ประกาศความเป็นส่วนตัว

พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว 1988 (Cth) (Privacy Act) กำหนดให้ กระทรวงกิจการภายใน (Department of Home Affairs) (กระทรวงฯ) แจ้งให้แต่ละคนทราบเกี่ยวกับเรื่องราวบางประการเมื่อกระทรวงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวพวกเขา นี่คือการประกาศเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นของท่าน

บริการแแปลและล่าม (ทิสแนทชั่นแนล) (Translating and Interpreting Service ,TIS National) อะไร?

TIS Nationalคือบริการล่ามที่กระทรวงฯ จัดให้ TIS National ให้บริการด้านภาษาแก่คนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และสำหรับหน่วยงานและธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการสื่อสารกับลูกค้าที่ไมไ่ด้พูดภาษาอังกฤษของพวกเขา 

TIS Nationalให้บริการต่าง ๆ ต่อไปนี้ :

 • การเป็นล่ามทางโทรศัพท์ทันที
 • บริการล่ามทางโทรศัพท์อัตโนมัติ  (Automated Telephone Interpreting Service  - ATIS)
 • ล่ามทางโทรศัพท์โดยการจองล่วงหน้า 
 • ล่าม ณ สถานที่
 • ล่ามทางไกลผ่านวิดีโอ
 • สิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลหลากลายและเอกสารโฆษณาเกี่ยวกับบริการของเรา

อะไรคือสิ่งที่ถือว่าเป็น 'ข้อมูลส่วนตัว'

ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลหรือความคิดเห็น ไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตาม เกี่ยวกับบุคคลแต่ละคนที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างสมเหตุสมผล

ข้อมูลส่วนตัวยังรวมถึง ‘ข้อมูลละเอียดอ่อน’ ซึ่งนิยามไว้ใน พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว (Privacy Act) ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ดั้งเดิม รสนิยมหรือการปฏิบัติทางเพศ ประวัติอาชญากรรม สมาชิกภาพของสมาคมวิชาชีพหรือการค้าหรือสหภาพแรงงาน ความเชื่อหรือสังกัดทางศาสนา ความเชื่อทางปรัชญา ความคิดเห็นทางการเมือง สมาชิกภาพของสมาคมทางการเมืองและสุขภาพ และข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของแต่ละคน

TIS National เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อใดและอย่างไร

TIS National เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบริการของเรา รวมถึงล่าม ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และลูกค้าที่เป็นหน่วยงานซึ่งต้องการสื่อสารกับลูกค้าที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ของตน เรายังเก็บรวบรวมรายละเอียดของญาติสนิท/การติดต่อในยามฉุกเฉินของล่ามด้วย

โดยทั่วไป TIS National เก็บรวมรวมข้อมูลส่วนตัวโดยตรงจากตัวท่าน เราเก็บรวมรวมข้อมูลนี้ เมื่อท่านให้ข้อมูลแก่เราทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงทางอีเมลด้วย ตัวอย่างเช่น ท่านอาจติดต่อเราทางโทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสอบถาม แสดงความคิดเห็น ส่งอีเมลถึงเรา จองหรือใช้บริการล่ามของเรา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว อาจมีผลต่อความสามารถของเราที่จะให้บริการแก่ท่านได้

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากองค์กรอื่น ๆ (รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและผู้ให้บริการตามสัญญา) ด้วย เพื่อการให้บริการล่าม เราเก็บรวบรวมรายละเอียดของญาติสนิทจากล่ามโดยตรง เพื่อใช้ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับล่าม

เราอาจบันทึกการโทรศัพท์การทำงานล่าม เพื่อการประกันคุณภาพและความซื่อสัตย์ด้วย ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานที่ใช้บริการล่ามของ TIS National เพื่อสื่อสารกับลูกค้าที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ของพวกเขา ก็อาจบันทึกการโทรศัพท์การทำงานล่ามด้วยเช่นกัน ข้อมูลส่วนตัวของล่ามและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในบริการนี้จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในการบันทึกต่าง ๆ ดังกล่าว

ทำไมTIS Nationalจึงเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

TIS Nationalเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในกรณีที่จำเป็นพอสมควร และที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการล่ามและการดำเนินการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง เราอาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ความมั่นคง และความซื่อสัตย์ของบริการล่ามของเราด้วย

