سوالات متداول در دری

Translating and Interpreting Service (TIS National) تعدادی از سوالات متداول را ترتیب داده است که به سوالات معمول غیر انگلیسی زبانان به زبان خود شان جواب دهد.

سوالات متداول در دری +Expand content

چه خدماتی را TIS National ارائه میدهد؟

TIS National خدمات ترجمانی تلفونی فوری، ترجمانی از قبل رزرو شدۀ تلفونی و ترجمانی حضوری را برای کسانی که به انگلیسی نمیتوانند گفتگو کنند و برای سازمانها و کار وکسب های که نیاز به گفتگو با مراجعین غیر انگلیسی زبان شان دارند، ارائه میکند. این خدمات غیر انگلیسی زبانان را قادر میسازد که مستقلانه به خدمات و معلومات در استرالیا دسترسی داشته باشند.

غیر انگلیسی زبانان میتوانند به ترجمانی فوری تلفونی از طریق TIS National با زنگ زدن به 450 131 دسترسی پیدا کنند. طور دیگر این است که شما به طور مستقیم به یک سازمان زنگ بزنید و آنها میتوانند به نمایندگی از شما ترتیب ترجمان را بدهد.

با که میتوانم از طریق TIS National تماس بگیرم؟

بیشتر از 20000 مؤسسه مراجعه کننده، به شمول Department of Immigration and Border Protection در TIS National ثبت شده اند. بعضی از دیگر مراجعین ما شامل این ها میگردد:

 • وزارت های حکومت فدرال و ایالتی

 • شوراهای محلی (شاروالی ها)

 • کارمندان طبی و صحی

 • دوافروشی ها ( فارمسیست ها)

 • شرکت های خدمات آب، برق و گاز

 • شرکت های مخایرات

 • خدمات اضطراری

 • خدمات قانونی/ حقوقی

 • ارائه کنندگان خدمات مسکن گزینی و جامعه

TIS National نمیتواند تضمین کند که سازمانی که شما باید با آن تماس بگیرید، تماس با کمک ترجمان از TIS National را قبول نماید.

چه وقت میتوانم با TIS National تماس بگیرم؟

خدمات ترجمانی تلفونی فوری TIS National، 24 ساعت در روز، و در هر روز سال در دسترس است.

سازمانی که شما با آن تماس میگیرید ممکن است تنها در طول ساعات کاری شان در دسترس باشد و ساعات کاری نیز در بین سازمانها فرق میکند. اغلب سازمانها در استرالیا در طول ساعات عادی کاری بین 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، دوشنبه تا جمعه کار میکنند. تعدادی زیادی از سازمانها در روزهای تعطیل عمومی در دسترس نیستند.

هنگامی که به 450 131 زنگ میزنم چه انتظاری میتوانم داشته باشم ؟

هنگامی که به TIS National زنگ میزنید، توسط یک کارمند انگلیسی زبان TIS National استقبال می شوید و از شما می پرسد که به کدام زبان به ترجمان ضرورت دارید. بعد ازان که شما زبان را تقاضا کردید، در انتظار نگهداشته میشوید و کارمند در جستجوی ترجمان میشود. لطفا روی خط بمانید حتی اگر موسیقی انتظار هم نواخته نشود.

درصورتی که ترجمان به زبان شما موجود باشد، کارمند شما را با ترجمان وصل میکند و از شما می پرسد که با کدام سازمان میخواهید تماس بگیرید. لطفا هنگامی که به TIS National زنگ میزنید نام آن سازمان، شماره تلفون تماس آن و شماره مشتری یا شمارۀ حساب خود با آن سازمان را (اگر داشته باشید) آماده کنید.

کارمند ما باید بیطرف بماند و نباید توصیه کند که با کدام سازمان باید تماس بگیرید. وقتی که با یک ترجمان تماس برقرار شد، ترجمان نمیتواند وارد گفتگوی غیر رسمی با شما گردد، زیرا از آنها خواسته شده است که در جریان وظیفۀ ترجمانی بیطرف بمانند.

ترجمان به کارمند TIS National خواهد گفت که با که شما میخواهید تماس بگیرید و کارمند زنگ میزند و ارتباط شما و ترجمان را با سازمانی که خواسته اید برقرار میکند.

