حریم خصوصی

اطلاعیۀ حریم خصوصی

Translating and Interpreting Service (TIS National) بخشی از Department of Immigration and Border Protection (این وزارت) میباشد. TIS National خدمات زبان برای کسانی ارائه میکند که نمیتوانند به انگلیسی صحبت کنند و برای موسسات و کسب و کار های که ضرورت دارند که با مراجعین غیر انگلیسی زبان خود گفتگو نمایند.

TIS National چه میکند؟

TIS National خدمات ذیل را ارائه میکند:

  • ارائه خدمات ترجمه شفاهی تلفونی فوری 24 ساعت در شبانه روز، و در هر روز از سال

  • ارائه خدمات ترجمه شفاهی مجانی به افراد غیر انگلیسی زبان

  • ارائه خدمات ترجمه شفاهی مجانی به مراجعین موسسات واجد شرایط

  • ارائه طیف وسیعی از گزینه های خدمات ترجمانی برای رفع نیازهای شما

  • ارائه طیف وسیعی از نشریات آموزنده و مواد تبلیغاتی در مورد خدمات ما

مقررات حریم خصوصی

TIS National معلومات مختصر شخصی را به منظورارائۀ خدمات فوق جمع آوری میکند.Privacy Act 1988 (قانون حریم خصوصی مصوب 1988 ) از این وزارت تقاضا میکند هنگامی که ما معلومات شخصی را در مورد یک شخص جمع آوری می کنیم بعضی از مسایل را به اطلاع آن شخص برسانیم. این اطلاع دهی به موجب اصل 5 حریم خصوصی استرالیا داده میشود.

اطلاع دهی حریم خصوصی TIS National - اصل 5 حریم خصوصی استرالیا

که معلومات شخصی شما را جمع آوری میکند؟

معلومات شخصی شما توسط TIS National جمع آوری میگردد.

جمع آوری معلومات شخصی شما

TIS National معلومات محدودی را که شما به TIS National به منظور ترتیب دادن خدمات ترجمانی می دهید جمع آوری میکند. معلومات ارائه شده در فرم اظهار نظر در مورد خدماتNational TIS ، ما را در انجام تحقیقات در مورد شکایت ها کمک خواهد کرد.

لطفا توجه داشته باشید، TIS National محتویات مکالمه تلفونی را جمع آوری نمی کند. TIS National در قبال عملکرد حریم خصوصی کسب و کار ها/ سازمانهای دیگر مسئول نیست، بنابراین ما شما را تشویق می کنیم که پالیسی حفظ حریم خصوصی آنها را بخوانید.

چرا TIS National معلومات شخصی شما را جمع آوری میکند؟

TIS National اطلاعات شخصی شما را در صورتی جمع آوری میکند که منطقا لازم باشد و به طور مستقیم به تهیۀ خدمات ترجمانی و طی کردن مراحل پرداخت حق الزحمه برای ترجمان ما مرتبط باشد. ما همچنین نظرات و انتقادات را جمع آوری می کنیم که به ما در بهبود کیفیت اطلاعات، محصولات و خدمات ما کمک کند.

TIS National معلومات شخصی شما را به که فاش خواهد کرد؟

به طور کلی افشای معلومات شخصی جمع آوری شده توسط TIS National بدون رضایت شما رخ نمی دهد.

وقتی که با یک شکایت سر وکار داریم، ممکن است ما معلومات شخصی شما را به افراد درون این وزارت و به اشخاص ثالث، از جمله کسی که مورد شکایت است، وقتی که این به طور مستقیم به هدف اصلی مرتبط باشد، افشا سازیم.

TIS National ممکن است معلومات شخصی شما را به منظور ثانوی تحت شرایط ذیل فاش سازد و یا مورد استفاده قرار دهد:

1. اگراین معلومات، معلومات حساس باشد - به طور مستقیم به هدف اصلی مربوط شود. یا

2. اگر این معلومات ، معلومات حساس نباشد - مربوط به هدف اصلی.

مثال های اهداف ثانوی عبارتند از کارهای تقلب و کلاه برداری، فعالیتهای نماینده مهاجرتی رجستر ناشده (غیر سمی) وغیره.

دسترسی به معلومات شخصی شما و اصلاح آن

سیاست حریم خصوصی این وزارت حاوی معلومات در این مورد است که چگونه شما ممکن است به معلومات شخصی خود که درین وزارت نگهداشته میشود دسترس پیدا کنید و در صدد اصلاح آن شوید.

شکایات در مورد حریم خصوصی

سیاست حریم خصوصی این وزارت حاوی معلومات دراین مورد است که چگونه شما ممکن است در مورد نقض اصول حریم خصوصی استرالیا شکایت کنید و چگونه این وزارت با آن برخورد خواهد کرد .

معلومات بیشتر

معلومات بیشتر را میتوان آنلاین از صفحۀ حریم خصوصی DIBP به دست آورد:

اگر در هر زمانی باور کنید که ما اصول مندرج دراین بیانیه حریم خصوصی را رعایت نکرده ایم، لطفا از طریق فرم اظهار نظر به صورت آنلاین در ویبسایت DIBP با ما تماس بگیرید.