ถ้ากระทรวง ฯ ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดไว้ เราอาจไม่สามารถให้บริการล่ามหรือดำเนินการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องได้  

TIS National เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวประเภทไหน

เมื่อท่านใช้บริการล่ามของเรา เราอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของท่าน ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เลขบัญชี หมายเลขกรมธรรม์หรือหมายเลขประจำตัวอื่น ๆ ของท่าน

พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว (Privacy Act) มีเงื่อนไขเคร่งครัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน  ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพหรืออัตลักษณ์ด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการฉีดวัคซีนของท่านคือข้อมูลด้านสุขภาพ และการบันทึกเสียงของท่านคือข้อมูลด้านอัตลักษณ์

TIS National อาจบันทึกบริการล่ามที่จัดให้ การบันทึกเหล่านี้อาจจับข้อมูลส่วนตัวของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในบริการล่ามที่เราให้ครั้งนั้น หากเราบันทึกการโทรศัพท์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ไว้เพื่อการประกันคุณภาพ และให้มั่นใจในความซื่อสัตย์ของบริการล่ามที่เราจัดให้  

หากท่านเป็นล่ามที่ให้บริการล่ามสำหรับ TIS Nationalหรือลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน เราก็อาจเก็บบันทึกเสียงของท่านไว้ เพื่อสร้างรหัสผ่านที่เป็นเสียง (vocal password) หรือ ‘ลายพิมพ์เสียง’(vocie print) ของท่านด้วย บันทึกเหล่านี้ถูกเก็บไว้อย่างมั่นคงปลอดภัยในฐานข้อมูลลายพิมพ์เสียง (vocal print)ของผู้ให้บริการตามสัญญาของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลสถานะการฉีดวัคซีนจากล่ามของเราด้วย ล่ามสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID ของ TIS Nationalได้ในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy notice) ของเรา – การเก็บข้อมูลสถานะการฉีดวัคซีน COVID-19  มีอยู่ในพอร์ทัลของล่ามในทิสออนไลน์ (TIS Online)

เราเก็บรวบรวมข้อมูลละเอียดอ่อนจากท่านด้วยความยินยอมจากท่านเท่านั้น เราจะขอให้ท่านให้ความยินยอม ในกรณีที่การเก็บรวบรวมข้อมูลละเอียดอ่อนของท่านเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการของเรา ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอม อย่างไรก็ตาม นี่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถของเราที่จะให้บริการแก่ท่าน หรือที่จะเสนองานบางประเภทให้ท่านทำ ถ้าท่านเป็นล่ามของ TIS Nationalคนหนึ่ง

TIS National อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านได้  

TIS Nationalเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการล่าม เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและความซื่อสัตย์ของบริการของเรา และการขอการจ่ายเงินสำหรับบริการเหล่านั้น   เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับล่ามและลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน รวมถึงรัฐบาล ชุมชนและองค์กรภาคเอกชนและองค์กรที่ให้การอุดหนุนทางการเงินซึ่งจ่ายค่าบริการล่ามแทนหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกเปิดเผยอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เลขที่บัญชี หมายเลขกรมธรรม์ หมายเลขประจำตัวอื่น ๆ ของท่าน หรือชื่องานและรายละเอียดของลูกค้าที่เป็นหน่วยงานสำหรับการติดต่อในการทำงาน 

TIS National อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวด้วยเช่นกัน ในกรณีที่กฎหมายออสเตรเลีย รวมถึงกฎหมายของรัฐหรือของดินแดน อนุมัติหรือกำหนดให้เปิดเผย ตามกฎหมาย TIS Nationalอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กระทรวง ฯ หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐหรือบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน (รวมถึงผู้ที่ถูกร้องเรียน) เพื่อตอบการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงบริการของเรา 

เว้นแต่จะมีการบันทึกไว้เป็นอย่างอื่นใน ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) โดยปกติ TIS National ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ผู้รับที่อยู่ต่างประเทศ 

ข้อมูลในเว็บไซต์ 

TIS National ดำเนินการเว็บไซต์นี้ด้วยความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากบุคคลภายนอก 

เมื่อท่านไปชมเว็บไซต์นี้ การไปเยี่ยมของท่านจะถูกเก็บไว้ ข้อมูลถูกเก็บบันทึกไว้เพื่อเป็นสถิติและถูกนำไปใช้เพื่อ:

 • เฝ้าสังเกตการเข้าถึงไซต์นี้
 • ค้นพบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลอะไรบ่อยที่สุด /น้อยที่สุด  
 • ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ไซต์นี้

ข้อมูลที่เราบันทึกเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

 • ไอพีหรือที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน 
 • วันเดือนปีและเวลาที่ท่านมาเยี่ยมไซต์นี้
 • หน้าที่มีการเข้าถึง
 • ท่านเคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก่อนหน้านี้หรือไม่ ถ้าเคยมา บ่อยแค่ไหนและเมื่อไร
 • ระบบปฏิบัติการของท่าน (ตัวอย่างเช่น Windows 8, Mac OS X เป็นต้น)
 • รุ่นและชนิดของเว็บบราวเซอร์ของท่าน (ตัวอย่างเช่น Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome เป็นต้น)
 • ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน (หากใช้) 
 • เวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลไปให้ท่าน
 • ที่อยู่อินเทอร์เน็ตอันก่อนที่ท่านมาถึงเว็บไซต์นี้โดยตรง
 • อายุ เพศ ภาษาและที่ตั้งของท่าน (เมือง)
 • ความสนใจของท่าน

ข้อมูลนี้ถูกวิเคราะห์เพื่อช่วยเรา:

 • ให้มีความเข้าใจผู้ใช้บริการของเราดียิ่งขึ้น 
 • แสดงให้เห็นลิงค์เสียและความแออัดในเว็บไซต์ของเราและปัญหาอื่น ๆ ของไซต์
 • บำรุงรักษาเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของท่าน

ไม่มีความพยายามใด ๆ ที่จะระบุตัวตนของท่านผ่านกิจกรรมการท่องเว็บของท่าน นอกจากในกรณีของการสอบสวนสืบสวน เรื่องการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านอินเทอร์เน็ตของเราอย่างไม่เหมาะสม  หรือในกรณีที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายออกหมายเรียกให้สอบสวนสืบสวนบันทึกของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  

คุกกี้ (Cookies)

เราใช้ ‘คุกกี้’ ในการรักษาการติดต่อกับผู้ใช้ผ่านการเข้าใช้เว็บไซต์   คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เราจัดให้ และซอฟแวร์ของเว็บบราวเซอร์เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา   ท่านสามารถค้นหาคำอธิบายว่าคุกกี้คืออะไรและทำงานอย่างไรได้ที่เว็บไซต์ของกรรมาธิการความเป็นส่วนตัว (Privacy Commissioner) คุกกี้ทำให้เราจำท่านได้ว่าท่านเป็นผู้ใช้เว็บท่านหนึ่งขณะที่ท่านท่องเว็บไซต์ของเรา  

เว็บไซต์นี้อาจมีการใช้คุกกี้สองประเภท:

คุกกี้ชั่วคราว 

คุกกี้เหล่านี้จะอยู่เพียงแค่ระยะเวลาการท่องเว็บเว็บใดเว็บหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น คุกกี้ทั้งหมดจะสูญหายไปทันทีเมื่อท่านสิ้นสุดการใช้อินเทอร์เน็ตหรือปิดคอมพิวเตอร์ของท่าน  สำเนาข้อมูลของท่านที่เรามีจะถูกลบไปเองโดยอัตโนมัติยี่สิบนาทีหลังการใช้ระบบ ข้อมูลนี้ถูกนำมาใช้เพียงเพื่อช่วยท่านให้ใช้เว็บไซต์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของท่านผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเพื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่าน  

คุกกี้ถาวร

คุกกี้เหล่านี้คงอยู่เป็นเวลานาน (ปกติสิ้นสุดการใช้งานแล้วยังคงอยู่) ก่อนจะหมดอายุ

ไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุุคคลเก็บไว้ภายในคุกกี้ที่เว็บไซต์นี้ใช้ ไม่มีความพยายามที่จะระบุผู้ใช้ที่ไม่ปรากฎชื่อหรือกิจกรรมการท่องเว็บของพวกเขา นอกจากกฎหมายบังคับให้กระทำดังกล่าว  เช่น ในกรณีการสอบสวนสืบสวน ซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจออกหมายให้ทำการสอบสวนสืบสวนบันทึกของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายนั้น  

