دسترسی چند فرهنگی و برابری حقوق

دسترسی چند فرهنگی و برابری حقوق چیست؟

همۀ استرالیایی ها، صرف نظراز سابقۀ فرهنگی و نیازهای زبانی شان حق دارند که به پالیسی ها، برنامه ها و خدمات دولتی بطور مساوی دسترسی داشته باشند.

حکومت استرالیا به این اصل از طریق تقویت کردن سیاست دسترسی چند فرهنگی و برابری حقوق تعهد دارد که هدف آن این است که تمام برنامه ها و خدمات دولت استرالیا باید:

  • عادلانه

  • به آسانی قابل دسترس

  • ساده برای استفاده

  • پاسخگوی نیازهای فرهنگی و زبانی جامعۀ متنوع استرالیا باشد

معلومات بیشتر در مورد مجموع رویکرد دولت در در وب سایت Department of Social Services در دسترس است.

چگونه TIS National دسترسی چند فرهنگی و برابری حقوق را برای جامعۀ استرالیا ارائه میکند؟

TIS National دسترسی چند فرهنگی و برابری حقوق را برای جامعۀ استرالیا به طرق ذیل ارائه میکند:

  • ارائه خدمات ترجمه شفاهی تلفونی فوری، 24 ساعت در شبانه روز، و هر روز سال

  • ارائه خدمات ترجمه شفاهی مجانی به افراد غیر انگلیسی زبان

  • ارائه خدمات ترجمه شفاهی مجانی به مراجعین موسسات واجد شرایط

  • ارائه طیف وسیعی از گزینه های خدمات ترجمانی برای رفع نیازهای شما

  • ارائه طیف وسیعی از نشریات آموزنده و مواد تبلیغاتی در مورد خدمات ما

سایر منابع مفید در مورد تعهد دولت استرالیا به دسترسی چند فرهنگی و برابری حقوق در وب سایت Department of Social Services در دسترس هستند