Tiếp cận và Công bằng Đa văn hóa

Tiếp cận và Công bằng Đa văn hóa là gì?

Mọi người dân Úc, bất kể nguồn gốc văn hóa hay nhu cầu ngôn ngữ là gì, đều có quyền tiếp cận công bằng tới các chính sách, chương trình và dịch vụ của chính phủ.

Chính phủ Úc cam kết về điều này thông qua tăng cường Chính sách Tiếp cận và Công bằng Đa văn hóa nhằm bảo đảm mọi chương trình và dịch vụ của Chính phủ Úc đều:

  • công bằng
  • dễ tiếp cận
  • dễ sử dụng
  • đáp ứng các nhu cầu văn hóa và ngôn ngữ của xã hội đa dạng Úc.

Để biết thêm thông tin về Tổng thể tiếp cận của Chính phủ có sẵn trên trang mạng của Department of Social Services.

TIS National cung cấp Tiếp cận và Công bằng Đa văn hóa tới cộng đồng Úc ra sao?

TIS National cung cấp Tiếp cận và Công bằng Đa văn hóa tới cộng đồng đa dạng Úc bằng cách:

  • cung cấp một dịch vụ thông dịch trên điện thoại không đặt trước 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm
  • cung cấp các dịch vụ thông dịch miễn phí cho những người không nói tiếng Anh
  • cung cấp các dịch vụ thông dịch miễn phí cho những khách hàng đủ điều kiện của các tổ chức
  • cung cấp đa dạng các giải pháp dịch vụ thông dịch để đáp ứng nhu cầu của quý vị
  • cung cấp đa dạng các ấn phẩm thông tin và tài liệu quảng cáo về các dịch vụ của chúng tôi.

Các nguồn lực hữu ích khác về cam kết của Chính phủ Úc về Tiếp cận và Công bằng Đa văn hóa có sẵn trên trang mạng Department of Social Services.