شده است و در وب سایت در فیس های خدمات ترجمانی TIS National موجود است، فیس مطالبه می کنیم.
 2. اگر شما برای دسترسی به خدمات ترجمة مجانی برای سازمان های غیر دولتی تایید شده اید، شرایط و ضوابط موجود در وب سایت در بارۀ خدمات ترجمانی مجانی برای سازمان های غیر دولتی قابل تطبیق است
 3. هزینه های خدمات نشان داده شده در وب سایت به دالر استرالیا می باشد و شامل GST ، در صورتی که عملی باشد، نیزمیباشد. قیمت ها در هر زمان و بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر میباشند.
 4. ما حق اصلاح هرگونه اشتباه نشر شده در وب سایت را به خود محفوظ میداریم.

8. صورتحساب

 1. شما باید فیس های مربوطه قابل پرداخت برای عرضه خدمات ترجمانی را به ما پرداخت کنید، ما صورت حساب های مالیاتی معتبر برای هرماه تقویمی را به شما روان میکنیم.
 2. پرداخت ها باید در ظرف 28 روز، از روز صورتحساب های مالیاتی درست ارائه شده انجام گیرد.
 3. صورتحساب ها به آدرس ای میل صورتحساب الکترونیک تعیین شده یا آدرس پستی باید فرستاده شود. شما نمیتوانید از طریق TIS Online به صورتحساب دسترسی پیدا کنید ویا آنرا پرداخت کنید.
 4. ترجمانها:
  1. باید معلومات مالی خود را با تماس کتبی با افسر رابط ترجمانها به روز رسانی کنند. ترجمانها نمیتوانند هیچگونه معلومات مالی را به روز رسانی کنند ویا خلاصۀ پرداخت را در TIS Online ببنیند، و
  2. موافقه میکنند که خلاصۀ پرداخت ها را ذریعۀ ای میل دریافت کنند.
 5. یک صورتحساب مالیات در صورتی معتبراست که حاوی جزئیاتی باشد که مورد نیاز A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth) . میباشد.

9. تعهدات کاربر

 1. شما برای هرگونه استفاده از حساب TIS National خود و مدیریت کلمۀ عبور( پاسورد) خود مسئول هستید، به شمول هراجنت (عامل) شما که خواسته اید به نمایندگی از شما از حساب TIS National یا TIS Online استفاده کند.
 2. شما نباید به حساب TIS National یا TIS Online شخص دیگر دسترسی پیدا کنید یا پیوند کنید یا در صدد شوید که دسترسی پیدا کنید یا پیوند کنید.
 3. تنها شما مسئول محتویات مواد ارائه شده میباشید. این شامل مواد ارائه شده برای پایگاه داده ها، ترجمه کتبی و شفاهی گردیده اما محدود به آنها نمیگردد.
 4. شما تمام خطرات مرتبط با استفاده از وب سایت و خدمات TIS National را به عهده میگیرید، از جمله:
  1. خطر صدمه به کامپیوتر، نرم افزار و یا داده های شما توسط هرگونه ویروس که ممکن است منتقل گردد و یا از طریق وب سایت و یا دسترسی شما به آن و یا خدمات TIS National فعال گردد، ویا
  2. خطر مطابقت مح;وای این وب سایت و وب سایت های مرتبط با قوانین هر کشور.
 5. شما موافقه می کنید که:
  1. تمام مواد، معلومات و دیگر انواع داده های ارسال شده به ما ، تا جایی که شما می فهمید، درست و کامل است. اگر شما با استفاده از وب سایت و یا TIS National معلومات ارسال میکنید و نمی خواهید در مورد مشخصات مشتری غیر انگلیسی زبان خود معلومات بدهید، لطفا کلمۀ "محرمانه" را بنویسید ویا ساحۀ مربوطه را خالی بگذارید.
  2. معلومات دقیق، جدید، کامل و صحیح در مورد خود آن چنان که وب سایت و هر کدام از خدمات TIS National چنین تقاضا دارد ارائه کنید. اگر شما یک موسسه هستید و نمی خواهید که نام خود را به منظور این کار ارائه کنید، لطفا از یک نام مستعاراستفاده کنید.
  3. به هیچ فرد دیگری اجازه ندهید که از جزئیات حساب TIS National یا TIS Online شما برای به روز رسانی معلومات شما و یا تغییر در رزرو استفاده کند.
  4. ایمیل خود، هویت مترجم یا شماره مشتری را (اگر کاربرد داشته باشد) و رمز عبور را محفوظ نگهدارید.
  5. از هرگونه تغییر در آدرس ای میل و جرئیات تماس خود ما را آگاه سازید
  6. اسناد و مواد دیگری را که ما خواسته ایم ارائه دهید
  7. از هرگونه اشتباه در رزرو و یا در تضمین و نمایندگی خود ما را اطلاع دهید
  8. با هر گونه درخواست منطقی TIS National درارتباط با ارائۀ خدمات TIS National و یا اطلاع رسانی به دریافت کنندۀ مورد نظر از خدمات TIS National همکاری کنید
  9. از وب سایت و خدمات TIS National فقط برای مقاصد قانونی استفاده کنید، به شیوه ای که حقوق هر شخص ثالث را که ازین خدمات استفاده میکند نقض نکند ویا استفاده و لذت بردن از وب سایت و یا خدمات TIS National را محدود نسازد ویا مانع نشود.
  10. از نشر نظرات افترا آمیز و توهین آمیز در ساحه های متن مجانی خود داری کنید. اگر معلوم گردد که نظرات افترا آمیز و توهین آمیز در وب سایت وارد میسازید، حساب شما ممکن است مسدود گردد، معلق شود و یا خاتمه یابد.
  11. قوانین کامنولت و تمام ایالات، سرزمین و مراجع محلی مربوطه را در رابطه با استفاده از وب سایت و خدمات TIS National پیروی میکنید، به خصوص:
   1. Crimes Act 1914 (Cth);
   2. Racial Discrimination Act 1975 (Cth);
   3. Sex Discrimination Act 1984 (Cth);
   4. Disability Discrimination Act 1992 (Cth); and
   5. Equal Opportunity for Women in the Workplace Act 1999 (Cth);
  12. استفاده غیر مجاز از این وب سایت میتواند سبب تعقیب جنایی گردد.

