Điều khoản và điều kiện sử dụng

1. Quy định chung

 1. Việc quý vị sử dụng trang mạng này và các dịch vụ được cung cấp bởi Translating and Interpreting Service (“TIS National”) cho việc cung cấp các dịch vụ thông dịch tuân thủ các điều khoản và điều kiện có trong, hoặc dẫn chiếu đến, hoặc liên kết với trang mạng này hoặc những điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản”). Theo quy định tại khoản 1(2) dưới đây, trong trường hợp có bất cứ sự mâu thuẫn hay xung đột nào, những điều khoản và điều kiện quy định dưới đây sẽ được lấy làm căn cứ.
 2. Nếu quý vị đã tham gia một thỏa thuận riêng với TIS National cho việc cung cấp các dịch vụ thông dịch, các điều khoản của thỏa thuận đó sẽ ưu tiên áp dụng trong phạm vị những mâu thuẫn hay xung đột với các Điều khoản này.
 3. Nếu quý vị không chấp nhận các Điều khoản này, quý vị phải ngừng sử dụng trang mạng này hoặc bất cứ dịch vụ nào được cung cấp bởi TIS National.
 4. Nhà nước Liên bang Úc, được đại diện bởi Department of Immigration and Border Protection ABN 33 380 054 835 tại số 6 Chan Street, Belconnen ACT 2617 hoặc tổ chức kế thừa ("bản thân chúng tôi", "của chúng tôi", "chúng tôi", "Bộ" hoặc "Liên bang") là người điều hành TIS National cùng với trang mạng này và các dịch vụ được cung cấp bởi TIS National.

2. Giải thích

 1. Trong những Điều khoản này:
  1. "quý vị" và "người sử dụng" có nghĩa là bất cứ ai truy cập và/hoặc sử dụng trang mạng này hoặc các dịch vụ được cung cấp bởi TIS National bao gồm các cơ quan, tổ chức, thông dịch viên và các cá nhân;
  2. một tham chiếu đến "trang mạng" có nghĩa là https://www.tisnational.gov.au/ và/hoặc https://tisonline.tisnational.gov.au;
  3. các dịch vụ được cung cấp bởi TIS National tuân thủ các Điều khoản này bao gồm:
   1. việc đăng ký làm một khách hàng của TIS National, sử dụng một mẫu trực tuyến được cung cấp trên trang mạng này, bằng email hoặc qua điện thoại;
   2. việc tạo một tài khoản TIS National sử dụng mẫu trực tuyến được cung cấp trên trang mạng này, bằng email hoặc qua điện thoại hoặc sử dụng một tài khoản TIS National;
   3. việc đăng ký và sử dụng hệ thống đặt trước tự động TIS Online để tự quản lý việc đặt trước thông dịch trực tiếp, bao gồm cả việc tạo và sử dụng một hồ sơ TIS Online ("TIS Online");
   4. việc đặt trước trên trực tuyến và điện thoại các dịch vụ thông dịch;
   5. các dịch vụ thông dịch trực tiếp và trên điện thoại;
   6. đơn xin truy cập và sử dụng các ATIS Voice;
   7. đơn xin trở thành một thông dịch viên với TIS National, sử dụng mẫu trực tuyến được cung cấp trên trang mạng;
   8. yêu cầu cung cấp tài liệu quảng cáo, sử dụng mẫu trực tuyến được cung cấp trên trang mạng; và
   9. các dịch vụ khác theo quyết định của TIS National vào từng thời điểm (gọi chung là "Dịch vụ TIS National"); và
   10. cung cấp thông tin phản hồi cho TIS National, sử dụng mẫu trực tuyến;
  4. số ít bao gồm số nhiều và ngược lại và một giới bao gồm cả giới tính kia;
  5. một dạng ngữ pháp khác của một từ hoặc ngữ được xác định sẽ có nghĩa tương đương;
  6. một tham chiếu đến một tài liệu, ấn phẩm, chính sách Liên bang hoặc một công cụ là tham chiếu đến tài liệu, ấn phẩm, chính sách Liên bang hoặc công cụ được thay đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm;
  7. một tham chiếu đến A$, $A, AUD, đô la hoặc $ là tham chiếu đến đồng tiền Úc, trừ khi có quy định khác;
  8. một tham chiếu đến thời gian là thời gian ở nơi nghĩa vụ sẽ được thực hiện hoặc, khi không chắc chắn, là thời gian tại Lãnh thổ Thủ đô Úc ("ACT");
  9. một tham chiếu đến một bên bao gồm cả người thi hành, người quản lý, người thừa kế và người nhận chuyển nhượng hoặc thay thế được phép của bên đó;
  10. một tham chiếu đến một người bao gồm cả thể nhân, liên danh, công ty, hiệp hội, chính quyền hoặc tổ chức chính phủ hoặc địa phương hoặc một thực thể khác;
  11. nếu người sử dụng là người được ủy thác, người sử dụng chấp nhận các Điều khoản và tham gia Thỏa thuận với tư cách cá nhân và năng lực của người được ủy thác và bảo đảm rằng người sử dụng có đủ thẩm quyền để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản;
  12. một tham chiếu đến một đạo luật, pháp lệnh, bộ luật hoặc luật nào khác, bao gồm quy chế và các công cụ khác kèm theo và mọi củng cố, sửa đổi, ban hành lại hoặc thay thế của chúng;
  13. nghĩa của từ chung không bị giới hạn bởi các ví dụ cụ thể bắt đầu bằng "bao gồm", "ví dụ" hoặc những diễn đạt tương tự;
  14. mọi thỏa thuận, tuyên bố, cam kết hoặc bồi thường bởi hai hay nhiều bên (kể cả trường hợp hai hoặc nhiều người được bao gồm trong cùng một điều khoản được xác định) liên đới ràng buộc các bên đó;
  15. mọi thỏa thuận, tuyên bố, cam kết hoặc bồi thường có lợi cho hai hay nhiều bên (kể cả trường hợp hai hoặc nhiều người được bao gồm trong cùng một điều khoản được xác định) là vì lợi ích liên đới của các bên đó;
  16. một quy tắc giải thích không áp dụng bất lợi đối với một bên chỉ bởi vì bên đó chịu trách nhiệm chuẩn bị Hợp đồng này hoặc bất cứ phần nào của những văn bản đó;
  17. nếu một ngày mà vào ngày đó hoặc cho đến ngày đó một nghĩa vụ phải được thực hiện hoặc một sự kiện phải xảy ra không phải là một ngày làm việc tại địa điểm có liên quan, thì nghĩa vụ phải thực hiện hoặc sự kiện phải xảy ra vào hoặc cho đến ngày làm việc tiếp theo tại địa điểm đó; và
  18. các đề mục chỉ để dễ tham khảo và không ảnh hưởng đến việc giải thích.