اگر ترجمان در زبان شما در دسترس نباشد، کارمند از شما خواهد خواست که بعدتر زنگ بزنید. اگر به بیشتر از یک زبان گفتگو میکنید، شما میتوانید به آن زبان دیگر ترجمان بخواهید.

اگر ترجمانی که TIS National ارتباط مرا با او برقرار کرده می شناسم چه کار باید بکنم؟

اگر فهمیدید که ترجمان را می شناسید، تصمیم با شما است که بخواهید این ترجمانی ادامه یابد یا نه. اگر نخواستید که ترجمانی با این ترجمان ادامه یابد، به کارمند TIS National یا مؤسسه بگوئید و تلفون را قطع کنید.

آیا می توانم تقاضای ترجمان مرد یا زن کنم ؟

بلی.اگر ترجیح میدهید که ترجمان شما از جنس بخصوصی باشد، به کارمند TIS National یا به مؤسسه ای که با آنها تماس می گیرید هرچه زودتر این مطلب را بگوئید. TIS National کوشش خواهد کرد تا ترجمانی از جنس مورد تقاضای شما فراهم نماید.

آیا می توانم تقاضا نمایم که ترجمان من از دین و یا فرهنگ خاصی باشد؟

نه. کارمندان TIS National به ترجمان ها بر حسب درجه مهارت و در دسترس بودن آنها کار می دهند و نمی توانند ترجمان ها را بر اساس سوابق فرهنگی یا دینی شان انتخاب نماید.

من می خواهم از ترجمان حضوری استفاده کنم. آیا چنین چیزی ممکن است؟

بله، TIS National خدمات ترجمان های حضوری هم ارائه میکند. اگر به ترجمان حضوری ضرورت دارید، با استفاده از خدمات ترجمانی تلفونی از طریق TIS National با مؤسسه ی که می خواهید، تماس بگیرید و از آنها بخواهید برای شما ترجمان حضوری فراهم نمایند.

من می خواهم که با خدمات عاجل تماس بگیرم. چه کار باید انجام دهم؟

اگر به امبولانس عاجل ، پولیس و یا اطفائیه ضرورت دارید، همیشه بطور مستقیم با 000 تماس بگیرید. کارمند تلفون خدمات عاجل 000 با TIS National تماس می گیرد، و ارتباط شما را با ترجمان با استفاده از خط تلفونی اولویت 24 ساعت درشبانه روز و هر روز سال برقرار خواهد کرد..

آیا خدمات TIS National برای غیر انگلیسی زبان ها مجانی است؟

بلی. اغلب خدمات ترجمانی TIS National برای غیر انگلیسی زبانان مجانی اند. معمولاً سازمانی که با آن ها تماس می گیرید پرداخت مصارف این خدمات را قبول می کند. برخی از مؤسسات و افراد مسلکی طبی مستحق هستند که از طریق TIS National خدمات ترجمانی مجانی دریافت کنند.

برخی از مؤسسات ممکن است تلفون های TIS National را قبول نکنند، ولی اگر با آن مؤسسه بطور مستقیم زنگ بزنید، آنها ممکن است بتوانند با کمک یک ترجمان تلفونی، تلفون شما را جواب بدهند.

اگر می خواهید با مؤسسه ای تماس بگیرید که مشتری TIS National نیست، و این مؤسسه مایل نیست که مصارف این خدمات را قبول نماید، ممکن است خواسته باشید خود شما حساب شخصی باز کنید و خودتان مصارف ترجمان را پرداخت نمائید. برای این کار، به ترجمان بگویید و کارمند ما به شما کمک خواهد کرد که با TIS National حساب باز کنید. برای باز کردن یک حساب شخصی به کارت اعتباری (credit card) ضرورت دارید.

آیا می توانم از طریق TIS National اسناد را هم ترجمه کنم؟

نه، TIS National کار ترجمه اسناد را به صورت تجارتی انجام نمی دهد.

خدمات ترجمانی مجانی اسناد را Department of Social Services (DSS) برای برخی از باشندگانی که تابعیت استرالیا را دارند و یا مهاجرینی که می خواهند بطور دائم دراسترالیا مسکن گزین شوند، انجام می دهد. برای کسب معلومات در مورد این خدمت، با ارائه کنندۀ Adult Migrant English Program (AMEP) در محلتان تماس بگیرید.

برای به دست آوردن معلومات راجع به طرق دیگر ترجمانی اسناد می توانید با National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) تماس بگیرید.