10. تعلیق یا ختم حساب TIS National یا TIS Online شما

 1. این وزارت این حق خود را محفوظ میدارد که حساب TIS Online یا TIS Nationalشما را هر وقتی که خواسته باشد مسدود کند، معلق سازد ویا خاتمه دهد.

11. معلومات که شما به ما می دهید

 1. هنگامی که شما معلومات را در وب سایت یا از طریق هر یک از خدمات TIS National ارائه می دهید، شما به این وزارت مجوز انتشار، انتقال و یا به صورت دیگر استفاده از محتوای آن را به هر طریق، در حال حاضر و در آینده، میدهید.
 2. این وزارت این حق را به خود محفوظ میدارد که محتوای ارسالی شما را نشر نکند.
 3. شما تضمین میکنید که تمام حقوق لازم ، به شمول حق تالیف در مورد محتوای مطالبی را که ارائه میکنید را دارید و این که این محتوا افترا آمیز نبوده و هیچ قانونی را نقض نمی کند.
 4. با موافقت با این شرایط، شما از هر گونه حقوق اخلاقی به مطالبی که به این وزارت ارائه میکنید صرف نظر میکنید
 5. با موافقت با این شرایط، شما به این وزارت رضایت میدهید که از اطلاعات شخصی شما به منظور ارائه خدمات TIS National استفاده کند. شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد روش مدیریت اطلاعات شخصی خود توسط این وزارت با دسترسی به بیانیه مفصل حریم خصوصی ما به دست آورید.

12. ماهیت ارتباط

 1. هنگامی که وارد فعالیت مشترک میشویم هیچ چیزدرین شرایط و ضوابط نباید طوری تفسیرشود که این وزارت و شما را در یک ارتباط مشارکت، مهم و نمایندگی (عامل) بگذارد.

13. حق تالیف

 1. شرایط و ضوابط در رابطه با حق تالیف (کپی رایت) محتوای این وب سایت در اطلاعیۀ حق تالیف ما وجود دارد.

