Truy cập

Department of Immigration and Border Protection cam kết cung cấp các trang mạng cho tối đa người truy cập, bất kể với công nghệ hoặc năng lực gì. TIS National đóng vai trò then chốt trong các mục đích của Chính phủ Úc nhằm cung cấp các dịch vụ và chương trình của chính phủ công bằng và dễ tiếp cận hơn thông qua chiến lược Tiếp cận và Công bằng của mình.

Tải tài liệu trên trang mạng của chúng tôi

Trang mạng này có một số lượng hạn chế tài liệu không thể để ở định dạng HTML.

Để hỗ trợ người dùng tải xuống và chia sẻ nội dung trang mạng, một số tài liệu có sẵn ở định dạng Portable Document Format (PDF) và Microsoft Office Word. Chúng tôi đã thực hiện các bước để đảm bảo, khi có thể, có sẵn các định dạng khác.

Đối với những tài liệu có thể tải xuống, một biểu tượng hiển thị bên cạnh đường dẫn đến tải liệu cho biết loại định dạng và dung lượng tài liệu.

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc truy cập một tài liệu trên trang mạng của chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị tài liệu đó ở định dạng đáp ứng nhu cầu của quý vị.

Truy cập tài liệu ở định dạng Portable Document Format

Những tài liệu ở định dạng Portable Document Format (PDF) có chứa cả văn bản và hình ảnh. Một tài liệu PDF luôn kết thúc bằng đuôi .pdf.

Xin vui lòng tham khảo Trang Đọc PDF của Australian Government Information Management Office (AGIMO).

Chúng tôi nhận thấy một số khách hàng có thể gặp khó khăn trong việc đọc các tài liệu PDF và chúng tôi đã tiến hành các bước để đảm bảo có tài liệu ở các định dạng thay thế khác như HTML hoặc Microsoft Office Word.

Chúng tôi cũng đang làm việc để đảm bảo những tài liệu PDF mới được đưa lên mạng có được những tính năng truy cập, như: thứ tự đọc đúng, đánh dấu trang, thay đổi nội dung và đính kèm từ.

Truy cập tài liệu ở định dạng Microsoft Word

Tài liệu ở định dạng Microsoft Office Word được cung cấp thay cho tài liệu ở định dạng PDF.

Các nguồn lực này được cung cấp ở định dạng dễ truy cập và không dùng màu sắc hay hình ảnh để truyền tải ý nghĩa.

Những tài liệu này luôn kết thúc bằng đuôi .doc hoặc .docx và có thể truy cập bằng các phiên bản mới nhất của Microsoft Office.

Quý vị cần hỗ trợ thêm?

Bộ cố gắng tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn đã được chấp nhận về tính năng truy cập và sử dụng. Mặc dù không phải lúc nào cũng làm được điều này, nhưng chúng tôi liên tục tìm kiếm những giải pháp có thể nâng cao khả năng truy cập của trang mạng này lên mức yêu cầu về mọi phương diện.

Nếu quý vị thấy có vấn đề về truy cập hoặc sử dụng, vui lòng cung cấp thông tin phản hồi này bằng cách gọi số 131 450.

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc truy cập một tài liệu trên trang mạng của chúng tôi hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin ở định dạng đáp ứng nhu cầu của quý vị.