چطور می توانم از ترجمان به مؤثرترین وجه استفاده نمایم؟

می توانید از ترجمان TIS National به طرق ذیل به مؤثرترین وجه استفاده کنید:

 • قبل از زنگ زدن به TIS National همه معلومات لازم را برای تلفون کردن آماده کنید

 • صبور باشید و صبر کنید تا صحبت ترجمان پایان یابد و بعد دوباره صحبت کنید

 • از جملات کوتاه استفاده کنید

 • از کلمات عامیانه و اصطلاحات خاص یک حرفه که ترجمانی آنها دشوار باشد استفاده نکنید

 • نقش ترجمان را بدانید

 • از ترجمان درخواست مشوره یا دفاع از خود نکنید

 • اگر در فهمیدن صحبت های ترجمان مشکل دارید فوری ترجمان، مؤسسه و یا TIS National را آگاه سازید.

نقش ترجمان TIS National چیست؟

نقش ترجمان این است که کلماتی را که شما به زبان خودتان می گویید تا آنجا که ممکن باشد به طور صحیح ترجمانی نماید.

ترجمان ها مشوره نمی دهند و نباید به غیر از آنچه که کارمند TIS National یا کسی که با او گفتگو می کنید سوال میکند، از شما پرسشی نماید.

ترجمان های TIS National موظف به رعایت مقررات اخلاقی سختی هستند. این مقررات بر رفتارهای حرفه ای آنها حاکم است و مکلفیت های متنوع آنان را که شامل موارد ذیل میگردد تحت پوشش قرار میدهد:

 • رفتار حرفه ای

 • رازداری

 • شایستگی کاری

 • بیطرفی

 • درستی و دقت

 • روشن بودن حدود وظیفه

 • حفظ روابط حرفه ای

 • انکشاف مهارتهای حرفه ای

 • همبستگی حرفه ای.

معلومات بیشتر راجع به مقررات اخلاقی ترجمان ها در Australian Institute of Interpreters and Translators (AUSIT) در دسترس می باشد.

چگونه باید پیشنهادات و انتقادات خود را به TIS National بدهم؟

برای ارائه پیشنهادات و انتقادات خود راجع به خدمات TIS National، ترجمان و یا کارمند لطفاً به TIS National به شماره تلفون 131 450 زنگ بزنید. وقتی که ارتباط شما با ترحمان برقرار شد، به کارمند بگوئید که می خواهید پیشنهادات و انتقادات خود را به 450 131 بدهید. پیشنهادات و انتقادات شما ضبط خواهد شد و برای رسیدگی به تیم ذیربط در TIS National ارجاع می شود.

 

آیا مستحق خواندن انگلیسی بطور رایگان هستم؟

پروگرام انگلیسی برای مهاجرین کلانسال (AMEP) free English language tuition (تدریس رایگان بزبان انگلیسی)  (https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/about-the-program) را برای مهاجرین مستحق جهت کمک به ایشان در زمینه جایگزینی و مشارکت در جامعه آسترالیا ارائه می کند. 

AMEP برای مهاجرین بالای سن 18 خانواده ها، صاحبان ویزه های مهارتی و بشردوستانه موجود است که شامل دارندگان ویزه های دایمی و همچنان بعضی ویزه های مؤقتی نیز می باشد. اشخاص متکی دارنده ویزه های واجد شرایط  و مهاجرین 15-17 ساله نیز می توانند در بعضی حالات درس بخوانند. خدمات رایگان مواظبت اطفال در کلاس های حضوری برای اشخاص دارای اطفال زیر سن مکتب موجود است. 

AMEP دارای یک سلسله گزینه های انعطاف پذیر تدریسی جهت کمک بشما در قسمت یاد گرفتن انگیسی بشمول کلاس های حضوری (مصؤن در مقابل کوید) ، کلاس های آنلاین، یک طرح درس خانگی و تدریس از راه دور می باشد. کلاس های تمام وقت، نیمه وقت، شبانه و آخرهفته ممکن است در محلی که زندگی می کنید، موجود باشند.

برای کسب معلومات بیشتر راجع به یاد گرفتن رایگان انگلیسی، با نزدیکترین  ارائه کننده AMEP   تان در (https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/service-providers)  تماس بگیرید یا به ویبسایت www.homeaffairs.gov.au/amep مراجعه کنید.