เครื่องมือที่ใช้เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ (Google Analytics)

นอกจากนี้ เรายังใช้ Google Analyticsซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บ เพื่อรับการรายงานที่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของท่านเมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา  

Google Analytics อาจกำหนดคุกกี้บนบราวเซอร์ท่านหรืออ่านคุกกี้ที่มีอยู่แล้วที่นั่น เพื่อช่วยวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านที่คุกกี้สร้างขึ้น (รวมถึงที่อยู่ไอพีของท่าน) จะถูกส่งไปยังและเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ที่อาจจะอยู่นอกออสเตรเลีย  

Google จะใช้ข้อมูลนี้วัดผลการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์สำหรับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และให้บริการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมว่า Google ประมวลผลข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไชต์อย่างไรได้ที่นี่ 

บราวเซอร์ส่วนมากอนุญาตให้ท่านเลือกว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่   หากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้ถูกนำมาใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน กรุณาตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดก่อนการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา กรุณาทราบว่า หากท่านทำเช่นนี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้การทำงานของเว็บไซต์นี้ได้เต็มที่ 

อีกวิธีหนึ่งคือ บราวเซอร์ส่วนมากอนุญาตให้ท่านจัดการวิธีการตั้งค่าและใช้คุกกี้ในขณะที่ท่านกำลังบราวซ์เว็บ และล้างคุกกี้และข้อมูลการท่องเว็บ   นอกจากนั้น บราวเซอร์ของท่านอาจมีการตั้งค่าที่อนุญาตให้ท่านจัดการคุกกี้ทีละเว็บไซต์ด้วย  ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าของ  Google Chrome อนุญาตให้ท่านลบคุกกี้ที่มีอยู่ อนุญาตหรือสะกัดกั้นคุกกี้ทั้งหมด และกำหนดคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ต่าง ๆ   นอกจากนี้  Google Chrome ยังมีโหมดไม่ระบุตัวตน (Incognito mode) ซึ่งไม่เก็บประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Chrome หรือคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านหลังจากท่านปิดหน้าต่างไม่ระบุตัวตนทั้งหมดไปแล้ว  

แผนที่กูเกิ้ล (Google Maps)

เราใช้การเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Google Maps Application Programming Interface, API)) ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ซึ่งมีอยู่ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว - ความเป็นส่วนตัว & ข้อกำหนด - กูเกิ้ล (Privacy Policy – Privacy & Terms – Google)  

วิธีเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว  

ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวของท่านเองใน บันทึกของTIS National (ที่ไม่ใช่บันทึกที่ได้รับการยกเว้น) ภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว (Privacy Act)หรือพระราชบัญญัติเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร 1982 (Freedom of Information Act 1982) (FOI Act) 

ท่านสามารถขอให้เราเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านได้ ถ้าท่านคิดว่าข้อมูลนั้น:

 • ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือทำให้เข้าใจผิด
 • เคยมี กำลังมีหรือมีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร และ
 • ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาใด ๆ กับตัวตนของบุคคล  

วิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว หรือขอเปลี่ยนแปลง หรือทำหมายเหตุประกอบบันทึกนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำเช่นนี้หรือร้องเรียน หากท่านเชื่อว่า TIS National เก็บรวมรวมหรือจัดการข้อมูลของท่านอย่างผิด ๆ กรุณาติดต่อเราด้วยการใช้รายละเอียดสำหรับการติดต่อด้านล่างนี้ 

หากท่านมีความกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวขององค์กรที่เราจัดให้บริการล่าม เราขอสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy) ของพวกเขา ซึ่งควรจะมีข้อมูลเรื่องวิธีร้องเรียนหรือสอบถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขา  

วิธีติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยการกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นออนไลน์ของกระทรวง ฯ (online feedback form)

หรือท่านสามารถเขียนถึงเราได้ที่:

TIS National
Privacy Matters
GPO Box 241
Melbourne VIC 3001
Australia

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่กระทรวง ฯ รวบรวม เก็บรักษา ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงข้อมูลละเอียดอ่อน) ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการร้องเรียนได้ในแบบฟอร์ม 1442i - ประกาศความเป็นส่วนตัว (Form 1442i – Privacy Notice) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งมีอยู่ที่ http://www.homeaffairs.gov.au/privacy.