3. Thỏa thuận Người sử dụng

 1. Bằng việc:
  1. truy cập và/hoặc sử dụng trang mạng; hoặc
  2. truy cập và/hoặc sử dụng các Dịch vụ TIS National,
  quý vị thừa nhận rằng quý vị đã đọc và chấp nhận các Điều khoản và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng, và một thỏa thuận được hình thành giữa chúng tôi và quý vị ("Thỏa thuận").
 2. Những điều khoản này có thể được sửa đổi vào bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo và việc quý vị truy cập và sử dụng trang mạng này và các Dịch vụ TIS National có thể bị chấm dứt vào bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo. Việc quý vị tiếp tục sử dụng trang mạng này và các Dịch vụ TIS National sau khi có sự sửa đổi đó về những Điều khoản này sẽ thể hiện một sự thừa nhận rằng quý vị đã đọc các điều khoản được sửa đổi và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng. Chúng tôi khuyên quý vị nên xem những Điều khoản sửa đổi mỗi khi quý vị sử dụng trang mạng này và trước khi sử dụng các Dịch vụ TIS National.

4. Năng lực Pháp lý

 1. Quý vị phải từ mười tám (18) tuổi trở lên mới được truy cập hoặc sử dụng bất cứ dịch vụ nào của TIS National.
 2. Mọi việc đặt trước được thực hiện bởi quý vị, sử dụng trang mạng này hoặc sử dụng bất cứ dịch vụ nào của TIS National, là sự thừa nhận của quý vị rằng quý vị:
  1. đã qua mười tám (18) tuổi;
  2. chấp nhận những Điều khoản này; và
  3. đồng ý rằng quý vị đã tham gia một hợp đồng pháp lý với chúng tôi liên quan tới các Điều khoản này; và
 3. Bộ có quyền khởi kiện và đòi bồi thường từ cha/mẹ hoặc người giám hộ của một người chưa thành niên đã thực hiện một đặt trước về bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi có thể phải chịu do một giao dịch mà người chưa thành niên tham gia gây ra.

