Sứ mệnh của TIS National

Vì là một bộ phận của Department of Immigration and Border Protection, Translating and Interpreting Service (TIS National) hỗ trợ các mục tiêu và mục đích chủ yếu của bộ.

Bản tuyên bố về sứ mệnh của chúng tôi đề ra các mục tiêu và mục đích cụ thể của TIS National với tư cách là một cơ quan của bộ.

Sứ mệnh của TIS National là kết nối chính phủ, doanh nghiệp và các cộng đồng thông qua việc cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ được công nhận, an toàn và hiệu quả về chi phí.