تاریخچۀ TIS National

Translating and Interpreting Service (TIS National) دارای تاریخچۀ طولانی ارائۀ خدمات زبان در استرالیا میباشد.

خدمات ترجمۀ کامنولت در سال 1947 در نتیجۀ برنامۀ مهاجرت بعد از جنگ جهانی دوم شروع گردید. با اسکان مهاجرین جدید ضرورت به خدمات زبان نیز به وجود آمد. در پاسخ به این ضرورت، صلیب سرخ و حکومت کامنولت شروع به اجرای کارهای ترجمه کردند تا این ضرورت را رفع نمایند.

این خدمات در دسامبر 1958 با خدمات زبان حکومت کامنولت تلفیق گردید زمانی که Department of Immigration and Border Protection (که آن زمان Department of Immigration نامیده میشد)، مسئولیت این کارها را به عهده گرفت. امروز این خدمات به عنوان TIS National شناخته میشود.

روزهای مهم برای TIS National

  • 1947: خدمات ترجمۀ کامنولت آغاز گردید.

  • 1958: Department of Immigration مسئولیت کارهای ترجمه را به عهده گرفت .

  • 1973: این وزارت خدمات مجانی ترجمانی شفاهی اضطراری تلفونی را برای کمک به افراد غیر انگلیسی زبان تأسیس نمود.

  • 1991: خدمات ترجمانی شفاهی تلفونی و واحد ترجمه به رهبری حکومت باهم یکجا شده و به Translating and Interpreting Service تغییر نام یافت.

  • 1998: Translating and Interpreting Service از محل های نه گانه در اطراف استرالیا به سه محل عملیاتی در ملبورن، پرت و سیدنی متمرکز گردیدند.

  • 2002: Translating and Interpreting Service در یک موقعیت در ملبورن متمرکز گردید وبه Translating and Interpreting Service یا (TIS National) تغییر نام یافت.

  • 2013: Department of Immigration and Citizenship (DIAC) به Department of Immigration and Border Protection (DIBP) تغییر نام یافت.

  • 2015: Department of Immigration and Border Protection و Australian Customs and Border Protection Service در 1 جولای 2015 یک وزارت جدید شدند.