5. Đặt trước

 1. Tất cả các yêu cầu đặt trước thông dịch trực tiếp phải được lập thành văn bản, sử dụng mẫu trực tuyến được cung cấp trên trang mạng hoặc sử dụng tài khoản TIS Online của quý vị. Bất cứ khi nào có thể, quý vị phải cung cấp thông báo trước ít nhất một tuần đối với các yêu cầu thông dịch trực tiếp, sử dụng tài khoản TIS Online của quý vị hoặc điền vào mẫu đăng ký trực tuyến về thông dịch trực tiếp.
 2. Những yêu cầu đặt trước thông dịch trực tiếp không khẩn cấp có thể được nhập vào TIS Online 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
 3. Việc đặt trước có thể được thực hiện cho các cuộc hẹn ba (3) tháng sau đó, tính kể từ ngày có yêu cầu.
 4. Trong trường hợp có một tình huống khẩn cấp, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại và chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để cung cấp cho quý vị một thông dịch viên trực tiếp. Quý vị phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi càng sớm càng tốt sau khi liên lạc với chúng tôi qua điện thoại.
 5. Trách nhiệm của quý vị là phải thông báo cho chúng tôi nếu quý vị có bất cứ yêu cầu cụ thể nào đối với một thông dịch viên, ví dụ như:
  1. chứng chỉ National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (“NAATI”);
  2. giới tính; và
  3. tiếp tục sử dụng thông dịch viên đó cung cấp dịch vụ.
 6. Quý vị thừa nhận rằng:
  1. việc truyền tải một đặt trước của quý vị được thực hiện thông qua trang mạng này ("Chỉ thị Điện tử") có thể không nhận được bởi chúng tôi vì những lý do ngoài tầm kiểm soát hợp lý của hai bên bao gồm, nhưng không giới hạn trong, lỗi điện tử, lỗi cơ học, phần mềm, máy tính, hay lỗi viễn thông, hoặc việc bỏ sót hay thất bại của nhà cung cấp mạng hoặc các hệ thống của bên thứ ba;
  2. chúng tôi có thể hành động và giải quyết toàn bộ các đặt trước đã hoàn thành được truyền tải hoặc thực hiện thông qua trang mạng này mà không cần phải có thêm sự chấp thuận của hoặc dẫn chiếu tới quý vị nữa;
  3. chúng tôi có thể xem một đặt trước là xác thực và chúng tôi không có nghĩa vụ điều tra tính xác thực hoặc thẩm quyền của những người ban hành hoặc truyền Chỉ thị Điện tử đó, hoặc xác minh tính chính xác và đầy đủ của Chỉ thị Điện tử đó;
  4. mọi yêu cầu đặt trước đều phụ thuộc vào sự có sẵn và xác nhận của chúng tôi. Chúng tôi không bảo đảm rằng dịch vụ thông dịch được yêu cầu sẽ có sẵn, hoặc một thông dịch viên cụ thể có thể được phân cho quý vị theo yêu cầu của quý vị;
  5. chúng tôi có thể, hoàn toàn và tuyệt đối theo quyết định của chúng tôi, chấp nhận hoặc từ chối bất cứ đặt trước nào của quý vị vì bất cứ lý do gì (hoặc không có lý do), kể cả khi có nhầm lẫn trong việc đặt trước của quý vị; và
  6. chúng tôi sẽ phân công công việc cho thông dịch viên phù hợp với chính sách phân việc của TIS National. Chính sách đầy đủ có thể được tìm thấy tại chính sách phân việc của TIS National .
 7. Chỉ dẫn dành cho thông dịch viên mà được nhập vào mẫu yêu cầu đặt trước công việc sẽ được tự động hiển thị tới các thông dịch viên và không được phép dẫn chiếu đến các thông dịch viên cụ thể hay có chứa những nhận xét phỉ báng hoặc công kích hoặc là những yêu cầu cụ thể cho công việc.
 8. Chỉ dẫn đó cần được giới hạn trong những chỉ dẫn mà các thông dịch viên có thể cần để xác định vị trí địa điểm tại thời gian đặt trước thông dịch trực tiếp.

6. Hủy bỏ

 1. Việc hủy bỏ các công việc thông dịch trực tiếp hoặc thông dịch trên điện thoại đặt trước bởi các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân phải được lập thành văn bản trong đó nêu lý do chính đáng cho việc hủy bỏ ít nhất 24 giờ trước cuộc hẹn.
 2. Để hủy bỏ một công việc thông dịch trực tiếp hoặc thông dịch trên điện thoại đặt trước, quý vị phải:
  1. nếu việc đặt trước được thực hiện bằng cách sử dụng TIS Online, hãy hủy đặt trước bằng cách sử dụng tài khoản TIS Online; hoặc
  2. nếu việc đặt trước không được thực hiện bằng cách sử dụng TIS Online, hãy gửi email đến nhóm đặt trước thông dịch trực tiếp (tis@border.gov.au) hoặc nhóm đặt trước thông dịch trên điện thoại (tis.prebook@border.gov.au) với các chi tiết công việc (bao gồm cả số công việc) và lý do cho việc hủy bỏ.
 3. Khi một công việc thông dịch trực tiếp hoặc thông dịch trên điện thoại đặt trước bị hủy bỏ và thông báo hủy bỏ theo yêu cầu không được cung cấp hoặc được cung cấp với thông báo ít hơn 24 giờ, quý vị sẽ bị tính phí cho dịch vụ theo như kế hoạch.
 4. Việc đặt trước thông dịch cho nhiều ngày với thông báo hủy ít hơn 24 giờ sẽ bị tính một khoản phí hủy bỏ tương đương với một ngày làm việc đầy đủ, bao gồm cả thời gian và chi phí đi lại của thông dịch viên.

