سازمانهایی که از ترجمانهای TIS National استفاده میکنند

با که میتوانم از طریق TIS National تماس بگیرم؟

TIS National خدمات ترجمانی را به طیف گسترده ای از سازمانها و کار و کسب ها در سر تاسر استرالیا ارائه میکند.

بیشتر از 20000 سازمان، به شمول Department of Immigration and Border Protection با TIS National ثبت نام کرده اند.

بعضی از مراجعین ما شامل این ها میگردد:

 • وزارت های حکومت فدرال و ایالتی

 • شوراهای محلی (شاروالی ها)

 • کارمندان طبی و صحی

 • دوافروشی ها (فارمسی ها)

 • شرکت های خدمات آب، برق و گاز

 • شرکت های مخایرات

 • خدمات اضطراری

 • خدمات قانونی/ حقوقی

 • ارائه کنندگان خدمات مسکن گزینی و جامعه

ترجمانی طبی

داکتران خانوادگی (GP) و متخصصین طبی میتوانند به خدمات ترجمانی مجانی از طریق TIS National 24 ساعت در روز، و هر روز سال دسترسی داشته باشند، در صورتی که خدماتی ارائه کنند که:

 • تحت مدیکر قابل مطالبه باشد

 • در معاینه خانه های خصوصی ارائه شده باشد

 • به غیرانگلیسی زبانان ارائه شده باشد که شهروند استرالیا، باشندگان دایمی، یا دارندگان ویزاهای اقامت موقت بشردوستانه (Temporary Humanitarian Stay (subclass 449))، موقت به دلایل بشردوستانه (Temporary Humanitarian Concern (subclass 786)) , حفاظت موقت (Temporary Protection (subclass 785)) و اقدام برای پناهگاۀ امن (Safe Haven Enterprise (subclass 790)) باشند.

اگر داکتر خانوادگی یا متخصص شما با TIS National ثبت نشده است از آنها بخواهید که از وب سایت TIS National بازدید کنند و در مورد چگونگی ثبت نام معلومات به دست آورند.