چیزهایی که به شما کمک میکند که به یک ترجمان دست یابید

Translating and Interpreting service (TIS National) طیف وسیعی از چیزهایی را که به شما کمک کند ارائه میکند.

طیف وسیعی از محصولات در فرمت الکترونیکی برای مشاهده، ذخیره کردن ( نگهداشتن) و چاپ فوری در دسترس است.

کارت شناسایی زبان

کارت شناسایی زبان یک ابزار برای کمک به شما است که به یک موسسه به حیث یک مشتری، زبانی را که شما صحبت می کنید معرفی میکند.

Image of Language card

PDF کارت شناسایی زبان

من ضرورت به یک کارت ترجمان دارم

cکارت ترجمانی به اندازه پیسه دانی برای کمک به شما طراحی شده است که هنگامی که نیاز به برقراری ارتباط با یک انگلیسی زبان دارید ترجمان درخواست کنید.

 

TIS National Interpreter card image

PDF من ضرورت به یک کارت ترجمان دارم

بزنس کارت TIS National

بزنس کارت TIS National برای استفاده کسانی که از خدماتTIS National استفاده میکند در نظر گرفته شده است. این کارت ها یک راه مناسب نگهداری شماره تلفن TIS National برای در دسترس قرارگرفتن آسان میباشد.

TIS National Business card image

PDF بزنس کارت TIS National