14. رفع مسئولیت

 1. با استفاده از این وب سایت و یا هرگونه خدمات TIS National شما شرایط زیر را می پذیرید:
  1. شما به صراحت موافقه میکنید که استفاده ازین وب سایت و یا خدمات TIS National را تنها با قبول خطر از جانب خود می پذیرید.
  2. مشوره و یا معلومات، اعم از شفاهی یا کتبی، که شما ازین وزارت یا از طریق خدمات TIS National گرفته اید نباید هیچگونه ضمانت ویا نمایندگی را که درین جا به صراحت بیان نشده است ایجا کند.
  3. این وزارت با صراحت، تمام ضمانت ها از هر نوع، چه به صراحت بیان شده باشد ویا به تلویح از جمله ضمانت خرید و فروش، مناسب بودن برای یک هدف خاص و عدم نقض را ازخود سلب می نماید.
  4. این وزارت هیچ نمایندگی و یا ضمانت نمی کند که:
   1. این وب سایت یا خدمات TIS National نیاز های شما را برآورده میسازد، و یا این که دسترسی واستفاده ازین وب سایت و یا خدمات TIS National بدون وقفه، به موقع، محفوظ، وبدون اشتباه خواهد بود.
   2. نتایج به دست آمده ازاستفاده از خدمات TIS National و درستی و یا قابل اطمینان بودن هر گونه معلومات به دست آمده از طریق خدمات TIS National .
   3. کیفیت خدمات ترجمانی که ممکن است با استفاده ازین وب سایت و یا TIS National به دست آمده باشد.
   4. اطلاعات و خدمات ارائه شده درین وب سایت، حقوق مالکیت معنوی و یا هیچ حقوق دیگر هیچ فردی را نقض نمیکند و این وزارت در بازتولید هر گونه مواد بر روی این وب سایت مسئولیت نمی پذیرد.
   5. محتوای این وب سایت مطابق با قوانین هر کشور باشد
   6. مواد و یا اطلاعات ارائه شده درین وب سایت و یا هر وب سایت مرتبط، سبب آسبب نمیشود، و یا عاری از هر گونه ویروس های کامپیوتری یا هر گونه نقص یا خطاهای دیگر است
   7. مناسب بودن این وب سایت و یا خدمات TIS National برای هر هدف
   8. مناسب بودن اطلاعات قابل دسترس برای مشاهده توسط افراد زیر سن قانونی یا هر شخص دیگر.
  5. این وزارت هیچ مسئولیتی را در قبال کامل بودن و یا صحیح بودن هیچ یک از اطلاعات موجود بر روی این وب سایت و یا دسترسی از طریق آن را نمی پذیرد و هیچ تضمینی یا نمایندگی در مورد مناسب بودن آن برای کدام هدف خاص نمیکند.
  6. این وزارت تمام تلاش معقول و منطقی را به کار میگیرد که اطمینان حاصل کند که اطلاعات این وب سایت درست و جامع است. با این حال، این اطلاعات تنها به عنوان یک راهنمای اولیه برای قوانین مربوطه در نظر گرفته شده است و پیچیدگی های شرایط خاص را برآورده نمی سازد. شما در مورد شرایط فردی خود باید مشاوره مستقل بگیرید.
  7. تا جایی که قانون اجازه میدهد، این وزارت شما یا هر کس دیگری را از تمام مسئولیت های از دست دادن (از جمله از دست دادن متعاقب، از دست دادن غیر مستقیم و از دست دادن هر گونه سود)، صدمه و یا هر نوع آسیب (چه باعث شده و چه ناشی شده) که به طریقی مربوط به وب سایت و خدمات TIS National گردد، مستثنا میسازد ازجمله، اما نه محدود به، از دست دادن، صدمه و آسیب که شما ممکن است در نتیجۀ اقدامات ذیل دچار گردید:
