ترجمانی تلفونی از قبل رزرو شده

ترجمانهای تلفونی از قبل رزرو شده را میتوان پیشتر از قرار ملاقات ترتیب داد.

خدمات ترجمانی تلفونی از قبل رزرو شده معمولا توسط سازمانهایی که ضرورت دارند که با مراجعین غیر انگلیسی زبان خود ارتباط برقرار سازند با تقدیم تقاضای ترجمانی از قبل زرو شده تا 28 روز قبل از قرار ملاقات، رزرو شده میتواند.

اگر یک سازمان یک ترجمان تلفونی را برای شما از قبل رزرو کرده است و شما باید قرار ملاقات خود را فسخ کنید، مهم است که هرچه زود تر به آن سازمان اطلاع دهید چون اگر حد اقل 24 ساعت قبل از قرار ملاقات آنها رزرو ترجمان را با TIS National فسخ نکند، از آنها مطالبۀ مصارف خواهد شد.