ترجمانی حضوری

ترجمانهای حضوری (رو به رو) را که در یک محل خاص حاضر گردند میتوان قبل از یک قرار ملاقات رزرو کرد. ترجمانهای حضوری برای هر منطقه ای در استرالیا (منوط به موجودیت ترجمان) ترتیب داده شده میتواند.

معمولا ترجمانهای حضوری توسط سازمانها یی که نیاز دارند با مراجعین غیر انگلیسی زبان خود گفتگو کنند با تسلیم درخواست رزرو ترجمان تا سه ماه قبل از قرار ملاقات رزرو میشود.

اگر یک سازمان ترجمان حضوری برای شما ترتیب داده است و شما نیاز به فسخ قرار ملاقات خود دارید، مهم است که شما در اسرع وقت به آن سازمان اطلاع دهید، زیرا اگر حداقل 24 ساعت قبل از قرار ملاقات این رزرو با TIS National لغو نشود، آن سازمان باید مصارف این خدمات را بپردازد.