کمک در استفاده از خدمات TIS National

خدمات ترجمانی تحریری و شفاهی (TIS National) یک خدمات ترجمانی برای افرادی که انگلیسی گپ نمی زنند و برای ایجنسی ها و کسب و کارهایی است که ضرورت به ارتباط با مشتریان غیر انگلیسی زبان دارند. خدمات تیس نشنال افراد غیر انگلیسی زبان را برای دسترسی مستقل به خدمات و معلومات در آسترالیا قادر می سازد.

خدمات برای غیر انگلیسی زبانان

تیس نشنال دسترسی به ترجمان های شفاهی را از طریق تلفون یا با حضور در یک ملاقات ارائه می دهد.

اکثریت خدمات تیس نشنال برای افراد غیر انگلیسی زبان رایگان هستند. معمولا، سازمانی که شما با آن تماس می گیرید، مصارف را برای خدمات قبول می کند.

ترجمانی شفاهی تلیفونی فوری

خدمات ترجمانی شفاهی تلیفونی تیس نشنال 24 ساعته، هر روز سال با تماس با 131 450 موجود است. به ترجمانی شفاهی تلیفونی فوری

   برای معلومات بیشتر مراجعه کنید.

خدمات ترجمانی شفاهی از پیش رزیرف شده

شما ممکن است از یک سازمان درخواست کنید که یک خدمات ترجمه ترجمانی شفاهی تلیفونی را از قبل برای یک قرار ملاقات یا مصاحبه پلان شده شما رزیرف کند. خدمات ترجمانی شفاهی از پیش رزیرف شده معمولا توسط سازمان هایی که ضرورت به ارتباط با مشتری غیر انگلیسی زبان دارند، رزیرف می شوند. به ترجمانی شفاهی تلیفونی از پیش رزیرف شده برای معلومات بیشتر مراجعه کنید.

 

ترجمانی شفاهی در محل

ترجمان های شفاهی در محل را می توان قبل از حضور در قرار ملاقات در یک مکان خاص رزیرف کرد. قرار ملاقات های در محل معمولا توسط سازمان هایی که ضرورت به ارتباط با مشتری غیر انگلیسی زبان شان دارند، رزیرف می شوند. به ترجمانی شفاهی تلیفونی در محل برای معلومات بیشتر مراجعه کنید.

 

آیا سازمان ها باید یک ترجمان شفاهی فراهم کنند؟

ادارات و سازمان های دولتی آسترالیا مسئولیت پاسخگویی به ضرورتهای مشتریان با مهارت های لسان انگلیسی محدود را تحت پالیسی  دسترسی و برابری چند فرهنگی آسترالیا   بعهده دارد.

بعضی از سازمان های خصوصی ممكن است تفلون از تیس نشنال تماس قبول نکنند، اما اگر به طور مستقیم با آن سازمان تماس بگیرید، آنها ممکن است بتوانند با یک ترجمان شفاهی تلیفونی تماس بگیرند.

اگر میخواهید با یک سازمان تماس بگیرید که مشتری تیس نشنال نیست و آن سازمان مایل نیست مصارف این خدمات را بپذیرد، می توانید یک حساب شخصی با تیس نشنال ایجاد کنید و خودتان برای خدمات پرداخت کنید. در مورد نحوه ثبت یک حساب شخصی با تیس نشنال معلومات بگیرید..

 

سازمانهایی که از ترجمان های شفاهی تیس نشنال استفاده می کنند

شما می توانید لستی از انواع سازمان هایی را که از خدمات تیس نشنال استفاده می کنند مشاهده کنید..

 

استفاده از یک ترجمان شفاهی  در موقعیت های خاص

 

موقعیت

 

منبع

 

خشونت خانگی و خانوادگی

 

حکومت آسترالیا یک بسته مصونیت خانوادگی با معلومات مربوط به قوانین آسترالیا در مورد خشونت خانگی و خانوادگی، تجاوز جنسی و ازدواج اجباری و حق یک زن برای مصون بودن را ایجاد کرده است. این پکیج ب شامل چهار ورق معلوماتی و یک صفحه داستانی است که به 46 لسان ترجمه شده است. بسته مصونیت خانوادگی در ویب سایت وزارت خدمات اجتماعی موجود است.

 

 

مکمل پ بسته مصونیت خانوادگی، ورق های معلوماتی ترجمانی شفاهی در شرایط خشونت خانگی و Interpreters and family safety هستند که به منظور افزایش آگاهی از نقش و مسئولیت ترجمان های شفاهی در شرایط خشونت خانگی تهیه شده اند.