Quý vị đang xem một phiên bản theo ngôn ngữ của trang mạng TIS National. Đây là tất cả các thông tin dịch thuật hiện có. Để xem toàn bộ trang mạng, hãy thay đổi lựa chọn ngôn ngữ sang tiếng Anh.

Chào mừng quý vị đến với TIS National

TIS Toàn quốc cung cấp dịch vụ thông dịch cho những người không nói tiếng Anh và cho các cơ quan và doanh nghiệp cần giao tiếp với khách hàng không nói được tiếng Anh. Các dịch vụ này giúp người không nói tiếng Anh có thể tự tiếp cận các dịch vụ và thông tin ở Úc.

Chào mừng quý vị đến với TIS National

Trợ giúp dùng TIS National

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (TIS National) đã soạn ra nhiều Câu hỏi Thường gặp nhằm trả lời một số câu hỏi phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bằng ngôn ngữ của chính họ. Nếu quý vị không thể tìm thấy những gì đang tìm kiếm trên trang mạng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và nhân viên của TIS National sẽ giúp giải đáp thắc mắc của quý vị.

Cung cấp phản hồi

Cung cấp phản hồi

Phản hồi của quý vị rất quan trọng và giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình. Quý vị có thể cung cấp phản hồi bằng cách điền vào Biểu mẫu Khen ngợi, khiếu nại và gợi ý của Bộ Nội vụ.