   1. استفاده از، یا تکیه بر، اطلاعات موجود درین وب سایت یا دسترسی به آن از طریق این وب سایت، صرف نظر ازین که کدام سهل انگاری از طرف این وزارت و یا نماینده آن باعث شده است یا نه
   2. استفاده شما از وب سایت و یا دسترسی شما به آن و یا خدمات TIS National و یا عدم توانایی شما برای دسترسی به وب سایت و یا خدمات TIS National
   3. هر گونه وقفه و یا توقف انتقال به و یا از وب سایت از جمله عدم موفقیت در دریافت هدایات الکترونیکی به هر دلیلی.
   4. هر گونه دسترسی غیر مجاز به سرورهای امن وب سایت ویا استفاده از آن
   5. هر گونه مداخله با و یا صدمه به سیستم کامپیوتر، نرم افزار و یا داده های شما که در پیوند وارتباط با با وب سایت و یا استفاده از خدمات TIS National از جمله در رابطه با هر گونه آفات، ویروس ها، اسب های ترویان و یا سایر کدهای مضر یا ارتباطات که ممکن است به وب سایت انتقال یابد و یا از طریق این وب سایت به شخص ثالث انتقال یابد
   6. کیفیت و یا مناسب بودن برای هرگونه هدف در هر گونه سایت های مرتبط؛
   7. احتمال خطر که محتوای این وب سایت و وب سایت های مرتبط مطابق با قوانین هر کشوری خارج از استرالیا باشد؛ یا
   8. هر گونه تاخیر از طرف این وزارت درانجام هر یک از تعهدات آن، اگر چنین تاخیر به علت شرایطی باشد که خارج از کنترل معقول باشد، از جمله، اما نه محدود به ، عدم موجودیت ترجمان، خرابی و یا وقفه در ارائه خدمات ضروری مانند برق، سیستم های پرداخت بانک ویا تحویل پستی.
  8. این وزارت هرگونه تلاش خود را انجام میدهد تا اطمینان حاصل شود که لینک ها در وب سایت مطابق روز نگه داشته شود. مطابق روز بودن لینک های وابسته به صاحبان این سایت ها مربوط میگردد که هر گونه تغییر را به ما اطلاع دهد. اگر شما یک لینک را که کار نمی کند دریافتید، لطفا با تلفون ویا از طریق فورم اظهار نظر در وب سایت با ما تماس بگیرید
  9. این وزارت هیچ کنترل مستقیم بر محتوای وب سایت های مرتبط شخص ثالث ندارد و وب سایت های مرتبط شخص ثالث را تایید نمی کند یا در قبال آنها و یا محتوای آنها در برابر هرگونه از دست دادن یا ناراحتی ناشی از استفاده از یک وب سایت مرتبط شخص ثالث و یا محتوای آن مسئولیت نمی پذیرد.
  10. اطلاعات و یا موادی توهین آمیز، مستهجن، نامناسب برای دسترسی افراد زیر سن قانونی یا در غیرآن که ماهیت جنایتکارانه و خشونت آمیز دارد ممکن است یا در نتیجه یک هک کردن ویا مواد قرار داده شده در وب سایت های مرتبط، از طریق این وب سایت قابل دسترس گردد.
  11. شما توافق می کنید که استفاده شما از وب سایت و خدمات TIS National به منظور امنیت و کاربرد نظارت ثبت (لاگ) میگردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به بیانیه حریم خصوصی در وب سایت مراجعه کنید

