Bảo mật

Thông báo bảo mật

Translating and Interpreting Service (TIS National) nằm trong Department of Immigration and Border Protection (Bộ). TIS National cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ cho những người không nói tiếng Anh và cho các tổ chức và doanh nghiệp cần giao tiếp với những khách hàng không nói tiếng Anh của họ.

TIS National làm những gì?

TIS National cung cấp các dịch vụ dưới đây:

  • một dịch vụ thông dịch trên điện thoại không đặt trước 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm
  • các dịch vụ thông dịch miễn phí cho những người không nói tiếng Anh
  • các dịch vụ thông dịch miễn phí cho những khách hàng đủ điều kiện của các tổ chức
  • đa dạng các giải pháp dịch vụ thông dịch để đáp ứng nhu cầu của quý vị
  • đa dạng các ấn phẩm thông tin và tài liệu quảng cáo về các dịch vụ của chúng tôi.

Yêu cầu bảo mật

TIS National thu thập hạn chế thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ nói trên. Privacy Act 1988 (Luật Bảo mật) yêu cầu Bộ phải thông báo cho các cá nhân về những vấn đề nhất định khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về họ. Thông báo này được cung cấp theo Nguyên tắc Bảo mật 5 của Úc.

Thông báo Bảo mật TIS National – Nguyên tắc Bảo mật 5 của Úc

Ai đang thu thập thông tin cá nhân của quý vị?

Thông tin cá nhân của quý vị được thu thập bởi TIS National.

Thu thập thông tin cá nhân của quý vị

TIS National sẽ thu thập hạn chế thông tin quý vị cung cấp cho TIS National để thu xếp một dịch vụ thông dịch. Thông tin được cung cấp trong mẫu ý kiến phản hồi về các dịch vụ của TIS National sẽ giúp chúng tôi trong việc tiến hành một cuộc điều tra về các khiếu nại.

Xin lưu ý, TIS National không thu thập nội dung các cuộc nói chuyện trên điện thoại. TIS National không chịu trách nhiệm về thực hành bảo mật của các doanh nghiệp/tổ chức khác; do đó chúng tôi khuyên quý vị nên đọc chính sách bảo mật của họ.

Vì sao TIS National thu thập thông tin cá nhân của quý vị?

TIS National thu thập những thông tin cá nhân cần thiết hợp lý và liên quan trực tiếp đến việc thu xếp một dịch vụ thông dịch và thực hiện thanh toán cho các thông dịch viên của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập ý kiến phản hồi để giúp chúng tôi nâng cao chất lượng các thông tin, sản phẩm và dịch vụ của mình.

TIS National sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho ai?

Thông thường việc tiết lộ thông tin cá nhân do TIS National thu thập sẽ không được thực hiện nếu không có sự chấp thuận của quý vị.

Khi giải quyết một khiếu nại, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho những nhân viên của Bộ và cho các bên thứ ba, gồm cả người đang bị khiếu nại, nếu nó liên quan trực tiếp đến mục đích chính.

TIS National có thể tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích phụ trong những trường hợp dưới đây:

i. nếu thông tin đó là thông tin nhạy cảm - liên quan trực tiếp đến mục đích chính; hoặc

ii nếu thông tin đó không phải là thông tin nhạy cảm - liên quan đến mục đích chính.

Những ví dụ về mục đích phụ bao gồm các hoạt động gian lận và hoạt động của các đại lý di trú chưa đăng ký v.v.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của quý vị

Chính sách bảo mật của Bộ có chứa thông tin về cách thức quý vị có thể truy cập và tìm kiếm việc chỉnh sửa thông tin cá nhân về quý vị do Bộ nắm giữ.

Khiếu nại về bảo mật

Chính sách bảo mật của Bộ có chứa thông tin về cách thức quý vị có thể khiếu nại việc vi phạm các Nguyên tắc Bảo mật Úc và cách thức Bộ sẽ giải quyết khiếu nại ra sao.

Để biết thêm thông tin

Quý vị có thể tìm thêm thông tin trực tuyến trên trang bảo mật DIBP của Bộ.

Nếu tại bất cứ thời điểm nào quý vị tin rằng chúng tôi không tuân thủ các nguyên tắc nêu trong tuyên bố bảo mật này, vui lòng liên lạc với chúng tôi trên trực tuyến thông qua mẫu ý kiến phản hồi của DIBP.