Hỗ trợ sử dụng dịch vụ TIS National

Hỗ trợ dành cho những người không nói tiếng Anh

Nếu quý vị là người không nói tiếng Anh hoặc đang hỗ trợ một người không nói tiếng Anh tiếp cận các dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập trang Hỗ trợ sử dụng dịch vụ TIS National dành cho những người không nói tiếng Anh của chúng tôi.

Liên lạc với chúng tôi

Để biết thêm thông tin hoặc để được hỗ trợ, hãy liên lạc với một nhân viên TIS National.