15. غرامت

 1. شما باید در همه زمانها این وزارت از جمله مدیران، افسران، کارکنان و عوامل آن را ("کسانی که جبران خساره میگردند") در برابر هریکی از این خسارات جبران نمایید:
  1. از دست دادن یا صدمه به اموال آنانی که باید جبران گردند ویا هر شخص دیگر.
  2. خساراتی که در برخورد با هر گونه ادعا علیه کسانی که باید جبران گردند رخ داده است، به شمول تمام هزینه های قانونی بدون کسر ( براساس وکیل / خود مشتری) و هزینه زمان صرف شده، منابع مورد استفاده و یا پرداخت که توسط این وزارت صورت گرفته است
  3. جراحت یا مرگ هر فرد، ناشی از:
  4. هر عمل یا غفلت توسط شما یا نماینده شما درارتباط با این شرایط و ضوابط، وب سایت و یا استفاده از خدمات TIS National
  5. هر گونه نقض تعهدات یا ضمانت شما تحت این شرایط و ضوابط یا درارتباط با وب سایت و یا استفاده از خدمات TIS National توسط شما یا نماینده شما
  6. هر گونه استفاده غیر مجاز و یا افشا سازی اطلاعات شخصی (آن چنان که در Privacy Act 1988 (Cth) تعریف شده است) که درارتباط با این شرایط و ضوابط نگهداری یا کنترل میگردد.
  7. استفاده کسانی که جبران خساره میگردند از هر گونه اطلاعات ارائه شده توسط شما (از جمله در رابطه با هرگونه تخلف از حقوق مالکیت معنوی درآن اطلاعات)، صرف نظر از اینکه تقصیر از طرف فردی که رفتار او منجر به آن ضرر شده است بوده است یا نه
 2. بدون محدود کردن بند 15 (1)، اگر شما درخواست کنید که خدمات TIS National یک مترجم خاص را ارائه دهد که رزرو شما را به انجام برساند برخلاف پالیسی تخصیص TIS National و TIS National با آن درخواست موافقه کند، شما موافقه میکنید که:
  1. کامنولت هیچ مسئولیتی در قبال انتصاب ترجمان درخواست شده ندارد.
  2. علیه کامنولت دست به اقدام نمی زنید و اگر اقدام کنید، کامنولت می تواند بر این بند 15 (2) به عنوان شواهد از توافق شما به این که دست به اقدام نزنید تکیه کند.
  3. واین که غرامت در بند 15 (1) شامل تمام اقدامات، ادعا ها، تقاضاها، خسارات و زیان از هر نوع میگردد که ممکن است علیه کامنولت در رابطه با انتصاب ترجمان خواسته شده مطرح گردد
  4. رها کردن و برای همیشه رفع مسئولیت قانونی کامنولت از تمام اقدامات، ادعا ها، تقاضاها، خسارات و زیان از هر نوع میگردد که ممکن است علیه کامنولت در رابطه با انتصاب ترجمان خواسته شده مطرح گردد
 3. برای اجتناب از شک و تردید، بند 15 (2) براین ها قابل تطبیق است:
  1. یک فردی که تحت بند 15 (2) به نمایندگی از یک فرد تقاضا را انجام داده است، و
  2. یک موسسه یا سازمان، که یک فرد تحت بند 15 (2) به نمایندگی از آن موسسه یا سازمان تقاضا را انجام داده است
  اما در مورد یک فرد که با نمایندگی از یک سازمان ویا موسسه درخواست را انجام داده است تطبیق نمی گردد، تا آن جایی که بند 15(3)(ii) کاربرد دارد،
 4. مسئولیت جبران غرامت شما در قبال این وزارت به تناسب هرگونه تخلف از قوانین و مقررات که توسط این وزارت صورت میگیرد و یا هرعمل حذف مشمول اشتباه از طرف این وزارت که در مسئولیت و خسارت مربوطه سهم داشته باشد، کاهش می یابد.
 5. حق جبران خسارت یک حق علاوه بر، و نه منحصر به، هر حق دیگر، قدرت وجبران دیگر که قانون ارائه میکند میباشد.

16. حریم خصوصی

 1. معلومات شخصی شما توسط قانون، از جمله قانون حریم خصوصی 1988 (Cth) محافظت می شود، و توسط ما جمع آوری میشود که وب سایت را اداره کنیم از جمله، حساب TIS National و حسابTIS Online شما و مشخصات شما را تثبیت نماییم.
 2. معلومات شما ممکن است توسط ما استفاده شود و یا برای هدف مورد نظر ارائه خدماتTIS National به اشخاص دیگر داده شود، که این ممکن است با توافق باشد ویا لازمی است و یا به موجب قانون مجاز باشد.
 3. شم; بیانیه حریم خصوصی را که در در دسترس است اذعان میدارید و آنرا تأیید میکنید.

17. ارتباطات

 1. کاربرانی که با حساب TIS Online ثبت نام کرده اند موافقه میدارند که گاهگاهی اطلاعیه های ایمیل و پیامک ها در رابطه با رزرو حضوری دریافت دارند. ترجیحات کاربر ممکن است متناسب با نیاز وی در مشخصات TIS Online گنجانیده شود.
 2. ترجمانها موافقه میکنند که اطلاعیه های ایمیل و پیامک ها در بارۀ رزرو آینده ویا بالقوه دریافت دارند. اگر شما کدام اطلاعیۀ ایمیل آن طوری که انتظار می رفت دریافت نکرده اید پوشه اسپم خود را ببینید و اطمینان یابید که ما را در فهرست فرستندگان مورد اعتماد خود اضافه کرده باشید.
 3. به ایمیل های که از noreply@TISNational.gov.au دریافت میدارید جواب ندهید. این یک جعبۀ دریافت (Inbox) نظارت ناشده است و اطلاع که درین جا برسد از طرف TIS National قبول شده تلقی نمی گردد.
 4. اگر شما یک پیامک No Reply (جواب ندهید) از TIS National دریافت داشتید به آن جواب نه فرستید. این یک جعبۀ دریافت (Inbox) نظارت ناشده است و اطلاع که درین جا برسد از طرف TIS National قبول شده تلقی نمی گردد.
 5. ما گاهگاهی معلومات در مورد فیس خدمات از طریق وب سایت TIS National ارائه میکنیم. شما برای معلومات عام و ارتباطات که ممکن است بر عرضۀ خدمات TIS National تاثیر وارد کند باید به وب سایت مراجعه کنید.
 6. اگر به دریافت ارتباطات الکترونیک اشتراک کرده اید شما ممکن است مواد و معلومات جدید در بارۀ تغییر در خدمات را از طریق ایمیل دریافت کنید. هر زمان که خواسته باشید میتوانید اشتراک کنید.

