Lịch sử của TIS National

Translating and Interpreting Service (TIS National) có lịch sử lâu dài cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ ở nước Úc.

Các dịch vụ dịch thuật của liên bang bắt đầu vào năm 1947, sau khi có chương trình nhập cư hậu Chiến tranh Thế giới lần II. Khi những người mới định cư đến sinh sống tại Úc, nhu cầu đối với các dịch vụ ngôn ngữ bắt đầu xuất hiện. Vậy là Red Cross và chính phủ Liên bang bắt đầu thực hiện các chức năng dịch thuật để đáp ứng nhu cầu này.

Những dịch vụ này được kết hợp thành các dịch vụ ngôn ngữ của chính phủ Liên bang vào tháng 12 năm 1958 khi Department of Immigration and Border Protection (lúc đó gọi là Department of Immigration) đảm nhận những chức năng này. Ngày nay dịch vụ này được gọi là TIS National.

Những ngày quan trọng đối với TIS National

  • 1947: dịch vụ dịch tzhuật Liên bang ra đời.
  • 1958: Department of Immigration đảm nhận các chức năng dịch thuật.
  • 1973: Bộ thành lập một Dịch vụ Thông dịch Điện thoại Khẩn cấp để hỗ trợ miễn phí cho những người không nói tiếng Anh.
  • 1991: Dịch vụ Thông dịch Điện thoại và bộ phận biên dịch của chính phủ được hợp nhất và đổi tên thành Translating and Interpreting Service.
  • 1998: Translating and Interpreting Service được kiện toàn từ chín địa điểm hoạt động trên toàn nước Úc thành ba địa điểm tại Melbourne, Perth và Sydney.
  • 2002: Translating and Interpreting Service được kiện toàn thành một địa điểm hoạt động tại Melbourne và được đổi tên thành Translating and Interpreting Service (TIS National).
  • 2013: Department of Immigration and Citizenship (DIAC) được đổi tên thành Department of Immigration and Border Protection (DIBP).
  • 2015: Department of Immigration and Border Protection và Australian Customs and Border Protection Service hợp nhất thành một Bộ mới vào ngày 01 tháng 7 năm 2015.