7. Phí Dịch vụ

 1. Chúng tôi sẽ tính phí quý vị theo phí được quy định trong biểu phí dịch vụ được công bố và có sẵn trên trang mạng này tại Biểu phí Dịch vụ Thông dịch TIS National .
 2. Nếu quý vị được chấp thuận sử dụng các dịch vụ thông dịch miễn phí dành cho các tổ chức phi chính phủ, các điều khoản và điều kiện này có trên trang mạng tại Dịch vụ Thông dịch Miễn phí dành cho NGO sẽ áp dụng.
 3. Phí dịch vụ được hiển thị trên trang mạng được tính bằng đô la Úc và bao gồm GST khi áp dụng. Giá có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo.
 4. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa chữa bất cứ lỗi nào được đăng trên trang mạng này.

8. Lập hoá đơn

 1. Quý vị phải trả cho chúng tôi các phí liên quan phải trả cho việc cung cấp các dịch vụ thông dịch, sau khi chúng tôi cung cấp các hoá đơn thuế hợp lệ cho quý vị cho từng tháng dương lịch.
 2. Việc trả tiền phải được thực hiện trong vòng 28 ngày kể từ ngày một hoá đơn thuế được lập chính xác.
 3. Hóa đơn sẽ được gửi đến địa chỉ email thanh toán trực tuyến hoặc địa chỉ nhận thư được chỉ định. Quý vị sẽ không thể truy cập hoặc trả một hóa đơn trên TIS Online.
 4. Thông dịch viên:
  1. phải cập nhật thông tin tài chính bằng cách liên lạc bằng văn bản với Nhân viên Liên lạc Thông dịch viên của mình. Thông dịch viên không thể cập nhật các thông tin tài chính hoặc xem tóm tắt thanh toán trên TIS Online; và
  2. đồng ý nhận bản tóm tắt thanh toán qua email.
 5. Một hoá đơn thuế là hợp lệ nếu có chứa các chi tiết theo yêu cầu A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth).

9. Nghĩa vụ của Người sử dụng

 1. Quý vị chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản TIS National của mình cùng với việc quản lý mật khẩu, bao gồm cả việc sử dụng bởi các đại lý, những người được mời sử dụng một tài khoản TIS Online hoặc TIS National thay mặt cho quý vị.
 2. Quý vị không được truy cập hoặc liên kết hoặc tìm cách truy cập hoặc liên kết với tài khoản TIS National hoặc TIS Online của bất cứ người nào khác.
 3. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các tài liệu được cung cấp, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, các tài liệu được cung cấp cho các cơ sở dữ liệu, biên dịch và thông dịch.
 4. Quý vị phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng trang mạng này và các Dịch vụ TIS National, bao gồm:
  1. rủi ro máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của quý vị bị phá hỏng bởi bất cứ loại vi-rút nào mà có thể được truyền tải hoặc kích hoạt thông qua trang mạng này hay việc truy cập của quý vị tới nó hoặc các Dịch vụ TIS National; hoặc
  2. rủi ro về việc nội dung của trang mạng này và các trang mạng liên kết tuân thủ pháp luật của bất cứ nước nào.
 5. Quý vị đồng ý:
  1. rằng mọi tài liệu, thông tin và các loại dữ liệu khác gửi cho chúng tôi, với hiểu biết tối đa của quý vị, sẽ đúng và đầy đủ. Nếu quý vị gửi thông tin bằng cách sử dụng trang mạng này hoặc TIS Online và quý vị không muốn cung cấp chi tiết của khách hàng không nói tiếng Anh, vui lòng nhập việc đó là "Bảo mật" hoặc để trống trường liên quan;
  2. cung cấp thông tin nhất định, còn hiệu lực, đầy đủ và chính xác về quý vị khi được yêu cầu làm như vậy bởi trang mạng này hoặc bất cứ Dịch vụ TIS National nào. Nếu quý vị là một tổ chức và không muốn cung cấp tên của quý vị cho các mục đích công việc, hãy sử dụng một bí danh;
  3. không cho phép bất cứ người nào khác sử dụng tài khoản TIS National hoặc chi tiết đăng nhập TIS Online của quý vị để cập nhật thông tin của quý vị hoặc thay đổi các đặt trước;
  4. giữ an toàn email, ID thông dịch viên của quý vị, số ID khách hàng (nếu có) và mật khẩu;
  5. thông báo cho chúng tôi khi có thay đổi về địa chỉ email hoặc chi tiết liên lạc của quý vị;
  6. cung cấp (các) tài liệu và các tài liệu khác theo yêu cầu của chúng tôi;
  7. thông báo cho chúng tôi khi có lỗi trong một đặt trước hoặc trong các tuyên bố và bảo đảm của quý vị;
  8. hợp tác với mọi yêu cầu hợp lý liên quan tới việc cung cấp các Dịch vụ TIS National của TIS National hoặc thông báo gửi đến người nhận các Dịch vụ TIS National;
  9. chỉ sử dụng trang mạng này và các Dịch vụ TIS National cho các mục đích hợp pháp và theo cách thức không vi phạm các quyền hoặc hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng và hưởng thụ trang mạng này hoặc các Dịch vụ TIS National bởi bất cứ bên thứ ba nào;
  10. kiềm chế không đưa ra nhận xét phỉ báng hoặc công kích ở những trường được viết tự do. Nế#7871;u quý vị bị phát hiện đang nhập vào trang mạng này những nhận xét phỉ báng hoặc công kích, tài khoản của quý vị có thể bị khóa, đình chỉ hoặc bị chấm dứt;
  11. tuân thủ mọi quy định pháp luật liên quan của Liên bang và của tất cả các Tiểu bang, Lãnh thổ và chính quyền địa phương trong việc sử dụng trang mạng này và các Dịch vụ TIS National, đặc biệt:
   1. Crimes Act 1914 (Cth);
   2. Racial Discrimination Act 1975 (Cth);
   3. Sex Discrimination Act 1984 (Cth);
   4. Disability Discrimination Act 1992 (Cth); and
   5. Equal Opportunity for Women in the Workplace Act 1999 (Cth); và
  12. việc sử dụng trái phép trang mạng này có thể bị truy tố hình sự.

10. Đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản TIS National hoặc TIS Online của quý vị

 1. Bộ bảo lưu quyền khóa, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản TIS Online hoặc TIS National của quý vị vào bất cứ lúc nào.

11. Thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi

 1. Khi quý vị gửi thông tin lên trên trang mạng này hoặc thông qua bất cứ Dịch vụ TIS National nào, quý vị cho phép Bộ công bố, truyền tải hoặc sử dụng nội dung đó theo bất cứ cách nào, hiện tại và trong tương lai.
 2. Bộ bảo lưu quyền không công bố nội dung quý vị gửi.
 3. Quý vị đảm bảo rằng quý vị có tất cả các quyền cần thiết, bao gồm cả bản quyền, đối với nội dung mà quý vị đóng góp, và rằng nội dung của quý vị không mang tính phỉ báng và không vi phạm bất cứ luật nào.
 4. Quý vị từ bỏ mọi quyền về mặt đạo đức đối với nội dung mà quý vị cung cấp cho Bộ theo các Điều khoản này.
 5. Bằng việc đồng ý với các Điều khoản này, quý vị đồng ý với việc Bộ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích cung cấp các Dịch vụ TIS National. Quý vị có thể lấy thêm thông tin về cách thức Bộ sẽ quản lý thông tin cá nhân của quý vị bằng cách truy cập tuyên bố bảo mật chi tiết của chúng tôi.

12. Bản chất Quan hệ

 1. Không có gì trong những Điều khoản này sẽ được giải thích là đặt Bộ và quý vị trong một mối quan hệ đối tác, người ủy nhiệm và đại lý hoặc là gia nhập một liên doanh.

13. Bản quyền

 1. Các điều khoản và điều kiện liên quan đến bản quyền các nội dung trên trang mạng này được đưa vào trong tuyên bố bảo mật của chúng tôi.