18. امنیت

 1. این وزارت تمام تلاش های معقول را به کار میگیرد که اطمینان یابد که معلومات شما محفوظ باشد، درست ثبت گردد و آسیب نبیند ویا تغییر نیابد.
 2. این وزارت در قبال امنیت معلومات شما، هنگامی که توسط TIS National جمع آوری و ذخیره شده و یا از مجرای سیستم بگذرد، مسئول است.
 3. سازمان های دیگر مسئول امنیت اطلاعات شما میباشند، هنگامی که این اطلاعات توسط سیستم های که تحت کنترل سیستم آنها اند جمع آوری و ذخیره شود و یا از مجرای سیستم آنها بگذرد. شما به شرایط و ضوابط ما در بارۀ امنیت وب سایت ما که در امنیت TIS National موجود است اذعان می دارید و آن را می پذیرید

19. ضبط کردن

 1. خدمات ترجمانی شفاهی فقط برای استفاده فوری شنوندگان ارائه میشود. ضبط کردن خدمات ترجمانی در حال ارائه، بدون موافقت کتبی قبلی ما مجاز نیست .TIS National حق ثبت خدمات ترجمانی را به منظور آموزش و تضمین کیفیت محفوظ نگهمیدارد، به شرط آن که با تعهدات خود تحت بند 16 بالا تطابق داشته باشد.

20. قابلیت جدایی

 1. اگر معلوم گردد که کدام بخشی از این شرایط و ضوابط باطل، فاقد اعتبار، غیر قانونی و یا غیر قابل اجرا است، پس آن ماده یا بخشی ازآن ازین شرایط و ضوابط جدا تلقی شده و شرایط و ضوابط باقی مانده قابل اجرا باقی میماند و موافقت نامۀ بین شما و این وزارت را میسازد.

21. چشم پوشی

 1. ناتوانی این وزارت در اجرا یا اعمال هر گونه حق یا شرط تحت این شرایط و ضوابط ، چشم پوشی از آن حقوق یا شرط نمی باشد. هر گونه چشم پوشی از هر گونه حقوق و مقررات تحت این شرایط تنها در صورتی موثر خواهد بود که کتبی بوده و از طرف ما امضا شده باشد.

22. پایان دادن

 1. اگر شما با این شرایط و ضوابط و تغییرات متعاقب در آن اعتراض دارید ویا از ارائۀ خدمات TIS National به هر شکلی ناراضی هستید، یگانه چارۀ شما این است که استفاده از وب سایت ویا خدمات TIS National را فورا توقف دهید. درین صورت شما باید تحت این شرایط و ضوابط مبلغ باقی مانده را به ما پرداخت نمایید.

23. قانون حاکم

 1. این شرایط و ضوابط در مطابقت با قوانین قلمرو مرکزی استرالیا(ACT) نافذ خواهد بود و تعبیر خواهد شد وشما به صورت غیرقابل تغییر به صلاحیت قضایی غیر انحصاری محاکم ACT تسلیم هستید.
 2. اگر شما خارج از حوزۀ قضایی ACT زندگی میکنید، شما مسئول هستید که از قوانین آن حوزۀ قضایی تا جایی که کاربرد دارند پیروی کنید.
ما حق تغییر در این شرایط و ضوابط را آن چنان که گاهگاهی ایجاب میکند برای خود محفوظ نگهمیداریم.