Tài liệu để giúp quý vị tiếp cận một thông dịch viên

Translating and Interpreting service (TIS National) cung cấp đa dạng các tài liệu để hỗ trợ quý vị.

Nhiều sản phẩm có sẵn ở định dạng điện tử để quý vị có thể xem, lưu hoặc in ngay.

Thẻ nhận dạng ngôn ngữ

Thẻ nhận dạng ngôn ngữ là công cụ giúp quý vị thông báo cho khách hàng của một tổ chức biết ngôn ngữ quý vị nói.

Image of Language card

PDF Thẻ nhận dạng ngôn ngữ (376Kb)

Thẻ tôi cần một thông dịch viên

Thẻ Tôi cần một thẻ thông dịch có kích cỡ một chiếc bóp được thiết kế để hỗ trợ quý vị yêu cầu một thông dịch viên khi quý vị cần giao tiếp với một người nói tiếng Anh.

TIS National Interpreter card image

PDF Thẻ tôi cần một thông dịch viên (93Kb)

Danh thiếp TIS National

Danh thiếp TIS National là để dành cho những người sử dụng các dịch vụ của TIS National. Chúng là cách lưu số điện thoại của TIS National vừa thuận tiện vừa dễ tìm.

 TIS National Business card image

PDF Danh thiếp TIS National (89Kb)