14. Tuyên bố Khước từ

 1. Bằng việc sử dụng trang mạng này hoặc bất cứ Dịch vụ TIS National nào, quý vị chấp nhận các điều kiện sau đây:
  1. Quý vị rõ ràng đồng ý sử dụng trang mạng này hoặc các Dịch vụ TIS National với rủi ro của chính quý vị.
  2. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, bằng lời nói hoặc văn bản, mà quý vị có được từ Bộ hoặc thông qua các Dịch vụ TIS National sẽ tạo ra bất cứ bảo đảm hoặc tuyên bố nào mà không được đưa ra rõ ràng tại đây.
  3. Bộ rõ ràng phủ nhận mọi sự bảo đảm dưới bất cứ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả những bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, và tính không vi phạm.
  4. Bộ không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào:
   1. rằng trang mạng này hoặc các Dịch vụ TIS National sẽ đáp ứng các yêu cầu của quý vị, hoặc việc truy cập và sử dụng trang mạng này hoặc các Dịch vụ TIS National sẽ không bị gián đoạn, sẽ kịp thời, an toàn, hay không có lỗi;
   2. về các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng các Dịch vụ TIS National hay về tính chính xác hay độ tin cậy của bất cứ thông tin nào thu được thông qua các Dịch vụ TIS National;
   3. về chất lượng của các dịch vụ thông dịch có thể thu được từ việc sử dụng trang mạng này hoặc các các Dịch vụ TIS National;
   4. rằng thông tin và các dịch vụ được cung cấp trên trang mạng này không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất cứ quyền nào khác của bất cứ người nào và Bộ không cho phép hoặc thừa nhận trách nhiệm cho việc sao chép bất cứ tài liệu nào trên trang mạng này;
   5. rằng nội dung của trang mạng này phù hợp với pháp luật của bất cứ nước nào;
   6. rằng các tài liệu hoặc bất cứ thông tin nào được cung cấp trên trang mạng này hoặc bất cứ trang mạng liên kết nào sẽ không gây ra thiệt hại, hoặc không có vi-rút máy tính hoặc bất cứ hỏng hóc hay sai sót nào khác;
   7. về sự phù hợp của trang mạng này hoặc các các Dịch vụ TIS National đối với bất cứ mục đích nào; và
   8. về sự phù hợp của các thông tin cho việc truy cập và xem bởi người chưa thành niên hoặc bất cứ người nào khác.
  5. Bộ không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ hoặc chính xác của bất cứ thông tin nào có trên hoặc truy cập thông qua trang mạng này và không đưa ra bất cứ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính phù hợp của chúng cho bất cứ mục đích cụ thể nào.
  6. Bộ sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng thông tin trên trang mạng là chính xác và toàn diện. Tuy nhiên, các thông tin chỉ được dùng làm hướng dẫn cơ bản về pháp luật có liên quan chứ không giải quyết sự phức tạp của những hoàn cảnh cụ thể. Quý vị nên tìm kiếm tư vấn độc lập về các hoàn cảnh cá nhân của quý vị.
  7. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Bộ loại trừ mọi trách nhiệm với quý vị hoặc với bất cứ ai khác về mọi tổn thất (bao gồm cả tổn thất do hậu quả gây ra, tổn thất gián tiếp và bất cứ tổn thất nào về lợi nhuận), thương tật hoặc thiệt hại (gây ra hoặc phát sinh) dưới bất cứ hình thức nào và liên quan bằng bất cứ cách nào đến trang mạng này và các Dịch vụ TIS National bao gồm, nhưng không giới hạn trong, tổn thất, thương tật hoặc thiệt hại mà quý vị có thể phải chịu là hậu quả của:
   1. việc sử dụng, hay dựa vào, các thông tin có trên hoặc truy cập thông qua trang mạng này cho dù có gây ra bởi bất cứ sự sơ suất nào của Bộ hoặc các đại lý của Bộ hay không;
   2. việc quý vị sử dụng hoặc truy cập trang mạng này hoặc các Dịch vụ TIS National hoặc việc quý vị không thể truy cập vào trang mạng này hoặc các Dịch vụ TIS National;
   3. bất cứ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền tải đến hoặc từ trang mạng này, bao gồm cả việc không thể nhận được một Chỉ thị Điện tử vì bất cứ lý do gì.
   4. việc truy cập hoặc sử dụng trái phép các máy chủ an toàn của trang mạng này;
   5. bất cứ sự can thiệp hoặc thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của quý vị xảy ra phát sinh từ hoặc liên quan đến trang mạng này hoặc việc sử dụng các Dịch vụ TIS National kể cả liên quan tới bất cứ lỗi, vi-rút, phần mềm xấu hoặc mã độc hại nào khác hoặc những thông tin liên lạc mà có thể được truyền tải đến hoặc thông qua trang mạng này của bất cứ bên thứ ba nào;
   6. chất lượng hoặc sự phù hợp cho bất cứ mục đích nào của bất cứ trang mạng liên kết nào;
   7. rủi ro mà nội dung của trang mạng này và các trang mạng liên kết tuân thủ pháp luật của bất cứ quốc gia nào bên ngoài nước Úc; hoặc
   8. bất cứ sự chậm trễ nào của Bộ trong việc thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào của mình nếu việc chậm trễ đó gây ra bởi những hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bộ bao gồm, nhưng không giới hạn trong, việc không có sẵn thông dịch viên, thất bại hoặc gián đoạn trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu như cung cấp điện, các hệ thống thanh toán ngân hàng hoặc giao nhận bưu phẩm.
  8. Bộ thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các liên kết trên trang mạng này được cập nhật. Tính cập nhật của các liên kết phụ thuộc vào chủ nhân của những trang mạng đó cho chúng tôi biết về bất cứ thay đổi nào. Nếu quý vị phát hiện thấy một liên kết không hoạt động, vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại hoặc thông qua mẫu phản hồi thông tin trực tuyến trên trang mạng này.
  9. Bộ không kiểm soát trực tiếp nội dung của các trang mạng liên kết của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về các trang mạng liên kết của bên thứ ba hoặc nội dung của chúng hoặc bất cứ tổn thất hoặc sự bất tiện nào phát sinh từ việc sử dụng một trang mạng liên kết của bên thứ ba hoặc nội dung của nó.
  10. Thông tin hoặc tài liệu mang tính công kích, khiêu dâm, không phù hợp cho việc truy cập của người chưa thành niên hoặc có tính chất hình sự hoặc bạo lực khác có thể được truy cập thông qua trang mạng này do có việc tấn công hoặc bởi các tài liệu có trên các trang mạng liên kết.
  11. Quý vị đồng ý rằng việc quý vị sử dụng trang mạng này và các Dịch vụ TIS National sẽ được lưu lại vì mục đích an ninh và giám sát sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tuyên bố bảo mật của trang mạng này.

15. Bồi thường

 1. Quý vị phải luôn bồi thường, và duy trì việc bồi thường, cho Bộ, bao gồm cả các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của Bộ ("những người được bồi thường") đối với mọi:
  1. tổn thất hoặc hư hỏng tài sản của những người được bồi thường hoặc của bất cứ người nào khác;
  2. tổn thất phát sinh trong việc giải quyết bất cứ khiếu nại nào đối với những người được bồi thường, bao gồm cả chi phí và phí tổn pháp lý về luật sư/khách hàng riêng và chi phí về thời gian đã bỏ ra và nguồn lực được sử dụng hoặc tiền được thanh toán bởi Bộ; hoặc
  3. việc thương tích cơ thể hoặc qua đời của bất cứ người nào, phát sinh từ:
  4. bất cứ hành động hoặc thiếu sót nào của quý vị hoặc đại lý của quý vị liên quan đến các Điều khoản này, trang mạng này hoặc việc sử dụng các Dịch vụ TIS National;
  5. bất cứ vi phạm nào bởi quý vị hoặc đại lý của quý vị về các nghĩa vụ hoặc bảo đảm của quý vị theo những Điều khoản này hoặc liên quan tới trang mạng này hoặc việc sử dụng các Dịch vụ TIS National;
  6. mọi sử dụng hoặc tiết lộ trái phép bởi quý vị hoặc các đại lý của quý vị về các thông tin cá nhân (được định nghĩa trong Privacy Act 1988 (Cth)) được nắm giữ hoặc kiểm soát liên quan tới các Điều khoản này; hoặc
  7. việc những người được bồi thường sử dụng bất cứ thông tin nào do quý vị cung cấp (bao gồm những thông tin về mọi vi xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của các thông tin đó), bất kể là người mà hành vi của họ gây ra trách nhiệm hoặc tổn thất đó có lỗi hay không.
 2. Không làm hạn chế quy định tại khoản 15(1), nếu quý vị yêu cầu TIS National cung cấp một thông dịch viên cụ thể để thực hiện việc đặt trước của quý vị trái với chính sách phân việc của TIS National và TIS National đồng ý với yêu cầu đó, quý vị đồng ý:
  1. rằng Liên bang không có trách nhiệm liên quan đến việc chỉ định thông dịch viên được yêu cầu;
  2. không thực hiện bất cứ thủ tục tố tụng nào chống lại Liên bang và nếu quý vị làm thế, Liên bang có thể dựa vào khoản 15(2) này làm bằng chứng về việc quý vị đồng ý không thực hiện các thủ tục tố tụng;
  3. rằng việc bồi thường quy định tại khoản 15(1) áp dụng với tất cả các thủ tục tố tụng, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất và phương hại với bất cứ tính chất nào mà có thể được đưa ra hoặc thực hiện chống lại Liên bang liên quan đến việc chỉ định thông dịch viên theo yêu cầu; và
  4. giải phóng và mãi mãi miễn trách cho Liên bang khỏi mọi thủ tục tố tụng, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất và phương hại với bất cứ tính chất nào, dù theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng, mà quý vị có hoặc có thể có vào bất cứ lúc nào đối với Liên bang liên quan đến việc chỉ định thông dịch viên theo yêu cầu.
 3. Để tránh nghi ngờ, khoản 15(2) áp dụng đối với:
  1. một cá nhân thực hiện một yêu cầu theo khoản 15(2) thay mặt cho cá nhân đó; và
  2. một cơ quan hoặc tổ chức, trong trường hợp một cá nhân đã thực hiện một yêu cầu theo khoản 15(2) thay mặt cho tổ chức hoặc cơ quan đó,
  nhưng không áp dụng đối với một cá nhân thực hiện một yêu cầu thay mặt cho một tổ chức hoặc cơ quan trong phạm vi khoản 15(3)(ii) áp dụng.
 4. Trách nhiệm bồi thường cho Bộ của quý vị sẽ được giảm tương ứng với mức độ mà bất cứ vi phạm nào của Bộ về những Điều khoản này hoặc bất cứ hành động hoặc thiếu sót nào liên quan đến lỗi của Bộ đóng góp vào trách nhiệm hoặc tổn thất có liên quan.
 5. Quyền được bồi thường sẽ bổ sung cho, chứ không loại trừ, bất cứ quyền lợi, quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo quy định của pháp luật.

16. Bảo mật

 1. Thông tin cá nhân của quý vị được bảo vệ bởi pháp luật, bao gồm Privacy Act 1988 (Cth), và được thu thập bởi chúng tôi để xây dựng và quản lý trang mạng này, bao gồm tài khoản TIS National, tài khoản TIS Online và hồ sơ của quý vị.
 2. Thông tin của quý vị có thể được sử dụng bởi chúng tôi hoặc cung cấp cho các bên khác cho mục đích cung cấp cho quý vị các Dịch vụ TIS National, trong trường hợp quý vị đã đồng ý hoặc được yêu cầu hoặc cho phép bởi pháp luật.
 3. Quý vị thừa nhận và đồng ý với tuyên bố bảo mật của chúng tôi có sẵn tại tuyên bố bảo mật.

17. Giao tiếp

 1. Những người sử dụng được đăng ký với các tài khoản TIS Online đồng ý nhận các thông báo bằng email và tin nhắn SMS vào từng thời điểm liên quan đến việc đặt trước thông dịch trực tiếp. Sở thích của người sử dụng có thể được thay đổi trong hồ sơ TIS Online.
 2. Thông dịch viên đồng ý nhận các thông báo bằng email và tin nhắn SMS về những thông dịch trực tiếp đặt trước sắp tới hoặc có khả năng xảy ra. Nếu quý vị không nhận được thông báo bằng email như mong đợi, hãy kiểm tra thư mục spam của quý vị và đảm bảo rằng chúng tôi được đưa vào danh sách những người gửi tin cậy của quý vị.
 3. Quý vị đừng trả lời các email nhận được từ noreply@TISNational.gov.au. Đây là một hộp thư không có giám sát và mọi thông báo nhận được ở đây sẽ không được coi là đã được TIS National chấp nhận.
 4. Nếu quý vị nhận được một tin nhắn SMS No Reply từ TIS National, quý vị đừng trả lời lại. Đây là một tài khoản không có giám sát và và mọi thông báo nhận được ở đây sẽ không được coi là đã được TIS National chấp nhận.
 5. Chúng tôi sẽ, vào từng thời điểm, cung cấp thông tin về những thay đổi của các dịch vụ thông qua trang mạng TIS National. Quý vị phải tham khảo trang mạng này cho mọi thông tin và trao đổi chung mà có thể tác động đến việc cung cấp các Dịch vụ TIS National.
 6. Nếu quý vị đã đăng ký nhận trao đổi bằng điện tử, quý vị có thể nhận được qua email các mục tin tức và thông tin về những thay đổi dịch vụ. Quý vị có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.

18. An ninh

 1. Bộ sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo thông tin của quý vị được an toàn, ghi chép chính xác và không bị hỏng hoặc thay đổi.
 2. Bộ chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của quý vị khi nó được thu thập bởi, lưu trữ trên hoặc truyền qua các hệ thống của TIS National.
 3. Các cơ quan khác chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của quý vị khi nó được thu thập bởi, lưu trữ trên hoặc truyền qua các hệ thống thuộc sự kiểm soát của họ. Quý vị thừa nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi liên quan đến việc an toàn của trang mạng của chúng tôi có sẵn tại An ninh của TIS National.

19. Ghi âm

 1. Các dịch vụ thông dịch chỉ được cung cấp cho việc sử dụng ngay của những người nghe. Không được phép ghi âm khi các dịch vụ thông dịch đang được cung cấp mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. TIS National bảo lưu quyền ghi âm các dịch vụ thông dịch cho các mục đích đào tạo và đảm bảo chất lượng, với điều kiện phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình tại khoản 16 nêu trên.

20. Hiệu lực theo phần

 1. Nếu bất cứ phần nào của các Điều khoản này được thấy là vô hiệu, không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì toàn bộ hoặc một phần quy định đó sẽ được coi là cắt bỏ khỏi các Điều khoản này và những điều khoản và quy định còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực và tạo thành Thỏa thuận giữa quý vị và Bộ.

21. Từ bỏ

 1. Việc Bộ không thực hiện hoặc thi hành bất cứ quyền hoặc quy định nào theo các Điều khoản này sẽ không tạo thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Việc từ bỏ bất cứ quyền hoặc quy định nào theo các Điều khoản này sẽ chỉ có hiệu lực nếu nó được làm thành văn bản và có chữ ký của chúng tôi.

22. Chấm dứt

 1. Nếu quý vị phản đối các Điều khoản này hoặc bất cứ sửa đổi nào sau đó đối với các Điều khoản này hoặc không hài lòng với các Dịch vụ TIS National bằng bất cứ hình thức nào, lựa chọn duy nhất của quý vị sẽ là dừng ngay việc sử dụng trang mạng này hoặc mọi Dịch vụ TIS National, trong trường hợp đó quý vị phải trả cho chúng tôi những khoản tiền còn nợ theo các Điều khoản này.

23. Luật Điều chỉnh

 1. Những Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật của ACT và quý vị chấp nhận không hủy ngang thẩm quyền không độc quyền của tòa án ACT.
 2. Nếu quý vị truy cập trang mạng này tại một lãnh thổ ngoài ACT, quý vị có trách nhiệm tuân thủ pháp luật của lãnh thổ đó, trong chừng mực mà chúng áp dụng.
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này theo yêu cầu vào từng thời điểm.